Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA EUROPA

Bieżąca wartość: 122,45 pln

Opis

WARTA EUROPA jest funduszem kapitałowym inwestującym 100% aktywów w fundusz luksemburski KBC Life Invest Fund Warta Gwarancja 3 z ochroną kapitału.

 

Aktywa Funduszu WARTA EUROPA inwestowane są w 100% w jednostki uczestnictwa funduszu KBC LIFE INVEST FUND WARTA GWARANCJA 3, który został utworzony i jest zarządzany przez KBC Asset Management.

 

Wyniki funduszu uzależnione są od zachowania się indeksu Dow Jones Eurostoxx 50.

 

Wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu w dniu jego zapadalności równy będzie wysokości równej sumie 12 "klików" (dla aktywów zainwestowanych od początku pierwszego cyklu rozliczeniowego) obliczonych zgodnie z zasadami określonymi poniżej (czyli maksymalnie 46,8%), nie mniej jednak niż ustalony przed rozpoczęciem działalności funduszu poziom = 10% -licząc od początku trwania funduszu (czyli na koniec trwania funduszu minimalna cena j.u. wyniesie 110 zł).

Wysokość każdego z „klików" równa jest wzrostowi Indeksu DJ Eurostoxx 50 w danym okresie (co oznacza 100% partycypację we wzrostach Indeksu), nie więcej jednak niż określona z góry maksymalna wartość. Każdy z "klików" może przyjmować wartości z przedziału od 0% do wartości maksymalnej = 3,9%. W przypadku, gdy wartość indeksu spada w danym okresie, wartość "klika" wyniesie 0%. Poprzez ustalenie minimalnej wartości "kliku" (0%) ograniczone zostało ryzyko poniesienia przez klientów straty w przypadku spadku indeksu w danym okresie.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2007-03-02 do 2013-04-10
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
22,45%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty