Produkty

Nowe OWU OC Zawodowej już w sprzedaży!

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią od 16 października rozpoczęliśmy sprzedaż ubezpieczeń OC zawodowej w oparciu o nowe OWU OC Zawodowej. Pora odkryć więcej szczegółów dotyczących naszego nowego produktu!

OWU OC Zawodowej adresowane są zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzących działalność gospodarczą, którzy wykonują określony zawód lub czynności zawodowe.

Ponadto Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Sekcja I OWU) dedykowane jest klientom, których działalność wymaga posiadania obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

OWU OC Zawodowej składają się z trzech sekcji:

 • Obowiązkowe Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Sekcja I)
 • Dobrowolne Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej (Sekcja II)
 • Dodatkowe Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej (Sekcja III) – ubezpieczenia ujęte w tej sekcji stanowią uzupełnienie ochrony ubezpieczeniowej wynikającej z Sekcji I lub Sekcji II i nie mogą być zawarte jako samodzielnie ubezpieczenie.

W Sekcji I przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności zawodowych. Zakres ubezpieczenia określają przepisy Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy nakładające na ubezpieczonego obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie takiej ustawy. Szczegółowy zakres ubezpieczenia, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną określają odrębne przepisy.

W ramach Sekcji II obejmujemy ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną deliktową lub kontraktową ubezpieczonego ponoszoną w zakresie określonym przepisami prawa za szkody wyrządzone osobom trzecim wskutek uchybienia popełnionego przy wykonywaniu czynności zawodowych. W ramach tej sekcji możliwe jest m.in. zawieranie tzw. dobrowolnych ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń nadwyżkowych ponad minimalne sumy gwarancyjne określone w rozporządzeniach ustalających warunki ubezpieczeń obowiązkowych dla danego zawodu.

Poza osobami wskazanymi w umowie ubezpieczenia jako ubezpieczeni ochroną ubezpieczeniową dodatkowo objęci są obecni i byli członkowie władz ubezpieczonego, jego dyrektorzy, pełnomocnicy, a także pracownicy wykonujący obowiązki na rzecz ubezpieczonego w zakresie ich osobistej odpowiedzialności wynikającej z wykonywania czynności zawodowych.

Zakresem ubezpieczenia objęte są szkody rzeczowe, szkody osobowe i czyste szkody majątkowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa. Ochrona ubezpieczeniowa udzielona przez nas obejmuje także odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za roszczenia regresowe zgłoszone z tytułu kar umownych, do zapłacenia których zobowiązane były osoby trzecie, w następstwie wystąpienia ubezpieczonego, zawinionego uchybienia popełnionego przez ubezpieczonego, do podlimitu 100.000 PLN na jeden i wszystkie wypadki.

Co więcej, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje także szkody wynikające ze zniszczenia, uszkodzenia, zaginięcia lub utraty dokumentów należących do osoby trzeciej, a będących w posiadaniu ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności zawodowych.

Jak wspomnieliśmy wyżej, zakres ubezpieczenia Sekcji I lub Sekcji II może być rozszerzony poprzez włączenie klauzul dodatkowych zawartych w Sekcji III. Są to:

 • Klauzula nr 1 Szkody wyrządzone w związku z prowadzeniem biura
 • Klauzula nr 2 Szkody powstałe wskutek wykonywania czynności zawodowych polegających na prowadzeniu obsługi kadrowo-płacowej
 • Klauzula nr 3 Podatki i mała księgowość.

Nasz nowy produkt adresujemy kilkudziesięciu zawodom. W ramach OWU OC Zawodowej umożliwiamy zawieranie umów ubezpieczenia OC zawodowej dla następujących zawodów/działalności:

 • adwokaci
 • agencje reklamowe
 • architekci
 • brokerzy
 • detektywi
 • doradcy podatkowi
 • firmy audytorskie (biegli rewidenci)
 • firmy informatyczne
 • firmy konsultingowe
 • geodeci
 • inspektorzy ochrony danych (IOD)
 • inżynierowie budownictwa
 • komornicy sądowi
 • kancelarie prawne
 • multiagenci
 • notariusze
 • organizatorzy imprez masowych
 • osoby eksploatujące urządzenie jądrowe
 • osoby uprawnione do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej
 • pośrednicy w obrocie nieruchomościami
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa (organizatorzy polowań)
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie usług ochrony osób i mienia (AOOiM)
 • przedsiębiorcy wykonujący działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (biura rachunkowe)
 • radcy prawni
 • rzecznicy patentowi
 • rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych
 • rzeczoznawcy majątkowi
 • tłumacze
 • zarządcy nieruchomości.

Warto wiedzieć, że atutem nowych OWU OC Zawodowej jest możliwość zawierania dobrowolnych ubezpieczeń OC zawodowej bez konieczności zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia OC zawodowej w Warcie.

Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje dotyczące tego ubezpieczenia, prosimy o kontakt z Agnieszką Gawrońską (agnieszka.gawronska@warta.pl) lub Markiem Brejwo (marek.brejwo@warta.pl), menedżerami produktu Warty

Jak oceniasz artykuł?

Zapisz się do newslettera

Dołącz do newslettera, aby być na bieżąco z ofertą Warty oraz informacjami z rynku.

Czytaj więcej Zwiń

Polecane aktualności

Zobacz wszystkie aktualności