Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

20 Stars Extra

Bieżąca wartość: 95,12 pln

Opis

20 Stars Extra to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. Zyski z inwestycji zależą od wyników indeksu WIG 20. Okres ubezpieczenia (okres inwestycji) od 29.06.2015 do 30.06.2017.

 

20 Stars Komfort to 2 letni produkt strukturyzowany w formie indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym. 
Celem funduszu jest ochrona 95% składki na koniec okresu ubezpieczenia oraz wypracowanie zysku uzależnionego od zmian wartości indeksu WIG20.
 
Stopa zwrotu z ubezpieczenia zależy od zmiany wartości indeksu WIG20, obliczanej jako średnia z wyników
8 obserwacji. Wynik obserwacji to procentowa zmiana pomiędzy:
■kursem zamknięcia indeksu WIG20 w dniach: 24.09.2015 r., 24.12.2015 r., 24.03.2016 r., 24.06.2016 r.,
23.09.2016 r., 23.12.2016 r., 24.03.2017 r., 22.06.2017 r.
■a kursem zamknięcia indeksu WIG20 z dnia 29.06.2015 r.
Wysokość stopy zwrotu wyniesie:

 

zmiana wartości indeksu stopa zwrotu (parametr K)
< 5% 0%
≥ 5% i < 10% 3%
≥ 10 i < 20% 10%
≥ 20% 18%
 
Jeżeli W przyjmie wartość poniżej 0%, wówczas K równe jest wartości W
do poziomu -5%, jeżeli W przyjmie wartość poniżej -5%, wówczas K równe
jest -5%.
 

Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiagnięcia celu inwestycyjnego.

 

Indeks WIG 20 można obserwować na stronie internetowej giełdy w Warszawie:

https://www.gpw.pl/indeksy

 

Szczegółowe warunki dotyczące zakresu ubezpieczenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela, naliczania i wypłaty świadczeń, wysokości oraz sposobu pobierania opłat, wyceny jednostek uczestnictwa oraz charakterystyki funduszu kapitałowego znajdują się w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2015-06-29 do 2017-06-29
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-4,88%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty