Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Akcji Polskich

Bieżąca wartość: 91,78 pln 4

Opis

Portfel lokat funduszu Warta Akcji Polskich obejmuje akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.

kod funduszu: FAPL
 
Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery
wartościowe i instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak
największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę
uczestnictwa.
Aktywa Funduszu WARTA AKCJI POLSKICH mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:
- Akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych
zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF od 0% do 100% wartości aktywów Funduszu
- Wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych;
- Fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem;
- Funduszu może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach Funduszu do wysokości 30% wartości aktywów Funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2017-02-03 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
22,77%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Korekta Wyceny
FUNDUSZ_WARTA_AKCJI POLSKICH_korekta_wyceny_17-28.08.2017.pdf 339.6 KB
Sprawozdania
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 514.7 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.2 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.3 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 203.9 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.6 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.6 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.5 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205.1 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.4 KB
WARTA_AKCJI_POLSKICH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.2 KB
Karta Funduszu
20210228 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 859.8 KB
20210131 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 851.3 KB
20201231 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 867.1 KB
20201130 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 868.8 KB
20201031 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 865.6 KB
20200930 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 865.4 KB
20200831 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 859.2 KB
20200731 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 867.1 KB
20200630 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 866.4 KB
20200531 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 933.5 KB
20200430 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 940.1 KB
20200331 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 928.4 KB
20200228 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 935.8 KB
20200131 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 749.3 KB
20191231 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 665.9 KB
20191130 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 683.2 KB
20191031 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 683.6 KB
20190930 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 683.3 KB
20190831 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 679 KB
20190731 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 683.2 KB
20190630 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 679.5 KB
20190430 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 681.1 KB
20190331 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 679 KB
20190228 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 681 KB
20190131 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 679 KB
20181231 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 679.6 KB
20181130 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 681.5 KB
20181031 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 679 KB
20180930 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 682.1 KB
20180831 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 676.7 KB
20180731 Akcje Polskie Karta Funduszu.pdf 683.3 KB
20180630 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 658.1 KB
20180531 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 690.6 KB
20180430 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 689.1 KB
20180331 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 687.6 KB
20180228 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 683.2 KB
20180131 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 676.6 KB
20171231 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 710.1 KB
20171130 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 703.7 KB
20171031 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 700.6 KB
20170930 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 661.6 KB
20170831 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 657.7 KB
20170731 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 660.5 KB
20170630 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 658.8 KB
20170531 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 656.1 KB
20170430 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 675.5 KB
20170331 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 657.7 KB
20170228 Akcje Polskie Karta Funduszu .pdf 644.9 KB

Fundusze Otwarte