Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz KBC Aktywny

Bieżąca wartość: 216,12 pln 3

Opis

Celem Funduszu KBC Aktywnego jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

Aktywa Funduszu KBC Aktywnego inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa KBC Aktywny Fundusz Inwestycyjny Otwarty. KBC Aktywny FIO dąży do wzrostu wartości aktywów, który jest osiągany głównie przez inwestycje w akcje renomowanych spółek giełdowych. Szeroka rozpiętość udziału akcji w portfelu pozwala na dopasowanie składu portfela do bieżącej sytuacji na rynku. Udział akcji waha się w zakresie od 30% do 70% aktywów funduszu.


Pozostałą część portfela stanowią dłużne papiery wartościowe, przede wszystkim obligacje Skarbu Państwa. W zależności od koniunktury giełdowej odpowiednio ustalany jest udział akcji i obligacji. Zarządzający funduszem, podejmując decyzję o alokacji aktywów pomiędzy dłużne i udziałowe papiery wartościowe, biorą pod uwagę sytuację gospodarki, dynamikę wzrostu gospodarczego, poziom inflacji, wysokość stóp procentowych oraz sytuację na rynku akcji.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2004-09-17 do 2018-02-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-0,86%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte