Wszechstronne nastawienie na potrzeby klientów

Najważniejsze dla nas są potrzeby klientów w odniesieniu do rynków, na których działamy. Każdego klienta traktujemy z szacunkiem – patrzymy na niego przez pryzmat jego wszystkich potrzeb. Dotyczy to zarówno klientów zewnętrznych – sieci dystrybucji i klientów docelowych, jak i wewnętrznych – współpracowników. Naszym celem jest wykorzystanie wspólnych możliwości przy jednoczesnym zrównoważonym respektowaniu

Wzajemne zaufanie i otwarta komunikacja

Jesteśmy godni zaufania i otwarci, działamy fair. Te fundamentalne zasady są stosowane przez wszystkie jednostki Grupy wobec partnerów biznesowych oraz wewnętrznych i zewnętrznych grup interesów. Dzielimy się doświadczeniami, które w rezultacie pozwalają nam na wspólne wypracowanie lepszych rozwiązań. Współpracujemy ze sobą w sposób konstruktywny na zasadach partnerskich. Koncentrujemy się na wspólnej misji. W kontaktach z innymi wykazujemy szacunek i zrozumienie, zawsze jesteśmy gotowi do pomocy.

Przedsiębiorczość i działanie w interesie Grupy

Myślimy i działamy w sposób odpowiedzialny, perspektywiczny i zorientowany na cel. Zawsze robimy to z rozwagą i dużą starannością. Prowadzimy nasz biznes tak, jakby był naszym własnym. Dlatego w naszej pracy stale koncentrujemy się na dostarczaniu konkretnych rozwiązań i skracaniu procesu decyzyjnego. Stosujemy innowacyjne metody pozwalające na tworzenie nowych rozwiązań. W przypadku konfliktu interesów pomiędzy obszarami działalności priorytetem są interesy Grupy.

Nastawienie na efektywność i wyniki

Mierzymy siebie miarą naszych wyników i sukcesów. Tworzymy dodatkową wartość dla naszych klientów. Jakość wypracowywanych przez nas procesów jest czynnikiem decydującym o powtarzalności sukcesów. Praca zespołowa w atmosferze szacunku dla indywidualnego wkładu każdego ze współpracowników jest podstawą wzajemnego zaufania. Różnice zdań wykorzystujemy do poznania innego spojrzenia na dany problem i własnego, ciągłego rozwoju.