Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

AKTYWNY PORTFEL

Bieżąca wartość: 182,36 pln

Opis

Fundusz co roku wypłaca 10% kapitału na wskazany w umowie Plan inwestycyjny. Na koniec umowy wypłacane jest pozostałe 50% kapitału, powiększone o wypracowany zysk, liczony aż od 100% zainwestowanych środków. Końcowa stopa zwrotu z funduszu AKTYWNY PORTFEL będzie zależna od zachowania się akcji 30 spółek światowych. Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa będzie odpowiadał 110% wzrostu wartości akcji stanowiących koszyk funduszu.

AKTYWNY PORTFEL po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestuje aktywa w jednostki funduszu zagranicznego z ochroną kapitału*: KBC Life Invest Fund Flexible Warta Plan 11/2011.

Fundusz co roku wypłaca 10% kapitału* na wskazany w umowie Plan inwestycyjny. Na koniec umowy wypłacane jest pozostałe 50% kapitału, powiększone o wypracowany zysk, liczony aż od 100% zainwestowanych środków.

Końcowa stopa zwrotu z funduszu AKTYWNY PORTFEL będzie zależna od zachowania się akcji 30 spółek światowych z branż: dobra konsumenckie, farmacja, finanse, telekomunikacja oraz przedsiębiorstwa użyteczności publicznej.

Spółki z koszyka to spółki stabilne finansowo, z przejrzystymi modelami biznesowymi, które nie poddają się silnym spadkom w czasie korekty na rynku, a w czasie hossy dają szansę na stabilny wzrost.

 

Maksymalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa będzie odpowiadał 110%** wzrostu wartości akcji stanowiących koszyk funduszu.

 

Okres trwania umowy ubezpieczenia, w ramach której działa fundusz: do 10 marca 2017 roku.

 

Coroczna wypłata kapitału z funduszu AKTYWNY PORTFEL polega na transferze 10% kapitału początkowego (po potrąceniu opłaty za zawarcie) na wskazany w umowie Plan Inwestycyjny. Ochrona kapitału dotyczy wyłącznie funduszu AKTYWNY PORTFEL, nie dotyczy natomiast Planów inwestycyjnych. Ochrona dotyczy wypłaty po zakończeniu trwania umowy ubezpieczenia i nie uwzględnia opłaty za zawarcie umowy, tj. dotyczy wyłącznie środków pozostających w funduszu do końca okresu ubezpieczenia, nie dotyczy środków wcześniej oddanych do dyspozycji ubezpieczającego m.in. poprzez transfery do Planów inwestycyjnych zgodnie z § 13 OWU. W przypadku wykupu ubezpieczenia przed terminem zakończenia okresu ubezpieczenia, ubezpieczający powinien liczyć się z możliwością utraty części środków w związku z ewentualnym spadkiem wartości jednostki uczestnictwa funduszu. Szczegółowe informacje dotyczące zakresu ubezpieczenia, zasad i terminów transferów znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia AKTYWNY PORTFEL, dostępnych w placówkach Kredyt Banku S.A.

** 110% stanowi udział we wzroście wartości koszyka funduszu.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2011-12-15 do 2017-03-09
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
82,36%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty