Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz KBC Papierów Dłużnych

Bieżąca wartość: 238,25 pln 2

Opis

Celem Funduszu KBC Papierów Dłużnych jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

Aktywa KBC Funduszu Papierów Dłużnych inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa KBC Papierów Dłużnych Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Aktywa KBC Papierów Dłużnych FIO lokowane są w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, przede wszystkim obligacje skarbowe, oraz dłużne papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inne papiery dłużne.

Minimum 80% wartości aktywów funduszu stanowią papiery dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub NBP, ich udział może stanowić do 100% wartości aktywów.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2001-12-21 do 2018-01-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
4,35%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte