OZE

Sprawdź, co obejmuje nasze ubezpieczenie OZE

Aktywnie wspieramy zieloną transformację gospodarki. Dlatego z początkiem roku wystartowaliśmy z nowym produktem – Ubezpieczenie Zielonej Energii. To rozwiązanie, które już wspiera rozwój inwestycji w zieloną energię w naszym kraju. Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami.

Każdy z nas świadomy jest tego, że transformacja energetyczna jest nieunikniona i dzieje się na naszych oczach. Przejście z paliw kopalnych na alternatywne, odnawialne źródła energii (OZE) odbywa się każdego dnia. Za transformację w dużym stopniu odpowiada zwiększona świadomość tego, jak szkodliwy wpływ na środowisko ma wydobycie paliw kopalnych, rosnące ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla, a także rosnące ceny samej energii. Z tego powodu przejście na OZE jest dziś dla wielu krajów priorytetowe.

Mając to wszystko na uwadze stworzyliśmy produkt specjalnie z myślą o odnawialnych źródłach energii. Wejście w życie OWU poprzedzone było dogłębną analizą ryzyka, rynku, a także naszego dotychczasowego portfela.
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia napisaliśmy w konwencji multiproduktowej i podzieliliśmy je na trzy sekcje. Sekcja I – Ubezpieczenie elektrowni fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych, która łączy w sobie ryzyka majątkowe i techniczne w formule „all risk”. Sekcja II – Ubezpieczenie utraty przychodu wskutek szkody w elektrowniach fotowoltaicznych lub elektrowniach wiatrowych. A także sekcja III – Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców, będących operatorami elektrowni fotowoltaicznych lub elektrowni wiatrowych. Sekcja II i III są uzupełnieniem sekcji I i dedykowane są przedsiębiorcom, poszukującym dodatkowej ochrony w tym zakresie.

W przypadku Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Zielonej Energii podtrzymaliśmy model, który został zapoczątkowany we wcześniejszych OWU, funkcjonujących dla ryzyk technicznych Warty, tj. dzieląc zakres ubezpieczenia sekcji I na podstawowy i dodatkowy.
 

W ramach zakresu podstawowego pokrywamy:

 • koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • koszty związane z budową tymczasowych dróg dojazdowych i zaplecza technicznego,
 • koszty pracy w godzinach nadliczbowych, nocnych i w dniach wolnych od pracy oraz frachtu ekspresowego (w tym frachtu lotniczego),
 • koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów,
 • koszty utraty oleju smarowego, czynników chłodniczych lub płynów chłodzących,
 • wzrost sumy ubezpieczenia,
 • koszty naprawy uszkodzeń w mieniu otaczającym oraz robót dodatkowych,
 • koszty napraw tymczasowych,
 • koszty odtworzenia danych,
 • koszty dostosowania mienia do obowiązujących przepisów,
 • koszty usunięcia zanieczyszczeń gleby oraz dodatkową, prewencyjną sumę ubezpieczenia.


Dodatkowo Ogólne Warunki Ubezpieczenia uwzględniają:

 • możliwość bezzwłocznej naprawy szkód o mniejszej wartości,
 • brak konsumpcji sumy ubezpieczenia mienia po szkodzie,
 • kalkulację wartości szkody częściowej bez potrącania stopnia zużycia,
 • kalkulację wartości szkody całkowitej bez potrącania stopnia zużycia, a w przypadku szkód powstałych wskutek awarii mechanicznej lub awarii elektrycznej dla mienia w wieku do 10 lat włącznie,
 • czytelne zasady ustalania wartości szkody oraz wysokości odszkodowania.
   

Ponadto istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ubezpieczenia sekcji I poprzez włączenie poniższych klauzul:

 • Ubezpieczenie ryzyka rozruchów, zamieszek społecznych lub strajków,
 • Ubezpieczenie aktów terroryzmu lub sabotażu,
 • Ubezpieczenie drobnych robót budowlano-montażowych.
   

Sekcja II kierowana jest do przedsiębiorców, którzy prowadzą księgi rachunkowe zgodnie z Ustawą o rachunkowości i przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Jest formą zabezpieczenia przed utratą przychodu, stratami wynikającymi z konieczności ponoszenia kosztów pomimo zaniechania lub ograniczenia działalności lub też wydatkami wynikającymi ze zwiększonych kosztów działalności poniesionymi na kontynuowanie działalności po szkodzie.
 

W ramach podstawowego zakresu ubezpieczenia sekcji II pokrywamy:

 • zwiększone koszty działalności, poniesione w celu ograniczenia lub uniknięcia spadku przychodu,
 • koszty wynagrodzenia głównego księgowego, odpowiedzialnego za prowadzenie ksiąg rachunkowych, biegłego rewidenta badającego te księgi albo eksperta zewnętrznego, powołanego przez ubezpieczonego,
 • koszty odpraw dla zwalnianych pracowników, do wypłaty których ubezpieczony jest zobowiązany przepisami prawa lub regulaminem wynagrodzeń lub układem zbiorowym pracy przyjętymi u ubezpieczonego,
 • kary umowne z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań handlowych (dostawczych lub odbiorczych), wynikające z umów zawartych przez ubezpieczonego.
   

Sekcja III dedykowana jest operatorom elektrowni fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody osobowe i szkody rzeczowe spowodowane nieumyślnie, w tym wskutek rażącego niedbalstwa ubezpieczonego lub jego pracowników, oraz umyślnie przez pracowników ubezpieczonego. Warta ponosi odpowiedzialność za straty rzeczywiste, które poszkodowany poniósł oraz utracone korzyści, które mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego za wypadki ubezpieczeniowe, które powstały na terytorium całego świata (z wyłączeniem USA i Kanady), a także odpowiedzialność cywilną ubezpieczonego na terytorium całego świata za wypadki ubezpieczeniowe powstałe w bezpośrednim związku z odbywaniem podróży służbowej przez pracownika, w tym także w związku z najmem pomieszczeń i ich wyposażenia.
 

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zielonej Energii wprowadziliśmy do sprzedaży 1 stycznia 2023 r. i jesteśmy pewni, że spełnią oczekiwania wielu zainteresowanych. Potwierdzeniem tego są pierwsze napływające zapytania ofertowe. Nie wątpimy, że prosty język jakim zostały napisane, czytelność, transparentność zapisów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia umilą Państwu lekturę, do której zachęcamy. Ich pełna treść jest dostępna pod tym linkiem.
 

Jeżeli interesują Was dodatkowe informacje, dotyczące tego tematu, zapraszamy do kontaktu z Aleksandrem Primke: Aleksander.Primke@warta.pl lub Marcinem Wąsowskim: Marcin.Wasowski@warta.pl.

Jak oceniasz artykuł?

Zapisz się do newslettera

Dołącz do newslettera, aby być na bieżąco z ofertą Warty oraz informacjami z rynku.

Czytaj więcej Zwiń

Polecane aktualności

Zobacz wszystkie aktualności