Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Zrównoważony – PPE

Bieżąca wartość: 82,98 pln 2

Opis

Celem Funduszu Zrównoważonego – PPE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa. Portfel lokat Funduszu Zrównoważonego – PPE obejmuje dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe.

kod funduszu: FZ-PPE
 

Modelowa struktura aktywów Funduszu Zrównoważonego – PPE przedstawia się w sposób następujący:

  • 75% wartości aktywów jest lokowanych w instrumentach dłużnych, takich jak obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, bony skarbowe, depozyty bankowe, listy zastawne, papiery dłużne przedsiębiorstw i banków. Udział papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków może stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów. Udział listów zastawnych może stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów,
  • 25% wartości aktywów jest lokowanych w akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu.

 

Dopuszcza się możliwość występowania odchyleń od struktury modelowej przy czym zaangażowanie Funduszu w akcje może zmieniać się w zakresie 0-30%, natomiast część inwestowana w instrumenty dłużne w zakresie 0-100%.

Według oceny zarządzających tym funduszem, w okresie niekorzystnej koniunktury giełdowej istnieje możliwość obniżenia udziału akcji nawet do 0% wartości aktywów. Wówczas część akcyjna lokowana jest w depozytach bankowych lub krótkoterminowo w instrumentach dłużnych. Dodatkowo wolne środki mogą pozostawać przejściowo na depozytach bankowych.

 

 

Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Zrównoważony PPE lokowane są w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Stabilnego Wzrostu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2005-09-30 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
7,25%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte