Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Papierów Dłużnych

Bieżąca wartość: 115,81 pln 2

Opis

WARTA Papierów Dłużnych

kod funduszu: FPDN
 
Celem Funduszu WARTA Papierów Dłużnych jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje denominowane w walutach obcych, które mogą być emitowane przez podmioty zagraniczne, przy czym istotna część to obligacje korporacyjne i inne papiery obarczone ryzykiem kredytowym. W ten sposób fundusz ma umożliwić osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka.Modelowa struktura aktywówobejmuje inwestycje w obligacje emitowane przez Skarb Państwa o średnim poziomie zapadalności oraz obligacje przedsiębiorstw w proporcji 60% do 40%. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2017-02-03 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
3,25%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte