Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Wielu Klas Aktywów

Bieżąca wartość: 1 104,42 pln 3

Opis

Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. W celu ochrony wartości portfela inwestycyjnego w okresach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego Zarządzający może ograniczać ekspozycję na rynek akcji oraz stosować zabezpieczanie portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, jednak ze względu na dopuszczalny wysoki udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać istotnym wahaniom, szczególnie w krótkich okresach.


W skład portfela docelowo mogą wchodzić m. in. następujące instrumenty finansowe:
• papiery wartościowe, w tym akcje nabyte na rynku pierwotnym 
• jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także fundusze typu ETF
• waluty obce i instrumenty denominowane w walutach obcych,
• instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe.

Funduszem zarządza: mWealth Management S.A. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2014-01-03 do 2018-01-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-3,82%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte