Informacje dla Klientów
Grupy Warta

Drodzy Klienci!
W trosce o zdrowie Wasze, naszych Agentów i Pracowników zachęcamy 
do kontaktowania się z nami i z naszymi Agentami za pomocą telefonu lub Internetu. 
Sprawdź, jak możesz się z nami skontaktować

 

Informacja o likwidacji UFK WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy

Informujemy, że 22 października 2021 r., w wyniku decyzji Santander TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Santander Akcji Polskich („subfundusz przejmujący”) i Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy („subfundusz przejmowany”) wydzielonych w ramach Santander Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Od 15 października 2021 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

W związku z powyższym, 21 października 2021 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 12 października 2021 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy na fundusz WARTA Gwarantowany lub WARTA Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Santander Akcji Środkowej i Wschodniej Europy wg. wyceny z dnia 21 października 2021 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA Gwarantowany/WARTA Modelowy Bezpieczny - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informacja o połączeniu subfunduszy Gamma Parasol FIO z subfunduszami PKO Parasolowy FIO

Informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego udzieliła PKO TFI S.A. zgody na połączenie poniżej wymienionych subfunduszy wydzielonych w ramach GAMMA Parasol – Fundusz Inwestycyjny Otwarty z subfunduszami wydzielonymi w ramach PKO Parasolowy – Fundusz Inwestycyjny Otwarty. Aktywa wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych („UFK") dostępnych w ofercie TUnŻ „WARTA" S.A. lokowane są w jednostki uczestnictwa przejmowanych subfunduszy. Połączenie subfunduszy oznacza, że zmienia się fundusz inwestycyjny, do którego lokowane są środki UFK.

Wybierz wariantNazwa UFK lokującego aktywa w jednostki uczestnictwa przejmowanego subfunduszuSubfundusz przejmowany(fundusz, w który UFK lokuje aktywa do dnia wyceny 22.04.2021 r.)Subfundusz przejmujący (fundusz, w który UFK lokuje aktywa od dnia wyceny 22.04.2021 r.)

WARTA Gamma AkcyjnyGAMMA AkcyjnyPKO Akcji Plus

WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich SpółekGAMMA Akcji Małych i Średnich SpółekPKO Akcji Małych i Średnich Spółek

WARTA Gamma PlusGAMMA PlusPKO Gamma Plus

WARTA Gamma Papierów DłużnychGAMMA Papierów DłużnychPKO Papierów Dłużnych Plus

WARTA Gamma StabilnyGAMMA StabilnyPKO Stabilnego Wzrostu

W wyniku połączenia subfunduszy zmianie ulegną:

 • wyceny jednostek uczestnictwa ww. UFK – począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa tych UFK będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących, 
 • liczby jednostek uczestnictwa ww. UFK na kontach inwestycyjnych Klientów, którzy posiadają aktywa w tych UFK.

 

Jednocześnie informujemy, że operacja połączenia nie wpływa w żaden sposób na wartość środków zgromadzonych przez Klientów w tych UFK. 

Wybierz wariantNazwa UFK lokującego aktywa w jednostki uczestnictwa przejmowanego subfunduszuSubfundusz przejmowany(fundusz, w który UFK lokuje aktywa do dnia wyceny 22.04.2021 r.)Subfundusz przejmujący (fundusz, w który UFK lokuje aktywa od dnia wyceny 22.04.2021 r.)

WARTA Gamma AkcyjnyGAMMA AkcyjnyPKO Akcji Plus

WARTA Gamma Akcji Małych i Średnich SpółekGAMMA Akcji Małych i Średnich SpółekPKO Akcji Małych i Średnich Spółek

WARTA Gamma PlusGAMMA PlusPKO Gamma Plus

WARTA Gamma Papierów DłużnychGAMMA Papierów DłużnychPKO Papierów Dłużnych Plus

WARTA Gamma StabilnyGAMMA StabilnyPKO Stabilnego Wzrostu

W wyniku połączenia subfunduszy zmianie ulegną:

 • wyceny jednostek uczestnictwa ww. UFK – począwszy od wyceny za 22.04.2021 r., wyceny jednostek uczestnictwa tych UFK będą tożsame z wycenami jednostek uczestnictwa subfunduszy przejmujących, 
 • liczby jednostek uczestnictwa ww. UFK na kontach inwestycyjnych Klientów, którzy posiadają aktywa w tych UFK.

 

Jednocześnie informujemy, że operacja połączenia nie wpływa w żaden sposób na wartość środków zgromadzonych przez Klientów w tych UFK. 

Komunikat dla Klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE

W związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej z dniem 1.01.2021r., przekazujemy istotne informacje dla posiadaczy zawartych umów ubezpieczenia na życie  w TUnŻ Warta S.A. Mimo pozostawienia zapisu o Unii Europejskiej w definicji Szpitala w naszych ogólnych warunkach, uznajemy naszą odpowiedzialność, jeżeli zgodnie z definicją Szpitala zakresem objęte są zdarzenia mające miejsce w Unii Europejskiej, a pobyt w szpitalu miał miejsce w Wielkiej Brytanii.

Oznacza to, że nasi Klienci mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia na dotychczasowych zasadach przy spełnieniu wszystkich innych przesłanek do wypłaty świadczenia, wskazanych w ogólnych warunkach.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpowiedzialności Warty w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, prosimy o kontakt: 502 308 308.

Oznacza to, że nasi Klienci mogą ubiegać się o wypłatę świadczenia na dotychczasowych zasadach przy spełnieniu wszystkich innych przesłanek do wypłaty świadczenia, wskazanych w ogólnych warunkach.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących odpowiedzialności Warty w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE, prosimy o kontakt: 502 308 308.

Informacja o likwidacji UFK Warta Skarbiec – Rynków Rozwiniętych

Informujemy, że 11 grudnia 2020 r., w wyniku decyzji Skarbiec TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Skarbiec - Top Brands („subfundusz przejmujący") i Skarbiec - Rynków Rozwiniętych („subfundusz przejmowany") wydzielonych w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz"). Od dnia 10 grudnia 2020 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

W związku z powyższym, 10 grudnia 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych („Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych"), który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych.

Klienci, którzy posiadają środki w Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 4 grudnia 2020 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane. 
W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ Warta S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych na fundusz Warta Gwarantowany lub Warta Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych wg. wyceny z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu Warta Gwarantowany/Warta Modelowy Bezpieczny w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

W związku z powyższym, 10 grudnia 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych („Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych"), który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych.

Klienci, którzy posiadają środki w Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 4 grudnia 2020 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane. 
W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ Warta S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych na fundusz Warta Gwarantowany lub Warta Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu Warta Skarbiec - Rynków Rozwiniętych wg. wyceny z dnia 10 grudnia 2020 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu Warta Gwarantowany/Warta Modelowy Bezpieczny w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Komunikat dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. posiadających ubezpieczenie Warta Aktywny Kapitał

W związku z otrzymaną przez Warta TUnŻ S.A. informacją o likwidacji funduszy inwestycyjnych Skarbiec – Global Bond Opportunities
oraz Allianz European Equity Dividend AT (H-PLN), w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych dostępnych w ramach Indywidualnego ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Warta Aktywny Kapitał tj. odpowiednio Warta Skarbiec JPMorgan - Global Bond Opportunities Fund Polska oraz Warta Allianz European Equity Dividend informujemy iż:

 • 25 czerwca 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Skarbiec JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Polska. 
 • 8 lipca 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Allianz European Equity Dividend.

W związku z powyższym wskazane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ulegną likwidacji w ww. datach. Wszystkie dyspozycje wiążące się z nabyciem jednostek uczestnictwa likwidowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będą odrzucane.

 • 25 czerwca 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Skarbiec JPMorgan Global Bond Opportunities Fund Polska. 
 • 8 lipca 2020 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Allianz European Equity Dividend.

W związku z powyższym wskazane ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe ulegną likwidacji w ww. datach. Wszystkie dyspozycje wiążące się z nabyciem jednostek uczestnictwa likwidowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych będą odrzucane.

Zmiana siedziby Centrum Windykacji Należności, Centrum Rejestracji 1 Łódź oraz Centrum Rozliczeń z Pośrednikami

Od 15 kwietnia 2019 r. pracownicy Centrum Windykacji Należności, Centrum Rejestracji 1 Łódź oraz Centrum Rozliczeń z Pośrednikami będą dostępni w siedzibie przy ul. Piotrkowskiej 234/236 w Łodzi.

Numery telefonów do pracowników oraz ich adresy mailowe pozostają bez zmian.

Nie zmienia się także numer infolinii 504 40 80 90 i ogólne adresy email jednostek.

Adres korespondencyjny:
TUiR Warta S.A., ul. Piotrkowska 234/236, 90-360 Łódź.

Numery telefonów do pracowników oraz ich adresy mailowe pozostają bez zmian.

Nie zmienia się także numer infolinii 504 40 80 90 i ogólne adresy email jednostek.

Adres korespondencyjny:
TUiR Warta S.A., ul. Piotrkowska 234/236, 90-360 Łódź.

Informacja o likwidacji funduszu kapitałowego Warta JPM Highbridge US STEEP D

Informujemy, że w dniu 28 września 2018 r. ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy Warta JPM Highbridge US STEEP D zostanie zlikwidowany i od wskazanego dnia nie będzie możliwości zbywania i nabywania jednostek ww. funduszu.

W związku z powyższym, w przypadku posiadania jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D
lub wcześniejszego wskazania ww. funduszu w podziale procentowym składki, prosimy o złożenie dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa oraz odpowiedniej zmiany podziału procentowego składki z funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D na inne fundusze dostępne w ramach ubezpieczenia w terminie do 25.09.2018 r.

W przypadku braku dyspozycji z Pani/Pana strony TUnŻ Warta S.A. dokona: 

 • Transferu środków zgromadzonych w funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D na Plan Akcyjny Aktywny. 
 • Zmiany podziału procentowego składki z funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D na Plan Akcyjny Aktywny.

Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D  według wyceny jednostki z dnia 28 września 2018 r. oraz zakupie jednostek Planu Akcyjnego Aktywnego za kwotę otrzymaną z umorzenia.

W związku z powyższym, w przypadku posiadania jednostek uczestnictwa likwidowanego funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D
lub wcześniejszego wskazania ww. funduszu w podziale procentowym składki, prosimy o złożenie dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa oraz odpowiedniej zmiany podziału procentowego składki z funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D na inne fundusze dostępne w ramach ubezpieczenia w terminie do 25.09.2018 r.

W przypadku braku dyspozycji z Pani/Pana strony TUnŻ Warta S.A. dokona: 

 • Transferu środków zgromadzonych w funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D na Plan Akcyjny Aktywny. 
 • Zmiany podziału procentowego składki z funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D na Plan Akcyjny Aktywny.

Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu Warta JPM Highbridge US STEEP D  według wyceny jednostki z dnia 28 września 2018 r. oraz zakupie jednostek Planu Akcyjnego Aktywnego za kwotę otrzymaną z umorzenia.

Informacja o likwidacji subfunduszy

Informujemy, że w dniu 13.09.2018 r., w wyniku decyzji PKO TFI o likwidacji subfunduszy, ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe (UFK): Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta zostały przejęte przez odpowiednio UFK: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma i od wskazanego dnia nie ma możliwości zbywania i nabywania jednostek ww. funduszy przejmowanych.

W związku z powyższym, w dniu 13.09.2018 r., miała miejsce ostatnia wycena UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta. W przypadku posiadania środków w UFK wymienionych w poprzednim zdaniu jednostki uczestnictwa zostały umorzone wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. a za otrzymaną kwotę Towarzystwo nabyło, wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. jednostki uczestnictwa UFK odpowiednio: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

W przypadku posiadania we wzorcu inwestowania następujących UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta, w dniu 14.09.2018 r. ich wskazanie zostało zastąpione odpowiednio przez UFK: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

W związku z powyższym, w dniu 13.09.2018 r., miała miejsce ostatnia wycena UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta. W przypadku posiadania środków w UFK wymienionych w poprzednim zdaniu jednostki uczestnictwa zostały umorzone wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. a za otrzymaną kwotę Towarzystwo nabyło, wg wyceny z dnia 13.09.2018 r. jednostki uczestnictwa UFK odpowiednio: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

W przypadku posiadania we wzorcu inwestowania następujących UFK: Warta Gamma Globalny Obligacyjny, Warta Gamma Aktywny, Warta Gamma Delta, w dniu 14.09.2018 r. ich wskazanie zostało zastąpione odpowiednio przez UFK: Warta Gamma Papierów Dłużnych, Warta Gamma Stabilny, Warta Gamma.

Zmiana adresu Centrum Windykacji Należności od 27 listopada 2017 roku.

Uprzejmie informujemy, że od 27 listopada 2017 r. zmienia się adres Centrum Windykacji Należności TUiR / TUnŻ Warta S.A.
Jesteśmy dostępni w biurowcu Orion Business Tower przy ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 Łódź.

Numery telefonów, adresy mailowe i numer faksu pozostają bez zmian: 504 40 80 90CWN@warta.pl, faks: 42 293 10

Numery telefonów, adresy mailowe i numer faksu pozostają bez zmian: 504 40 80 90CWN@warta.pl, faks: 42 293 10

Komunikat dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. posiadających ubezpieczenie Warta Aktywny Kapitał

Uprzejmie informujemy, że z dniem 15 listopada 2017 rozszerzona została lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych dostępnych w Wariancie 1 Indywidualnego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Warta Aktywny Kapitał, dostępnego dla klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Lista nowych Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych:

Wybierz wariantL.p.Nazwa funduszuNazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszuKategoria funduszuProfil ryzykaWaluta jednostek uczestnictwa

1Warta Allianz PIMCO IncomeSubfundusz Allianz PIMCO IncomeA2PLN

2Warta Allianz PIMCO Global High Yield BondSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield BondB4PLN

3Warta Allianz PIMCO Emerging Markets BondSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets BondB4PLN

4Warta Esaliens Akcji AzjatyckichEsaliens Akcji Azjatyckich
(poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji Azjatyckich)
A6PLN

5Warta Esaliens Globalnych Papierów DłużnychEsaliens Globalnych Papierów DłużnychB2PLN

6Warta Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute ReturnSchroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN hedged)A3PLN

7Warta Schroder ISF Global Diversified GrowthSchroder ISF Global Diversified Growth (PLN hedged)A3PLN

8Warta Skarbiec Depozytowy DPWSubfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWYA2PLN

9Warta Skarbiec Małych i Średnich SpółekSubfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEKA5PLN

10Warta Skarbiec Market OpportunitiesSubfundusz SKARBIEC – Market OpportunitiesA4PLN

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia

Lista funduszy w Wariancie 2 Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał nie uległa zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może tworzyć nowe fundusze i likwidować fundusze. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązuje
od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia jej aktualizacji.
Zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Wybierz wariantL.p.Nazwa funduszuNazwa funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa funduszuKategoria funduszuProfil ryzykaWaluta jednostek uczestnictwa

1Warta Allianz PIMCO IncomeSubfundusz Allianz PIMCO IncomeA2PLN

2Warta Allianz PIMCO Global High Yield BondSubfundusz Allianz PIMCO Global High Yield BondB4PLN

3Warta Allianz PIMCO Emerging Markets BondSubfundusz Allianz PIMCO Emerging Markets BondB4PLN

4Warta Esaliens Akcji AzjatyckichEsaliens Akcji Azjatyckich
(poprzednia nazwa: Legg Mason Akcji Azjatyckich)
A6PLN

5Warta Esaliens Globalnych Papierów DłużnychEsaliens Globalnych Papierów DłużnychB2PLN

6Warta Schroder ISF Emerging Markets Debt Absolute ReturnSchroder ISF Emerging Markets Debt Absolute Return (PLN hedged)A3PLN

7Warta Schroder ISF Global Diversified GrowthSchroder ISF Global Diversified Growth (PLN hedged)A3PLN

8Warta Skarbiec Depozytowy DPWSubfundusz Dłużnych Papierów Wartościowych SKARBIEC - DEPOZYTOWYA2PLN

9Warta Skarbiec Małych i Średnich SpółekSubfundusz SKARBIEC – MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEKA5PLN

10Warta Skarbiec Market OpportunitiesSubfundusz SKARBIEC – Market OpportunitiesA4PLN

* Zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych  nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia

Lista funduszy w Wariancie 2 Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał nie uległa zmianie.

Przypominamy, że zgodnie z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia Indywidualnego ubezpieczenia na życie Warta Aktywny Kapitał zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Ubezpieczyciel może tworzyć nowe fundusze i likwidować fundusze. Lista Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych obowiązuje
od dnia 15 listopada 2017 r. do dnia jej aktualizacji.
Zmiana Listy Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych nie stanowi zmiany umowy ubezpieczenia.

Ubezpiecz się zdalnie