1.

Łatwy dostęp do zgromadzonych oszczędności

Masz już dosyć polis, z których nie możesz wyciągnąć ani grosza przez 10 czy 15 lat? W Warta Twoja Przyszłość możesz dokonać częściowej i całkowitej wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie.

Wszystkie korzyści
2.

Bezterminowa umowa

W momencie zawierania umowy nie musisz określać, jak długo będziesz opłacał składki i gromadził inwestował kapitał. Oczywiście im dłużej będziesz oszczędzał, tym większe korzyści będziesz odnosił z posiadania polisy.

Wszystkie korzyści
3.

Wypłaty w razie śmierci

W razie śmierci ubezpieczonego, Warta wypłaca kwotę równą sumie ubezpieczenia na którą składa się wartość polisy (powiększona o wartość składek dodatkowych) i 500 zł. Jeżeli śmierć spowodowana była wypadkiem komunikacyjnym świadczenie podstawowe zostanie powiększone o wartość 10% składki jednorazowej.

Wszystkie korzyści
4.

Własna strategia inwestycyjna

To od Ciebie zależy sposób inwestowania środków finansowych. Masz do wyboru 6 funduszy i 4 plany Inwestycyjne. Dzięki temu zyskujesz zróżnicowane możliwości pomnażania kapitału, w zależności od sytuacji na rynku finansowym.

Wszystkie korzyści
5.

Dodatkowe środki na emeryturę

Już nie musisz obawiać się o swoją emeryturę! Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Diamentowa Przyszłość w wariancie inwestycyjnym jest przeznaczone dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

Wszystkie korzyści

Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu Diamentowa Przyszłość opcja Inwestycyjna?

Kliknij jedną z zakładek, aby zapoznać sie z dodatkowymi informacjami.

 • Zakres ochrony
 • Inwestycje
 • Składka
 • Zawarcie umowy
 • Zmiany w umowie
 • Komu polecamy ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość?
 • Ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość przeznaczone jest dla osób, które chcą regularnie gromadzić oszczędności z myślą o przyszłości.

 • W jakie fundusze można inwestować w ramach Warta Twoja Przyszłość?
 • W ramach umowy dostępnych jest 10 funduszy, w tym 4 gotowe strategie inwestycyjne, zarządzanych przez TUnŻ „WARTA" S.A. Fundusze powiązane są nie tylko z rynkiem akcji, który
  charakteryzuje się wysokim potencjałem i ryzykiem, ale także rynkami bezpieczniejszymi, czyli pieniężnym i obligacyjnym.

  Plany inwestycyjne to gotowe strategie inwestycyjne na bieżąco modyfikowane przez zarządzającego, co ma na celu osiągnięcie jak najlepszych wyników adekwatnie do sytuacji rynkowej. Każdy plan charakteryzuje się innym potencjałem wzrostu zainwestowanych środków oraz poziomem ryzyka inwestycyjnego.

  Oferta jest więc zróżnicowana pod względem potencjału zysku, poziomu ryzyka inwestycyjnego, a także obszaru inwestycji – rynek krajowy i rynki zagraniczne.

  Szerokie spektrum inwestycyjne pozwala na wybór funduszy zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami w zakresie poziomu zysków oraz akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

   

  Zobacz pełną listę dostępnych Funduszy i Planów.

  Możesz też sprawdzić bieżące i historyczne notowania interesujących Cię Funduszy i Planów.

   

  Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

   

  Produkt związany jest z opłatami, wskazanymi w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. Inwestowanie w ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe związane jest z ryzykiem utraty kapitału w razie spadku wartości jednostek uczestnictwa. Wartość zakupionych jednostek uczestnictwa w ubezpieczeniowym funduszu kapitałowym może się zmieniać wraz z sytuacją na rynkach finansowych. W konsekwencji dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Wpływ na wartość wypłaty z produktu mają także opłaty pobierane w trakcie trwania umowy. Produkt nie gwarantuje uzyskania określonego wyniku z inwestycji.

 • Jak można zmieniać Fundusze i Plany?
 • Dzięki serwisowi WartaNet otrzymujesz dostęp do swoich inwestycji , 24h na dobę.  W każdym momencie możesz zmieniać alokację środków, przenosząc je pomiędzy różnymi Funduszami.

   

  Każdy transfer wykonany poprzez aplikację elektroniczną jest wolny od opłat.

 • Jak działa opcja Premii w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?
 • Ubezpieczającemu przysługuje, począwszy od 11 rocznicy polisy premia w wysokości 5% składki regularnej wpłaconej w pierwszym roku. Premia zasila indywidualne konto inwestycyjne składek dodatkowych

 • Jak można opłacać składki w ubezpieczeniu Warta Twoja Przyszłość?
 • Składka regularna może być opłacana z częstotliwością: roczną, półroczną, kwartalną, miesięczną.
   
  Minimalne wysokość składki regularnej w zależności od częstotliwości:
  miesięcznie - 125 PLN.
  kwartalnie - 375 PLN,
  półrocznie  - 750 PLN,
  rocznie - 1500 PLN,
   
  W dowolnych terminach możliwe jest wpłacanie składek dodatkowych, które w całości podwyższają wartość polisy. Minimalna wysokość składki dodatkowej  wynosi  250 PLN
 • Co się stanie z umową jeśli nie będę mógł opłacać składek?
 • Po upływie pierwszych dwóch lat trwania polisy ubezpieczający ma prawo do zawieszenia opłacania składek regularnych przez okres co najwyżej 12 miesięcy. Warunkiem zawieszenia opłacania składek jest złożenie odpowiedniego wniosku do Warty oraz opłacenie wszystkich zaległych składek regularnych. Następne zawieszenie jest możliwe po upływie 5 lat od początku poprzedniego. Wznowienie opłacania składek regularnych przed upływem okresu na jaki zawieszono ich opłacanie jest możliwe po doręczeniu odpowiedniego wniosku do Warty.

 • Co się dzieje w przypadku opóźnienia w opłacaniu składki?
 • W przypadku niezapłacenia składki regularnej Warta wzywa ubezpieczającego do zapłaty wszystkich zaległych składek regularnych w dodatkowym terminie. 
   
   
   
  Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a Ubezpieczający w dodatkowym terminie nie ureguluje zaległości, Ubezpieczyciel dokona przeniesienia równowartości wszystkich zaległych składek regularnych z Indywidualnego konta inwestycyjnego składek dodatkowych na Indywidualne konto inwestycyjne składek regularnych.
   
   
   
  Jeżeli wartość jednostek na Indywidualnym koncie inwestycyjnym składek dodatkowych nie jest wystarczająca na pokrycie wszystkich zaległych składek regularnych, a w dodatkowym terminie ubezpieczający nie dokona wpłaty zaległych składek wówczas:
   
   
   
  - jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki regularnej nastąpiła przed upływem 5 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu.
   
   
   
  - jeżeli data wymagalności pierwszej zaległej składki nastąpiła po upływie 5 lat polisowych - umowa ubezpieczenia ulega przekształceniu w ubezpieczenie bezskładkowe.
 • Kto może zawrzeć ubezpieczenie Warta Twoja Przyszłość?
 • Ubezpieczającym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającaosobowości prawnej, ale ubezpieczonym tylko osoba fizyczna, której życie lub zdrowie jest przedmiotem ubezpieczenia.
   
  W momencie zawierania umowy ubezpieczony musi mieć ukończony 18 rok życia i nie może mieć ukończonych 65 lat. 
 • Jak Warta dba o utrzymanie realnego poziomu wysokości świadczeń?
 • W celu uniknięcia negatywnych skutków inflacji i utrzymania realnego poziomu wysokości świadczeń, w każdą rocznicę polisy ubezpieczyciel ma prawo zaproponować ubezpieczającemu indeksację: składki regularnej, gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz górnego limitu gwarantowanej sumy ubezpieczenia o wskaźnik indeksacji. W związku z podwyższeniem składki regularnej w wyniku indeksacji odpowiedniemu podwyższeniu ulegają suma ubezpieczenia i górny limit sumy ubezpieczenia. Warta informuje ubezpieczającego o zindeksowanej wartości: składki regularnej, gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz górnego limitu gwarantowanej sumy ubezpieczenia na 30 dni przed rocznicą polisy, a ubezpieczający może zrezygnować z niej w ciągu 14 dni od otrzymania propozycji.

Zadaj własne pytanie

Warto też rozważyć...