Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Mistrzowska Trójka - Wariant 95

Bieżąca wartość: 98,49 pln

Opis

Mistrzowska Trójka - to nowy produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection' Alternative Fund. Jest on oparty o trzy czołowe fundusze absolutnej stopy zwrotu. Możliwość przystąpienia do umowy ubezpieczenia w dniach 26.05.2013 - 25.06.2013

 Mistrzowska Trójka -  to nowy produkt strukturyzowany w formie polisy na życie i dożycie z premią, której wysokość zależy od zachowania się indeksu NXS ‘Selection' Alternative Fund. Jest on oparty o trzy czołowe fundusze absolutnej stopy zwrotu.

 

Celem tego typu funduszy jest osiągniecie dodatniej stopy zwrotu niezależnie od sytuacji panującej na rynku. W realizacji tego celu pomaga im przede wszystkim swoboda działania oraz szerokie spektrum instrumentów, w które mogą inwestować. Wykorzystują one strategie pozwalające Klientom zarabiać zarówno na wzrostach jak i spadkach na danych aktywach.

 

Instrument bazowy: NXS ‘Selection' Alternative Fund Index

kod Bloomberg: NXSRSAF Index

adres strony internetowej: http://nxsindices.natixis.com/en/nxsindex/view/13

*możliwość obserwacji notowań instrumentu bazowego w profesjonalnym serwisie Bloomberg pod podanym powyżej kodem lub na podanej stronie internetowej 

 

W dniu 28 marca 2017 roku, komitet odpowiedzialny za zarządzanie indeksem NXS SELECTION ALTERNATIVE FUND EXCESS RETURN podjął decyzję o zmianie składu indeksu polegającą na zastąpieniu funduszu Morgan Stanley Diversified Alpha Fund przez fundusz DNCA INVEST –EUROSE-A (kod Bloomberg: LEODEFA LX Equity). Powyższe zmiany zostały dokonane w dniu 6 kwietnia 2017 roku. Warto podkreślić, że zmiana składu indeksu miała na celu zastąpienie funduszu, który w ostatnich latach notował gorsze wyniki inwestycyjne przez taki, który zdaniem zarządzających funduszem, będzie pozwalał na osiągnięcie wyższej końcowej stopy zwrotu. Bez zmian pozostał udział nowego funduszu w indeksie tj. 20%.

 

Ubezpieczenie zapewnia 95% ochrony kapitału na koniec okresu umowy*

Współczynnik partycypacji P we wzroście Instrumentu bazowego wynosi 100%

 

Ubezpieczenie zawierane jest do dnia 5 maja 2017 roku.

 

*po potrąceniu opłaty wstępnej

 

Poniższy wykres przedstawia wyceny bieżącej wartości składki alokacyjnej.

Zmiana bieżącej wartości składki

To ubezpieczenie posiada wyceny bieżącej wartości składki od 2014-07-07 do 2017-05-05
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych. Poniższy wykres przedstawia bieżącą wartość składki.

Zmiana bieżącej
wartości składki
za wybrany okres:
-1,51%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Polisy Strukturyzowane