MATERIAŁ MARKETINGOWY

Korporacje

Jesteśmy jednym z liderów rynku ubezpieczeń dla dużych firm w Polsce. Ponad 90 lat tradycji, najwyższy rating na rynku oraz znakomita kadra zapewniają naszym klientom ofertę i obsługę na najwyższym poziomie.

1.

Bogate doświadczenie w ubezpieczeniach dużych firm

WARTA jest jednym z liderów rynku ubezpieczeń korporacyjnych. Od ponad 90 lat obsługujemy duże firmy z kraju i zagranicy. Dzięki dobrym kontaktom za granicą i zdobytemu doświadczeniu na rynku krajowym na bieżąco wdrażamy w naszych programach ubezpieczeniowych najnowocześniejsze rozwiązania, dostosowane do specyfiki działalności klienta.

2.

Wsparcie w ocenie ryzyka

Nad oceną ryzyka naszych klientów czuwa rozbudowany zespół 12 inżynierów ryzyka, którzy oglądają około 2,5 tys. lokalizacji rocznie! Ich wizyta w firmie kończy się raportem proponującym rozwiązania organizacyjne i techniczne, mające na celu ograniczenie ryzyka. Zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia szkody bądź jej potencjalnego rozmiaru, daje zwiększenie bezpieczeństwa prowadzenia działalności.

3.

Indywidualne podejście do klientów

Traktujemy naszych klientów indywidualnie, zarówno na etapie zawierania umowy, jak i po szkodzie. Każdym klientem korporacyjnym opiekuje się konkretna osoba, która zawsze potrafi udzielić odpowiedzi na pytania związane z umową.

4.

Łatwy dostęp do szerokiej kadry specjalistów

Na terenie każdego województwa w Polsce zapewniamy pomoc i wsparcie specjalistów z naszych terenowych Centrów Obsługi Klientów Korporacyjnych. W trudniejszych sprawach otrzymują oni wsparcie ponad 40 ekspertów z centrali.

Nasza oferta:

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia od zdarzeń losowych

Zakres ubezpieczenia zależy od wyboru ubezpieczającego. Może obejmować wyłącznie ryzyka podstawowe:  pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego i być rozszerzany, aż do pokrycia typu all risks (czyli od wszystkich ryzyk nie wyłączonych wyraźnie w umowie).

 

Zakres ubezpieczenia można rozszerzyć o dodatkowe klauzule:

 • automatycznego ubezpieczenia nowych środków trwałych,
 • ubezpieczenia szkód estetycznych,
 • ubezpieczenia różnicy ceny,
 • ubezpieczenia drobnych robót budowlano-montażowych,
 • ubezpieczenia katastrofy budowlanej,
 • ubezpieczenia awarii i uszkodzenia maszyn i urządzeń,
 • rozmrożenia,
 • terroryzmu,
 • strajków, zamieszek rozruchów,
 • mienia czasie transportu,
 • dodatkowych kosztów działalności,
 • rzeczoznawcy,
 • budynków osób prywatnych.

 

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ewidencjonowane zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiące własność Ubezpieczającego lub będące w jego prawnym posiadaniu , wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej:

 • środki trwałe (budynki i budowle, maszyny, urządzenia i wyposażenie, stacjonarny i przenośny sprzęt elektroniczny),
 • środki obrotowe i rzeczy ruchome osób trzecich przyjęte do sprzedaży lub w celu wykonania usługi,
 • nakłady inwestycyjne,
 • wartości pieniężne,
 • niskocenne składniki majątku,
 • mienie pracownicze.

Ponadto Ubezpieczenie może obejmować ubezpieczenie maszyn i aparatów elektrycznych od szkód elektrycznych. 

Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Zakres ubezpieczenia obejmuje utratę, ubytek, zabór, zniszczenie, zaginięcie ubezpieczonego mienia na skutek kradzieży z włamaniem i rabunku. Umowa obejmuje również zniszczenie: ścian, okien, drzwi, dachu, zamków, urządzeń alarmowych, urządzeń do przechowywania pieniędzy.

 

Zakres ubezpieczenia może być uzupełniony o:

 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie mienia od dewastacji,
 • ubezpieczenie mienia w skrytkach depozytowych.

 

Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie stanowiące własność lub znajdującego się w posiadaniu (np: najem, leasing) ubezpieczającego, a szczególności:

 • rzeczowe składniki majątku obrotowego: towary, surowce, materiały w przerobie, półfabrykaty, wyroby gotowe, materiały pomocnicze i opakowania, a ponadto zmagazynowane i nie będące w użytkowaniu maszyny, aparaty i urządzenia oraz części zapasowe, narzędzia,
 • wartości pieniężne, tj. gotówka, papiery wartościowe w postaci czeków wystawionych przez inne podmioty gospodarcze, akcje, obligacje na okaziciela nie dopuszczone do publicznego obrotu, złoto, srebro i wyroby z tych metali, kamienie szlachetne,
 • mienie przejęte od osób trzecich w celu wykonania usługi,
 • środki trwałe tj. urządzenia i wyposażenie w tym, anteny satelitarne, mienie nie ujęte w ewidencji środków trwałych oraz nie podlegające obowiązkowej rejestracji środki transportu wewnętrznego,
 • mienie przyjęte do sprzedaży komisowej,
 • mienie osobiste pracowników ubezpieczającego.

 

Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie maszyn i urządzeń od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego mienia. W celu dostosowania zakresu ochrony do specyfiki ubezpieczanych maszyn i urządzeń warunki zawierają szereg klauzul dodatkowych umożliwiających dokonanie modyfikacji.
 
Przedmiotem ubezpieczenia mogą być wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które przedsiębiorca posiada lub użytkuje.
W ramach OWU funkcjonują dwa odrębne produkty:
 
 • a) Maszyny i urządzenia od wszystkich ryzyk obejmujące m.in. szkody w następstwie awarii elektrycznych i mechanicznych oraz błędu operatora (Sekcja I OWU).
 • b) Maszyny i urządzenia budowlane, sprzęt, zaplecze i wyposażenie obejmujące szkody z przyczyn zewnętrznych, np. pożaru, kradzieży z włamaniem (Sekcja II OWU).
Ponadto w Sekcji I OWU ubezpieczone może zostać ryzyko dodatkowe utraty zysku wskutek uszkodzeń maszyn i urządzeń.
 
Ubezpieczenie w Sekcji I OWU dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.
 

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Zakres ochrony obejmuje nagłe i niezależne od woli przedsiębiorcy zniszczenie, uszkodzenie lub utratę ubezpieczanego sprzętu.

 

Przedmiotem ubezpieczenia jest wszelkiego rodzaju sprzęt elektroniczny stacjonarny lub przenośny. Ponadto ubezpieczeniu mogą podlegać także nośniki danych i dane na nich zawarte, dodatkowe koszty będące następstwem szkody w ubezpieczonym sprzęcie elektronicznym oraz ryzyko utraty zysku w następstwie awarii sprzętu elektronicznego.

Ubezpieczenie dostępne jako samodzielne lub jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia.

 

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia mienia

Ubezpieczenie utraty zysku

Zakres ochrony obejmuje utratę zysku na skutek wystąpienia jednego z wymienionych ze zdarzeń losowych: 

 • pożaru,
 • uderzenia pioruna,
 • wybuchu i upadku statku powietrznego, 

Istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony o:

 • powódź,
 • huragan,
 • deszcz nawalny, grad, działanie ciężaru śniegu i lodu,  trzęsienie, zapadanie lub osuwanie się ziemi , lawinę, dym i sadzę, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, pośrednie uderzenie pioruna, upadek drzew, budynków, budowli, urządzeń technicznych,
 • zalanie.

 

Alternatywnie zakres ochorny może być oparty o formułę all risks, zgodnie z którą WARTA odpowiada za zdarzenia o nagłym, niespodziewanym charakterze i niezależnym od woli Ubezpieczającego, które nie zostało wyłączone z ochrony ubezpieczeniowej. 


Ubezpieczenia obejmuje ochroną zysk brutto, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu wytwarzania produktów lub sprzedaży towarów i usług, gdyby prowadzona przez niego działalność gospodarcza w miejscu ubezpieczenia nie została przerwana lub zakłócona na skutek szkody w mieniu w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem mienia od  zdarzeń losowych.

 

Ubezpieczenie jest dostępne tylko jako uzupełnienie ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych.

 

Ważne! Ubezpieczenie przeznaczone jest dla przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC)

Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadania mienia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej obejmują ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową za szkody wyrządzone osobie trzeciej, którą w myśl przepisów prawa Ubezpieczony ponosi:
 
1)            w związku z prowadzeniem określonej w umowie ubezpieczenia działalności lub posiadaniem rzeczy wykorzystywanych w tej działalności,
2)            za produkt,
3)            za wykonane usługi.
 
Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody osobowe i rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub jego pracowników oraz umyślnie przez pracowników Ubezpieczonego. 
 
TUiR „WARTA" S.A. ponosi odpowiedzialność za straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby nie wyrządzono mu szkody. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe, które powstały na terytorium całego świata. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego na terytorium całego świata za wypadki ubezpieczeniowe, powstałe w bezpośrednim związku z odbywaniem podróży służbowej przez pracownika, w tym także w związku z najmem pomieszczeń i ich wyposażenia. W zakresie wynikającym z umowy ubezpieczenia TUiR „WARTA" S.A. zobowiązana jest do wypłaty poszkodowanemu odszkodowania w granicach sumy gwarancyjnej, z uwzględnieniem wprowadzonych podlimitów w ramach sumy gwarancyjnej.
 
Zakres ubezpieczenia może zostać rozszerzony poprzez zastosowanie następujących klauzul:
 
1) szkody poniesione przez pracownika
2) szkody powstałe w związku z emisją do środowiska
3) szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w celu wykonania usługi
4) szkody w rzeczach ruchomych przekazanych lub udostępnionych w pieczę, dozór, kontrolę lub na przechowanie
5) szkody w rzeczach ruchomych wziętych w najem
6) czyste szkody majątkowe powstałe w związku z wprowadzeniem produktu do obrotu
7) ubezpieczenie kosztów wycofania produktu z obrotu
8) szkody związane z reklamą
9) czyste szkody majątkowe
 
 
 
 
Ubezpieczenia budowy i montażu

Ubezpieczenie budowlano-montażowe (CAR/EAR)

Zakres ubezpieczenia zapewnia ochronę wszystkim stronom zaangażowanym w realizację robót budowy – montażu, czyli zarówno inwestorom/zleceniodawcom jak i wykonawcom i podwykonawcom.

 

Ubezpieczenie mienia może zostać rozszerzone o:

 • odpowiedzialność cywilną wykonawcy za szkody wobec osób trzecich,
 • ryzyko utraty planowanego zysku w następstwie szkody w mieniu.

Dodatkowo zakres ochrony można modyfikować poprzez wprowadzenie do umowy klauzul stanowiących załącznik do OWU czy postanowień szczególnych wynikających ze specyfiki realizowanego projektu.

Przedmiotem ochrony w związku z wykonywaniem robót budowlano - montażowych mogą być:

 • obiekty budowlane i /lub montażowe tj. materiały niezbędne do ich realizacji i koszty wykonania,
 • sprzęt, wyposażenie i zaplecze budowy,
 • maszyny budowlane,
 • dokumentacja budowy,
 • mienie osobiste pracowników,
 • inne koszty i mienie.

Okres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje wszelkie działania realizowane od momentu organizacji placu budowy / robót, do przekazania całości lub części robót inwestorowi do eksploatacji.

Istnieje także możliwość ubezpieczenia okresu prób gorących w odniesieniu do urządzeń mechanicznych i instalacji oraz okresu konserwacji.

 

Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie ładunków w transporcie (Cargo)

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przewożonego ładunku (transportem zawodowym lub własnym) powstałe wskutek jednego lub wielu następujących zdarzeń:

 

Zakres podstawowy

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

 

Zakres rozszerzony

 • zdarzenia losowe (deszcz nawalny, grad, huragan, lawina, osuwanie się ziemi, powódź, pożar, trzęsienie ziemi, uderzenie pioruna, upadek przedmiotu na środek transportu, wybuch, zapadanie się ziemi),
 • wypadek środka transportu,
 • rabunek (rozbój),
 • kradzież z włamaniem i kradzież z włamaniem z jednoczesnym zaborem środka transportu wyłącznie wtedy, gdy zamknięty środek transportu został pozostawiony na czas postoju na terenie parkingu strzeżonego,
 • uderzenie przez urządzenie załadowcze/wyładowcze oraz na skutek upadku ładunku spowodowanego przez urządzenie załadowcze/wyładowcze podczas i w związku z operacją załadunku/rozładunku.

 

Zakres pełny

Wszystkie zdarzenia nagłe, niespodziewane i niezależne od woli ubezpieczającego, zaistniałe podczas przewozu, załadunku i rozładunku, z wyjątkiem szkód wyraźnie wyłączonych OWU.

 

Przedmiotem ubezpieczeniamogą być ładunki podczas przewozu krajowego i międzynarodowego, dokonywanego wszystkimi środkami transportu: samochodowego (transport zawodowy i własny), kolejowego, lotniczego, morskiego, żeglugi śródlądowej.

 

Szczegoły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie krajowym

 

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego, dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania krajowego transportu drogowego, na podstawie listów przewozowych lub innych dokumentów przewozowych.

Na wniosek przewoźnika - bez dodatkowej opłaty - ochroną ubezpieczeniową może również zostać objęta odpowiedzialność cywilna przewoźnika z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

Na podstawie umowy ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z prawem przewozowym przewoźnik ponosi za:

 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu, a jej wydaniem oraz
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 


Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie OC przewoźnika drogowego w transporcie międzynarodowym

Zakres ubezpieczeniaobejmuje odpowiedzialność cywilną przewoźnika drogowego dokonującego przewozu przesyłek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi wykonywania przewozów międzynarodowych, na podstawie listów przewozowych CMR.

 

Za dodatkową opłatą ochrona ubezpieczeniowa może zostać rozszerzona o:

 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe wskutek rabunku (rozboju),
 • odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe podczas przewozu żywych zwierząt,
 • odpowiedzialność cywilną z tytułu utraty lub uszkodzenia kontenera.

 

Na podstawie ubezpieczenia WARTA przejmuje na siebie odpowiedzialność, jaką zgodnie z  przepisami Konwencji o Umowie Międzynarodowego Przewozu Towarów (CMR) przewoźnik ponosi za:

 • szkody rzeczowe, polegające na utracie, ubytku lub uszkodzeniu przesyłki, powstałe w czasie pomiędzy przyjęciem przesyłki do przewozu a jaj wydaniem oraz
 • szkody finansowe powstałe w wyniku opóźnienia w dostawie.

 

Na wniosek przewoźnika - bez dodatkowej opłaty - ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych.

 

 

Ważne!

Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres na jaki zawarto umowę ubezpieczenia, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma przewozowa zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.


Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie OC Spedytora

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną spedytora za szkody rzeczowe i szkody finansowe powstałe w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy spedycji, którą spedytor ponosi zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego. Ochrona może być udzielana firmom wykonującym usługi spedycyjne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

 

Bez dodatkowej opłaty, a jedynie na podstawie wniosku ubezpieczającego, ochroną ubezpieczeniową - obok odpowiedzialności cywilnej z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych - może zostać objęta również odpowiedzialność cywilna z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usług logistycznych (np. kompletacja przesyłek, konfekcjonowanie towarów, dystrybucja towarów itp.), a także z tytułu spedycji materiałów niebezpiecznych, dokonywanej zgodnie z Umową Europejską dotyczącą Międzynarodowego Przewozu Materiałów niebezpiecznych (ADR).

 

Dodatkowo ubezpieczający może skorzystać z klauzuli rozszerzającej zakres ochrony ubezpieczeniowej o odpowiedzialność cywilną za szkody w towarach składowanych w ramach umowy składu.

 

Ważne! Ubezpieczenie zapewnia jednakowy poziom ochrony przez cały okres umowy, ponieważ ustalona w umowie suma ubezpieczenia nie ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania, niezależnie od liczby zdarzeń. Tak więc, dzięki ubezpieczeniu, firma spedycyjna zyskuje wiarygodność wobec zleceniodawców, a jednocześnie poczucie bezpieczeństwa własnej działalności.

 


Szczegóły w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia

Ubezpieczenia transportowe

Ubezpieczenie OC zawodowej przewoźnika drogowego

Ubezpieczenie zawierane jest w związku ze spełnieniem wymogu minimalnej zdolności finansowej określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku ustanawiającego wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylającego Dyrektywę Rady 96/26 WE.
 
Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialności cywilną za zobowiązania finansowe wobec osób trzecich powstałe w związku z wykonywaniem zawodu przewoźnika drogowego, których Ubezpieczający nie jest w stanie zrealizować w związku z zaistnieniem wypadku ubezpieczeniowego, w wyniku czego utracona została zdolność finansowa Ubezpieczającego.
 
Finansowe

Gwarancje kontraktowe

Gwarancje kontraktowe są adresowane do wykonawców i podwykonawców biorących udział w przetargach i realizujących kontrakty i w związku z tym zobligowanych do złożenia zabezpieczenia na rzecz swoich kontrahentów (inwestorów, generalnych wykonawców). Są pisemnym zobowiązaniem WARTY do zapłaty na rzecz beneficjenta określonej kwoty (do wysokości sumy gwarancyjnej) w przypadku niewywiązania się wnioskodawcy z zawartej umowy.

WARTA oferuje gwarancje:

 • przetargowe (wadialne) - stanowiące jedną z form zabezpieczenia wadium wymaganego przez organizatorów przetargu od firm biorących udział w przetargu,
 • należytego wykonania - stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami niewykonania przez wykonawcę prac objętych kontraktem zgodnie z jego warunkami,
 • zwrotu zaliczki - stanowiące dla beneficjenta zabezpieczenie zaliczki wypłaconej zgodnie z kontraktem na poczet rozpoczęcia prac objętych kontraktem, zakupu materiałów, wynajęcia maszyn i urządzeń niezbędnych do realizacji kontraktu czy sfinansowania prac przygotowawczych takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, terenu pod budowę i innych,
 • właściwego usunięcia wad - stanowiące zabezpieczenie dla beneficjenta przed skutkami uchylania się przez wykonawcę kontraktu. Mają zastosowanie jeśli wykonawca nie chce ponieść zobowiązań wynikających z udzielonej gwarancji jakości lub z tytułu rękojmi, tj. zobowiązań polegających na terminowym i należytym (stosownie do warunków kontraktu) usunięciu wad, które mogą pojawić się w okresie gwarancyjnym.

Więcej w Ogólnych Warunkach Umów o udzielanie Gwarancji Ubezpieczeniowych TUiR „WARTA" S.A.

Finansowe

Gwarancje zapłaty długu celnego

Gwarancje celne (zapłaty długu celnego) stanowią jedną z form zabezpieczeń przewidzianych we Wspólnotowym Kodeksie Celnym, kwot wynikających z powstałych lub mogących powstać długów celnych oraz innych opłat w sprawach celnych i odsetek, do uiszczenia których zobowiązany byłby wnioskodawca (zwany dłużnikiem).

Więcej w Ogólnych Warunkach Umów o udzielanie Gwarancji Ubezpieczeniowych TUiR „WARTA" S.A.

Finansowe

Gwarancje kaucyjne

Gwarancja kaucyjna stanowi zabezpieczenie wymagane przez wynajmującego powierzchnię użytkową (lokal) od najemcy z tytułu umowy najmu.

Gwarancja składana jest w zamian za kaucję (depozyt) zabezpieczający roszczenia wynajmującego, w związku z niewywiązaniem się przez najemcę ze zobowiązań objętych umową najmu.

Gwarancja zapewnia wynajmującemu zwrot kosztów w przypadku zwlekania z zapłatą czynszu, zwrócenia wynajmowanej powierzchni w stanie niepogorszonym (bardziej niż to wynika z normalnego użytkowania), pokrycie kosztów ewentualnych napraw i remontów niezbędnych w związku ze szkodami wynikłymi z winy najemcy, refakturowanych opłat za energię, wodę, rozmowy telefoniczne, itp. świadczeń.

Więcej w Ogólnych Warunkach Umów o udzielanie Gwarancji Ubezpieczeniowych TUiR „WARTA" S.A.

Finansowe

Gwarancje środowiskowe

Gwarancja środowiskowa stanowi zabezpieczenie roszczeń określone w art. 48a Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. i zabezpiecza koszty wykonania zastępczego zdarzeń opisanych w art. 48a ust. 1 i ust. 1 a Ustawy o odpadach. Jest zabezpieczeniem, które zobowiązany jest złożyć posiadacz odpadów obowiązany do uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego uwzględniających zbieranie lub przetwarzanie odpadów. Gwarancja środowiskowa może być uruchomiona gdy organ administracji państwowej/samorządowej wykonana za posiadacza odpadów decyzję dotyczącą:
 
- usunięcia odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania lub magazynowania,
- usunięcia odpadów i negatywnych skutków w środowisku lub szkód w środowisku wynikających z prowadzonej działalności, objętej zezwoleniem/pozwoleniem,
- usunięcia odpadów i ich zagospodarowania łącznie z odpadami stanowiącymi pozostałości z ewentualnej akcji gaśniczej."
 
Finansowe

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O)

Ubezpieczenie Członków Władz (D&O) jest dedykowane dla osób pełniących funkcje we władzach statutowych spółek (głównie kapitałowych) ale także spółdzielni, stowarzyszeń, fundacji.

Zadaniem polisy jest ochrona tych osób przed roszczeniami wniesionymi przez osoby trzecie jak, przez samą spółkę jak i jej udziałowców lub akcjonariuszy.

Ubezpieczenie ma za zadanie pokrycie kosztów obrony (prawników, biegłych, audytorów) związanych z obroną przed roszczeniem jak również odszkodowania wynikające z prawomocnych wyroków lub wynegocjowanych ugód.

 

Główny Zakres ubezpieczenia:

1.1 (Zakres A) Pokrycie Szkody w imieniu Osób Ubezpieczonych

1.2 (Zakres B) Company reimbursement - pokrycie Szkody w imieniu Spółki ale wynikającej z Roszczeń przeciwko Osobie Ubezpieczonej,

1.3 (Zakres C) Pokrycie Szkody w imieniu Spółki w związku z Roszczeniem Dotyczącym Papierów Wartościowych + Koszty Obrony,

1.4 (Zakres D) Pokrycie Szkody dla Spółki lub w imieniu Spółki wynikające z Czynów Niedozwolonych Osoby Ubezpieczonej o ile Spółka jest współpozwana (odpowiedzialność solidarna) i Roszczenie objęte jest w ramach zakresu (A) + Koszty Obrony,

1.5 (Zakres E) Koszty Obrony,

1.6 (Zakres F) Koszty Zastępstwa Procesowego wynikające z konieczności stawiennictwa Osób Ubezpieczonych w związku z przygotowaniem do Postępowania, uczestnictwem w Postępowaniu,

1.7 (Zakres G)  Szczególny Limit dla Członków Rady Nadzorczej – nadwyżka ponad Sumę Gwarancyjną.

Więcej w: Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia Członków Władz (D&O) oraz Warunkach Ubezpieczenia Nadwyżkowego Członków Władz (D&O)

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie flot samochodowych

 

WARTA kieruje ofertę ubezpieczeń flotowych do przedsiębiorców, którzy użytkują i deklarują do ubezpieczenia flotę co najmniej 5 pojazdów. Programy ubezpieczeniowe opracowywane są indywidualnie przez dedykowane zespoły negocjatorów flotowych (opiekunów) z uwzględnieniem zakresu i warunków ubezpieczenia dostosowanych do wymagań, oczekiwań i specyfiki danej floty.

 
Więcej szczegółów w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia
Życie i zdrowie pracowników

Grupowe ubezpieczenie na życie

WARTA Ekstrabiznes Plus jest nowoczesnym grupowym ubezpieczeniem na życie oferowanym firmom zatrudniającym powyżej 50 osób, zainteresowanym dodatkowym zabezpieczeniem swoich pracowników. Pracodawca ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych, a pracownicy mogą zyskać szeroki zakres ochrony.

Elastyczność tego ubezpieczenia pozwala na dostosowanie zakresu ochrony do zindywidualizowanych potrzeb klienta wynikających np.: ze specyfiki profilu zawodowego pracowników. Specjalnie przygotowane warianty oraz pakiety dodatkowe, pozwalają łatwo i szybko dobrać najlepszą ofertę ubezpieczeniową

Umowę dopasowaną do potrzeb Twojej firmy przygotują Negocjatorzy Ubezpieczeń Grupowych działający w każdym województwie.

 

Szczegółowe informacje można znaleźć w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Życie i zdrowie pracowników

NNW WARTA Pomoc w Wypadku - wariant Firma

Ubezpieczenie NNW - WARTA Pomoc w Wypadku jest dostępne w specjalnie przygotowanym pakiecie Firma. To oferta skierowana do właścicieli i zarządów firm, umożliwiająca korzystne ubezpieczenie wszystkich pracowników za taką samą składkę przy zróżnicowanych sumach ubezpieczenia. Konstrukcja pakietu przewiduje automatyczne podwyższenie sumy ubezpieczenia odpowiednio do zajmowanego przez pracownika pozycji w firmie.

Ubezpieczenie może obejmować tylko zdarzenia które mogą się zdarzyć podczas pracy zawodowej lub nauki oraz w drodze „do/z"  miejsca pracy lub nauki.

 

Szczegóły w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Życie i zdrowie pracowników

WARTA Travel

To oferta dla pracodawców i właścicieli firm, którzy chcą zabezpieczyć swoich pracowników wyjeżdżających w delegację. 

Zaletą z punktu widzenia pracodawcy jest minimum formalności przy obsłudze ubezpieczenia i system rozliczeń powodujący, że klient płaci składkę tylko za rzeczywiście wykorzystany czas ochrony.

Więcej na stronie  WARTA Travel