Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Wielu Klas Aktywów

Bieżąca wartość: 1 116,50 pln 3

Opis

kod funduszu: FWKA

Celem inwestycyjnym funduszu jest uzyskanie w długim okresie stóp zwrotu przewyższających dochodowość instrumentów wolnych od ryzyka przy jednoczesnym utrzymaniu ryzyka inwestycyjnego na umiarkowanym poziomie. W celu ochrony wartości portfela inwestycyjnego w okresach podwyższonego ryzyka inwestycyjnego Zarządzający może ograniczać ekspozycję na rynek akcji oraz stosować zabezpieczanie portfela przy wykorzystaniu instrumentów pochodnych, jednak ze względu na dopuszczalny wysoki udział akcji w portfelu jego wartość może podlegać istotnym wahaniom, szczególnie w krótkich okresach.


W skład portfela docelowo mogą wchodzić m. in. następujące instrumenty finansowe:
• papiery wartościowe, w tym akcje nabyte na rynku pierwotnym 
• jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje zbiorowego inwestowania mające siedzibę za granicą, a także fundusze typu ETF
• waluty obce i instrumenty denominowane w walutach obcych,
• instrumenty pochodne, o ile służą zmniejszeniu ryzyka związanego z innymi aktywami stanowiącymi pokrycie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych,
• instrumenty rynku pieniężnego i lokaty bankowe.

Funduszem zarządza: mWealth Management S.A. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2014-01-03 do 2021-05-11
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
16,89%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Karta Funduszu
2021_02_UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 529.6 KB
2021_01_UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 465.5 KB
2020_12_UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 467.7 KB
2020_11_UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 461 KB
202010 UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 458.3 KB
2020_08_UFK_Wielu_Klas_Aktywow.pdf 464.2 KB
2020_07_UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 217.6 KB
2020_09_UFK_Wielu Klas Aktywów.pdf 460.7 KB
Sprawozdania
Półroczne Sprawozdanie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych HDI-Gerling Życie TU S.A. (sporządzone na dzień 30.06.2013).pdf 799.2 KB
WARTA_BRE_Wielu_Klas_Aktywow_sprawozdanie_polroczne_30_06_2014.pdf 433.8 KB
WARTA Wielu Klas Aktywow _SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_ 31.12.2014.pdf 267.2 KB
WARTA Wielu Klas Aktywow sprawozdanie roczne - 31.12.2014.pdf 288.2 KB
WARTA Wielu Klas Aktywow - 30.06.2015.pdf 267.6 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.1 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.8 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 378.6 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.5 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.2 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.5 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.7 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 193.9 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.3 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 199.7 KB
FUNDUSZ_WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 204.6 KB
WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 199.6 KB
WIELU_KLAS_AKTYWOW_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 195.4 KB

Fundusze Otwarte