Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz KBC Akcji Małych i Średnich Spółek

Bieżąca wartość: 95,07 pln 3

Opis

 

Aktywa KBC Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w pierwszej kolejności  w jednostki uczestnictwa KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Funduszu  Inwestycyjnego Otwartego.

 

KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty inwestuje w akcje, głównie Małych i Średnich Spółek charakteryzujących się dobrą sytuacją fundamentalną lub silnym niedowartościowaniem oraz w inne papiery wartościowe między innymi dłużne instrumenty finansowe emitowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski i inne podmioty o wysokiej według oceny funduszu zdolności kredytowej oraz inne instrumenty finansowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Dzięki swojej strategii inwestycyjnej Fundusz pozwala osiągać ponadprzeciętne zyski w zamian za akceptację wyższego ryzyka inwestycyjnego. Fundusz prowadzi politykę inwestycyjną, która ma charakter agresywny, związany z lokowaniem przeważającej części aktywów w akcje.

 

Modelowa struktura aktywów Funduszu KBC Akcji Małych i Średnich Spółek Fundusz Inwestycyjny Otwarty przedstawia się w sposób następujący: do 100% wartości aktywów lokowanych jest w akcje, przy czym suma aktywów zainwestowanych w akcje nie może być mniejsza niż 70% wartości Aktywów Netto Funduszu oraz udział akcji Małych i Średnich Spółek nie może być niższy niż 60% wartości Aktywów Netto Funduszu.

Z uwagi na profil inwestycyjny Funduszu przeznaczony jest on wyłącznie dla inwestorów akceptujących wysokie ryzyko inwestycyjne wynikające z inwestowania przeważającej części portfela Funduszu w akcje spółek notowanych na GPW. Fundusz dedykowany jest więc inwestorom, którzy akceptują ryzyko związane z inwestowaniem w akcje i chcą osiągnąć ponadprzeciętne zyski.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-10-31 do 2018-01-16
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
4,93%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte