Turystyczne

Jaki jest zakres ochrony bagażu podróżnego i co zrobić jeśli bagaż zostanie uszkodzony podczas lotu?

Zakres ubezpieczenia bagażu podróżnego w ubezpieczeniu Warta Travel jest bardzo szeroki.

Dotyczy on przede wszystkim jego utraty i poniesionych w związku z tym przez Ubezpieczonego strat finansowych.

WARTA wypłaca odszkodowanie za utratę bagażu podróżnego wskutek:

 1. udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku,
 2. zaginięcia, gdy znajdował się pod opieką zawodowego przewoźnika,
 3. braku możliwości zaopiekowania się i zabezpieczenia bagażu przez Ubezpieczonego w związku z jego nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem potwierdzonym dokumentacją medyczną,
 4. wypadku lub katastrofy środka komunikacji (transport publiczny i pojazdy mechaniczne) oraz akcji ratowniczej związanej z tymi zdarzeniami.

Ponadto WARTA zwraca wydatki poniesione w związku z opóźnieniem dostarczenia bagażu podróżnego w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego – licząc od 5-ej godziny od chwili przylotu Ubezpieczonego do celu podróży; WARTA zwraca Ubezpieczonemu udokumentowane wydatki poniesione do czasu dostarczenia bagażu na zakupy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku: odzież i przybory toaletowe.

WARTA zwraca również wydatki poniesione przez Ubezpieczonego w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu – zwrotowi podlegają niezbędne i udokumentowane wydatki poniesione do czasu wylotu: koszty posiłków, noclegu oraz przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku (odzież, przybory toaletowe), nie pokrywane przez zawodowego przewoźnika. Koszty zwracane są w związku z odwołaniem lub opóźnieniem lotu rejsowego, na który Ubezpieczony posiadał ważny bilet, z poniższych przyczyn:

 1. trudne warunki atmosferyczne,
 2. strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
 3. usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot.

Odszkodowanie wypłacane jest w przypadku, gdy opóźnienie wyniesie co najmniej 5 godzin, w wysokości nie przekraczającej sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia.

Ponosimy również odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek

 1. zdarzenia losowego (pożar, powódź, lawina, uderzenie pioruna, trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi, wybuch, upadek pojazdu powietrznego, wybuch wulkanu, tornado),
 2. nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacją medyczną.

UWAGA!

Warta nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie bagażu podróżnego przez linie lotnicze!

Jeśli Twój bagaż został uszkodzony podczas lotu, koniecznie zgłoś to u obsługi lotniska w punkcie LOST&FOUND zanim opuścisz strefę przylotu na lotnisku. Punkt LOST&FOUND znajduje się najczęściej poza strefą odbioru bagażu.

Pracownicy lotniska w punkcie LOST&FOUND wydadzą specjalny formularz Property Irregularity Report (PIR), na podstawie którego można złożyć reklamację w liniach lotniczych. Do reklamacji niezbędne będzie dołączenie karty pokładowej.

Turystyczne

Na co zwracać uwagę przy wyborze ubezpieczenia NNW?

Przy wyborze ubezpieczenia NNW powinniśmy odpowiedzieć sobie na kilka pytań, np.:

 • Czy potrzebujemy ochrony dla siebie, czy dla całej rodziny? Warto zauważyć, że ubezpieczenie całej rodziny w ramach pakietu będzie tańsze niż kupowanie ubezpieczenia dla każdego oddzielnie.
 • Czy polisa daje ochronę w kraju, czy również za granicą?
 • Jaka powinna być wysokość sumy ubezpieczenia? To od niej zależy wysokość ewentualnego odszkodowania. Jeśli polisa ma być formą dodatkowego zabezpieczenia, np. spłaty kredytu, to dobrze, żeby suma ubezpieczenia przynajmniej równa jego wartości. Przy czym trzeba pamiętać, że w ramach produktu odpowiedzialność dotyczy zdarzeń będących następstwem nieszczęśliwego wypadku, a nie np. zgonu naturalnego.
 • Jakiej potrzebuję ochrony? Czy, np. zainteresowany jestem rozszerzeniem jej o świadczenia dodatkowe. Na przykład Warta oferuje szereg świadczeń dodatkowych: całkowita niezdolność do pracy, zasiłek dzienny, leczenie, dzienne świadczenie szpitalne, opieka medyczna, operacja plastyczna
 • Jaki jest dla mnie najlepszy sposób wyliczania świadczenia z tytułu uszczerbku na zdrowiu? Na rynku funkcjonują - w uproszczeniu trzy - główne sposoby:

a) proporcjonalny - w którym każdy procent uszczerbku na zdrowiu równa się  procentowi sumy ubezpieczenia,

b) progresywny - w którym wypłata odszkodowania podwyższana jest o określony współczynnik w zależności od rozmiarów uszczerbku, co zapewnia proporcjonalnie wyższą wypłatę w przypadku poważnych wypadków.

c) wypłata w określonych sytuacjach - w którym mamy listę zdarzeń w OWU, po wystąpieniu których dostajemy określony procent sumy ubezpieczenia.

Warto pamiętać, że bez względu na to ile mamy polis NNW, to w razie wypadku możemy liczyć na wypłatę z każdej z nich. Kolejna umowa jest więc dodatkowym zabezpieczeniem!

Turystyczne

Czy suma ubezpieczenia obejmuje koszty leczenia, assistance i transport? Czy transport chorego z miejsca zdarzenia do szpitala lub kraju posiada limit ?

Wskazana w polisie suma ubezpieczenia kosztów leczenia dotyczy jedynie kosztów leczenia. Usługi assistance organizowane są bez limitu sumy ubezpieczenia – do faktycznie poniesionych kosztów. 
Transport z miejsca zdarzenie do szpitala, czy transport do RP jest realizowany do faktycznie poniesionych kosztów poza limitem na koszty leczenia. 
Turystyczne

Czy koszty ratownictwa wyczerpują sumę ubezpieczenia kosztów Leczenia, czy są limitowane?

Koszty ratownictwa nie wyczerpują sumy kosztów leczenia - wchodzą w zakres usług assistance (bez dodatkowych opłat) i są nielimitowane.

Przez koszty poszukiwania i ratownictwa rozumiemy zorganizowanie i pokrycie kosztów poszukiwania i ratownictwa w górach, na lądzie i na wodzie, prowadzonych przez wyspecjalizowane służby ratownictwa o ile ubezpieczony zaginął w czasie podróży zagranicznej w okresie ubezpieczenia.

Turystyczne

Czy po spożyciu alkoholu również wypłacane są świadczenia?

TAK – Warta zapewnia pokrycie kosztów leczenia, assistance i następstw nieszczęśliwych wypadków w związku ze zdarzeniami po spożyciu alkoholu.

Turystyczne

Za co Warta odpowiada w ubezpieczeniu dodatkowym zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie?

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąca udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu (nie starszego niż 10 lat, o masie całkowitej do 3,5t, przewożącego do 9 osób) jaką ubezpieczony w ramach umowy najmu pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży.

Turystyczne

Jaka jest różnica między ubezpieczeniem Warta Travel a Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)?

 

EKUZ

 

WARTA TRAVEL

 

Honorowana wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia, które mają umowy z odpowiednikiem polskiego NFZ

 

Gwarancja pokrycia kosztów leczenia we wszystkich dostępnych placówkach medycznych, również prywatnych do sumy ubezpieczenia KL

 

Obowiązuje system współfinansowania przez pacjenta świadczeń medycznych – pokrycie części kosztów na zasadach obowiązujących w danym państwie UE – koszty te nie są refundowane przez NFZ

 

 

Brak partycypacji ubezpieczonego w kosztach leczenia – odpowiedzialność do wysokości sumy ubezpieczenia, która może wynieść nawet 1 000 000 zł; pełna refundacja kosztów leków przepisanych przez lekarza i zakupionych zagranicą

 

Brak pokrycia kosztów poszukiwania i ratownictwa

 

 

Koszty poszukiwania i ratownictwa w zakresie podstawowym ubezpieczenia

 

 

Brak pokrycia kosztów transportu do kraju oraz transportu zwłok

 

 

Koszty transportu bez ograniczeń sumy ubezpieczenia

 

 

Brak usług Assistance

 

 

Szeroki zakres usług assistance np. opieka nad nieletnimi dziećmi, pomoc tłumacza, przedłużenie ochrony o 48 godzin, czy odwiedziny osoby wskazanej

 

Brak dodatkowych ubezpieczeń

 

Dodatkowo: NNW, OC w życiu prywatnym, bagaż podróżny, w tym sprzęt sportowy, kontynuacja leczenia powypadkowego w RP, koszty odwołania  podróży, zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie


Turystyczne

Jak szybko dostać pomoc mając polisę turystyczną?

Osoby wyjeżdżające z wycieczką najczęściej zadowalają się samą świadomością bycia ubezpieczonym przez organizatora, w ramach jakiejś grupowej polisy. Również ci podróżujący indywidualnie, kupują nie interesując się tym, w jaki sposób najszybciej i najsprawniej uzyskać z niej pomoc. To błąd, który może potem kosztować sporo nerwów! O czym więc należy pamiętać?

 •  Po otrzymaniu polisy, koniecznie zanotuj sobie w telefonie numer kontaktowy, pod który należy zadzwonić w razie problemów w czasie wyjazdu. 
 •  Dodatkowo warto go sobie jeszcze zapisać na kartce i w miarę możliwości nosić przy sobie. To dotyczy wszystkich wyjeżdżających z Tobą osób!
 •  Dobrze jest zabrać ze sobą dokument ubezpieczenia, w którym będzie określony zarówno zakres ochrony, jak i sumy ubezpieczenia. Nigdy nie wiadomo, gdzie trafisz potrzebując pomocy, więc lepiej mieć przy sobie taki dokument. Oczywiście w większości przypadków, wystarczy telefon do call center WARTY, żeby potwierdzić fakt objęcia ochroną.
 •  Jeśli jedziesz z wycieczką, powinieneś wiedzieć, kto dokładnie jest organizatorem wyjazdu. Ułatwi to nam potwierdzenie ochrony.
 •  Po wypadku ważny jest możliwie szybki kontakt telefoniczny z WARTĄ, który w miarę możliwości powinien nastąpić jeszcze ze stoku lub placówki medycznej, do której został przetransportowany poszkodowany. Po podaniu danych kontaktowych placówki medycznej lub lekarza możliwe jest przejęcie przez WARTĘ odpowiedzialności za koszty leczenia. Dzięki temu możliwe będzie rozliczenie tych kosztów między WARTĄ, a placówką medyczną.
 • Jeśli nie mogłeś od razu poinformować WARTY (np. byłeś nieprzytomny po wypadku), możesz to zrobić później. Jeśli w międzyczasie, Ty lub Twoja rodzina dostaliście już jakieś rachunki czy recepty i wydaliście pieniądze z własnej kieszeni. Zwrócimy Ci je po powrocie do Polski. Pamiętaj o zbieraniu wszystkich dokumentów dotyczących leczenia i rachunków!

Pamiętaj! Im szybciej poinformujesz nas o problemach, tym szybciej i lepiej będziemy mogli Ci pomóc. Zyskasz wtedy:

 •  wsparcie przedstawiciela WARTY w kontaktach z placówką medyczną – przydatne za granicą, ze względu na barierę językową,
 •  bezproblemowe skorzystanie z pomocy medycznej, bowiem jej organizacją zajmie się przedstawiciel WARTY,
 •  łatwe gromadzenie dokumentacji medycznej - zajmie się tym przedstawiciel WARTY,
 •  brak konieczności angażowania środków finansowych na pokrycie kosztów leczenia.
Turystyczne

Czy polisa turystyczna Warty zawiera rozszerzenie o następstwa chorób przewlekłych?

Tak – w zakresie podstawowym ubezpieczenia Warta Travel istnieje odpowiedzialność za następstwa chorób przewlekłych rozumiane jako powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy RP, zaostrzenie lub powikłanie choroby przewlekłej  wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność  poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży.
To szczególnie ważne dlatego, że nagłe zaostrzenie się przebiegu takiej choroby, ma zwykle poważne skutki, np.:
 
 •  choroba wieńcowa – może prowadzić do ataku serca,
 •  nadciśnienie tętnicze – do udaru mózgu lub ataku serca,
 •  cukrzyca – do śpiączki cukrzycowej,
 •  astma – do ataków duszności wywołanych jakimś alergenem,
 •  dyskopatia – do wypadnięcia dysku,
 •  owrzodzenie dwunastnicy – może skończyć się pęknięciem wrzodu.
Ważne! Trzeba jednak pamiętać, że powyższy zakres nie oznacza pokrywania kosztów leczenia w sytuacjach, które dało się przewidzieć. Ubezpieczenie nie pokrywa planowego leczenia związanego z chorobą przewlekłą, tylko zdarzenia nagłe i przypadkowe.
Zgodnie z zapisami OWU nie odpowiadamy też za koszty powstałe w przypadku:
 
 •  istnienia przeciwwskazań lekarskich do odbycia podróży zagranicznej ze względów zdrowotnych,
 •  gdy przed wyjazdem za granicę istniały wskazania do wykonania operacji lub poddania się leczeniu w szpitalu.

1. Podróż - najpopularniejsze 1. Podróż - najpopularniejsze

1.

Podróż - najpopularniejsze

2. Warta Travel 2. Warta Travel

2.

Warta Travel

3. WARTA Business Travel 3. WARTA Business Travel

3.

WARTA Business Travel

4. WARTA Sport 4. WARTA Sport

4.

WARTA Sport

5. NNW WARTA Pomoc w Wypadku 5. NNW WARTA Pomoc w Wypadku

5.

NNW WARTA Pomoc w Wypadku

6. OC w życiu prywatnym 6. OC w życiu prywatnym

6.

OC w życiu prywatnym

7. Ubezpieczenie Cudzoziemców 7. Ubezpieczenie Cudzoziemców

7.

Ubezpieczenie Cudzoziemców