Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

Bieżąca wartość: 113,54 pln 2

Opis

Portfel lokat funduszu WARTA Obligacji Rynków Wschodzących obejmuje dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe. Fundusz może również zaciągać zobowiązania zabezpieczone papierami wartościowymi lub środkami pieniężnymi, takie jak pożyczki zabezpieczone papierami wartościowymi, warunkowa sprzedaż papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu, pożyczki papierów wartościowych

Struktura aktywów Funduszu WARTA Obligacji Rynków Wschodzących może kształtować się w następujący sposób:

 

  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa RP, polskie jednostki samorządu terytorialnego  lub Narodowy Bank Polski – bez ograniczeń;
  • obligacje skarbowe emitowane przez rządy krajów innych niż Polska, uznawanych za Rynki Wschodzące – od 0% do 90%;
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz jednostek samorządu terytorialnego emitowane przez podmioty z krajów uznawanych za Rynki Wschodzące w tym Polski – od 0% do 90%;
  • listy zastawne emitowane przez podmioty z krajów uznawanych za Rynki Wschodzące w tym Polski – od 0% do 30%;
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych, przy czym ich wartość nie powinna przekroczyć 25% wartości aktywów funduszu;
  • jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, których polityka inwestycyjna jest zbliżona do polityki inwestycyjnej funduszu – od 0% do 100%;
  • zobowiązania z tytułu transakcji, o których mowa w informacji dotyczącej portfela lokat, łącznie – od 0% do 30%.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2014-10-27 do 2018-02-15
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
2,47%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Sprawozdania
Warta_Obligacji_Rynkow_Wschodzacych_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 225.1 KB
Warta Obligacji Rynkow Wschodzacych_sprawozdanie_roczne_31.12.2014..pdf 432.1 KB
Warta Obligacji Rynkow Wschodzacych_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 129.8 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.1 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 379.1 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.7 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.2 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 515 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.5 KB
Karta funduszu
20171231UFKEMdocx.pdf 526.2 KB
20171130UFKEMdocx.pdf 497.4 KB
20170930UFKEMdocx.pdf 487.5 KB
20170831UFKEMdocx.pdf 500.3 KB
20170630UFKEMdocx.pdf 495 KB
20170531UFKEMdocx.pdf 493.2 KB
20170430UFKEMdocx.pdf 493.8 KB
20170331UFKEMdocx.pdf 507.6 KB
20170228UFKEMdocx.pdf 538.2 KB
20170131UFKEMdocx.pdf 540.5 KB
20161231UFKEMdocx.pdf 529.7 KB
20161031UFKEMdocx.pdf 521.1 KB
20160430UFKEMdocx.pdf 473.3 KB
20160131UFKEMdocx.pdf 474.4 KB
WARTA UFKEM3011.pdf 150.7 KB
WARTA UFKEM3110.pdf 148.9 KB
WARTA UFKEM3009.pdf 145.5 KB
WARTA UFKEM3108.pdf 141.8 KB
WARTA UFKEM3107.pdf 138.7 KB
WARTA UFKEM3105.pdf 132.6 KB
WARTA UFKEM3004.pdf 129.7 KB
WARTA UFKEM310315.pdf 269.5 KB
WARTA UFKEM3101.pdf 111.7 KB
Karta funduszu WARTA Obligacji Rynkow Wschodzacych.pdf 519.7 KB
20160731UFKEMdocx.pdf 537.5 KB

Fundusze Otwarte