Elastycznie kształtowany zakres ochrony

Umowę NNW Szkolnego można zawrzeć w dwóch wariantach. Dzięki temu każdy ubezpieczający może dostosować zakres ochrony do swoich potrzeb.

 

Dla kogo?

 

Dla każdego, kto chce mieć wpływ na kształt umowy ubezpieczenia.

 

Dlaczego warto?

 

Podstawowy zakres ubezpieczenia w ramach Wariantu I gwarantuje wypłatę:

  • w razie śmierci osoby ubezpieczonej  - w wysokości 100% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia,
  • w razie stałego uszczerbek na zdrowiu - wypłata może być obliczana na dwa sposoby: procent stałego uszczerbku na zdrowiu w odniesieniu do najczęściej występujących rodzajów urazów lub na zasadzie „procent za procent",
  • na naprawę lub nabycie protez i środków pomocniczych - WARTA refunduje koszt naprawy lub nabycia w związku z nieszczęśliwym wypadkiem w oparciu o dostarczone rachunki do wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

 

Wybierając Wariant II oprócz wyżej wymienionych elementów zakresu ubezpieczenia uzyskujesz dodatkowo gwarancję:

  • wypłaty zasiłku dziennego w przypadku czasowej niezdolności do pracy/nauki,
  • pokrycia kosztów leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków takich jak: kosztów udzielenia doraźnej pomocy lekarskiej lub ambulatoryjnej na terenie RP, pobytu w szpitalu, badań, zabiegów, i operacji, czy nabycia niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza.

 

Ważne! Bez względu na wybrany wariant ochrony ubezpieczeniowej dzieciom, młodzieży szkolneji akademickiej (uczącej się lub studiującej w trybie dziennym) oraz nauczycielom przysługują świadczenia assistance.