Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Stabilny Portfel Aktywów

Bieżąca wartość: 1 361,53 pln 2

Opis

Celem inwestycyjnym funduszu jest osiągnięcie zysku powyżej 12-miesięcznych lokat bankowych przy utrzymywaniu ryzyka inwestycyjnego na niskim poziomie, przy utrzymaniu płynności zainwestowanych środków.


W skład portfela docelowo mogą wchodzić m. in. następujące instrumenty finansowe:
dłużne papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego,
lokaty terminowe i środki pieniężne,
certyfikaty inwestycyjne i jednostki uczestnictwa
(w tym ETF) funduszy inwestycyjnych inwestujących
w dłużne papiery wartościowe,
instrumenty pochodne, dla których instrumentem bazowym są stopy procentowe, kursy walut bądź notowania dłużnych papierów wartościowych.

Funduszem zarządza: mBank S.A. – Dom Maklerski mBanku

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-06-07 do 2018-04-18
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
3,74%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte