Informacje dla Klientów
Grupy Warta

Drodzy Klienci!
W trosce o zdrowie Wasze, naszych Agentów i Pracowników zachęcamy 
do kontaktowania się z nami i z naszymi Agentami za pomocą telefonu lub Internetu. 
Sprawdź, jak możesz się z nami skontaktować

 

Wydłużenie terminu zakończenia likwidacji funduszy inwestycyjnych Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu informujemy, iż ING Bank Śląski S.A., będący likwidatorem NOVO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) z wydzielonymi subfunduszami:

 • Novo Obligacji Przedsiębiorstw
 • Novo Papierów Dłużnych
 • Novo Stabilnego Wzrostu
 • Novo Zrównoważonego Wzrostu
 • Novo Akcji

wydał komunikat o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Nowy przewidywany przez likwidatora termin zakończenia likwidacji Funduszu to 8 maja 2025 r.

Do czasu zakończenia likwidacji Funduszu nie ma możliwości nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Warty, których aktywa ulokowane są w likwidowanych subfunduszach. Oznacza to, że środki zgromadzone na tych funduszach będą dostępne po zakończeniu procesu likwidacji Funduszu.

W nawiązaniu do wcześniejszego komunikatu informujemy, iż ING Bank Śląski S.A., będący likwidatorem NOVO Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”) z wydzielonymi subfunduszami:

 • Novo Obligacji Przedsiębiorstw
 • Novo Papierów Dłużnych
 • Novo Stabilnego Wzrostu
 • Novo Zrównoważonego Wzrostu
 • Novo Akcji

wydał komunikat o wydłużeniu terminu zakończenia likwidacji Funduszu.

Nowy przewidywany przez likwidatora termin zakończenia likwidacji Funduszu to 8 maja 2025 r.

Do czasu zakończenia likwidacji Funduszu nie ma możliwości nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych Warty, których aktywa ulokowane są w likwidowanych subfunduszach. Oznacza to, że środki zgromadzone na tych funduszach będą dostępne po zakończeniu procesu likwidacji Funduszu.

Informacja o likwidacji UFK WARTA Allianz Niskiego Ryzyka

Informujemy, że w wyniku decyzji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. w dniu 08.03.2024 r. nastąpi połączenie subfunduszy Allianz Dochodowy (subfundusz przejmujący) i Allianz Niskiego Ryzyka (subfundusz przejmowany) wchodzących w skład Allianz Duo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Od dnia 29.02.2024 r. subfundusz przejmowany nie będzie przyjmował zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Oznacza to również brak możliwości nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Allianz Niskiego Ryzyka, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. WARTA Allianz Niskiego Ryzyka zostanie zlikwidowany w dniu 29.02.2024 r. i będzie to jednocześnie ostatni dzień wyceny tego funduszu.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Allianz Niskiego Ryzyka lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 22.02.2024 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.
W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Allianz Niskiego Ryzyka na fundusz Plan Dłużny Aktywny. Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Allianz Niskiego Ryzyka wg. wyceny z dnia 29.02.2024 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu Plan Dłużny Aktywny - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informujemy, że w wyniku decyzji Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. w dniu 08.03.2024 r. nastąpi połączenie subfunduszy Allianz Dochodowy (subfundusz przejmujący) i Allianz Niskiego Ryzyka (subfundusz przejmowany) wchodzących w skład Allianz Duo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

Od dnia 29.02.2024 r. subfundusz przejmowany nie będzie przyjmował zleceń nabycia i odkupienia jednostek uczestnictwa. Oznacza to również brak możliwości nabywania i zbywania jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Allianz Niskiego Ryzyka, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. WARTA Allianz Niskiego Ryzyka zostanie zlikwidowany w dniu 29.02.2024 r. i będzie to jednocześnie ostatni dzień wyceny tego funduszu.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Allianz Niskiego Ryzyka lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 22.02.2024 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.
W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Allianz Niskiego Ryzyka na fundusz Plan Dłużny Aktywny. Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Allianz Niskiego Ryzyka wg. wyceny z dnia 29.02.2024 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu Plan Dłużny Aktywny - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informacja o likwidacji UFK WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond

Informujemy, że w wyniku decyzji Skarbiec TFI S.A., w dniu 27.09.2023 r. rozpocznie się likwidacja subfunduszu Skarbiec – Global High Yield Bond Fund wydzielonego w ramach  Skarbiec – Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Od dnia rozpoczęcia likwidacji subfundusz nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa. 
W związku z powyższym, 26.09.2023 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu likwidowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 19.09.2023 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond na fundusz WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond. Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond wg. wyceny z dnia 26.09.2023 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informujemy, że w wyniku decyzji Skarbiec TFI S.A., w dniu 27.09.2023 r. rozpocznie się likwidacja subfunduszu Skarbiec – Global High Yield Bond Fund wydzielonego w ramach  Skarbiec – Global Funds Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty.

Od dnia rozpoczęcia likwidacji subfundusz nie będzie zbywał i odkupował jednostek uczestnictwa. 
W związku z powyższym, 26.09.2023 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu likwidowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 19.09.2023 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond na fundusz WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond. Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Skarbiec – Global High Yield Bond wg. wyceny z dnia 26.09.2023 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA BlackRock GF Global High Yield Bond - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informacja o likwidacji UFK WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu

Informujemy, że w wyniku decyzji Pekao TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Pekao Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz przejmujący) i Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (subfundusz przejmowany) wydzielonych w ramach Pekao Funduszy Globalnych – Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

Po upływie 21.09.2023 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym, 21.09.2023 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 14.09.2023 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu na fundusz WARTA Gwarantowany. Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu wg. wyceny z dnia 21.09.2023 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA Gwarantowany - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informujemy, że w wyniku decyzji Pekao TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Pekao Akcji Rynków Wschodzących (subfundusz przejmujący) i Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (subfundusz przejmowany) wydzielonych w ramach Pekao Funduszy Globalnych – Specjalistycznym Funduszu Inwestycyjnym Otwartym.

Po upływie 21.09.2023 r. subfundusz przejmowany nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa. W związku z powyższym, 21.09.2023 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 14.09.2023 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu na fundusz WARTA Gwarantowany. Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Pekao Akcji Rynków Dalekiego Wschodu wg. wyceny z dnia 21.09.2023 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA Gwarantowany - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informacja o złośliwym oprogramowaniu

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. pozyskały informację, iż na skutek złośliwego oprogramowania działającego na urządzeniach klientów, w wirtualnej sieci internetowej (TOR) zostały ujawnione dane do logowania (loginy i hasła) m.in. do naszego Portalu Klienta. 

Zdarzenie dotyczy wielu firm działających na polskim rynku, w tym na rynku finansowym. 

Klienci, na których urządzeniach funkcjonowało złośliwe oprogramowanie nieświadomie przekazywali przestępcom swoje dane podczas logowania do portali internetowych .

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych klientów, zalecamy klientom skanowanie urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej  pod kątem ewentualnego wykrycia złośliwego oprogramowania na ich urządzeniach.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktywne konta klientów objęte wyciekiem danych, zostały przez nas zablokowane. W celu dalszego korzystania z nich należy przejść przez ponowną aktywację konta klienta. 

Informujemy również, iż Minister Cyfryzacji udostępnił stronę internetową, na której można sprawdzić, czy login lub adres e-mail został objęty wyciekiem danych. Strona dostępna jest pod adresem: bezpiecznedane.gov.pl   
 

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA” S.A. pozyskały informację, iż na skutek złośliwego oprogramowania działającego na urządzeniach klientów, w wirtualnej sieci internetowej (TOR) zostały ujawnione dane do logowania (loginy i hasła) m.in. do naszego Portalu Klienta. 

Zdarzenie dotyczy wielu firm działających na polskim rynku, w tym na rynku finansowym. 

Klienci, na których urządzeniach funkcjonowało złośliwe oprogramowanie nieświadomie przekazywali przestępcom swoje dane podczas logowania do portali internetowych .

W trosce o bezpieczeństwo danych naszych klientów, zalecamy klientom skanowanie urządzeń posiadających dostęp do sieci internetowej  pod kątem ewentualnego wykrycia złośliwego oprogramowania na ich urządzeniach.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie aktywne konta klientów objęte wyciekiem danych, zostały przez nas zablokowane. W celu dalszego korzystania z nich należy przejść przez ponowną aktywację konta klienta. 

Informujemy również, iż Minister Cyfryzacji udostępnił stronę internetową, na której można sprawdzić, czy login lub adres e-mail został objęty wyciekiem danych. Strona dostępna jest pod adresem: bezpiecznedane.gov.pl   
 

Informacja o likwidacji funduszy inwestycyjnych Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanych przez Opera TFI S.A.

Informujemy, że z dniem 8 maja 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji funduszy inwestycyjnych  Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanych przez Opera TFI S.A. Związane jest to z decyzją ING Banku Śląskiego S.A. o nieprzedłużeniu wykonywania funkcji depozytariusza, w związku z czym wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu określona w art. 246 par. 1 pkt.3a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i tym samym rozpoczęła się likwidacja wszystkich funduszy zarządzanych przez Opera TFI S.A.
Powyższe oznacza, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

 • WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw
 • WARTA Novo Papierów Dłużnych
 • WARTA Novo Stabilnego Wzrostu
 • WARTA Novo Zrównoważonego Wzrostu
 • WARTA Novo Akcji

które inwestują w jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy inwestycyjnych Novo Funduszu inwestycyjnego Otwartego, również zostaną zlikwidowane. 

O dalszych krokach, TUnŻ „WARTA” S.A. będzie informować w kolejnych komunikatach. 

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższymi linkami:

novofundusze.pl
klienci-funduszu.pl/opera
 

Informujemy, że z dniem 8 maja 2023 r. nastąpiło otwarcie likwidacji funduszy inwestycyjnych  Novo Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zarządzanych przez Opera TFI S.A. Związane jest to z decyzją ING Banku Śląskiego S.A. o nieprzedłużeniu wykonywania funkcji depozytariusza, w związku z czym wystąpiła przesłanka rozwiązania Funduszu określona w art. 246 par. 1 pkt.3a ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i tym samym rozpoczęła się likwidacja wszystkich funduszy zarządzanych przez Opera TFI S.A.
Powyższe oznacza, że Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe:

 • WARTA Novo Obligacji Przedsiębiorstw
 • WARTA Novo Papierów Dłużnych
 • WARTA Novo Stabilnego Wzrostu
 • WARTA Novo Zrównoważonego Wzrostu
 • WARTA Novo Akcji

które inwestują w jednostki uczestnictwa likwidowanych funduszy inwestycyjnych Novo Funduszu inwestycyjnego Otwartego, również zostaną zlikwidowane. 

O dalszych krokach, TUnŻ „WARTA” S.A. będzie informować w kolejnych komunikatach. 

Więcej informacji dostępnych jest pod poniższymi linkami:

novofundusze.pl
klienci-funduszu.pl/opera
 

Zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej PKO Stabilnego Wzrostu

Informujemy, że w wyniku decyzji PKO TFI S.A., w dniu 25 lutego 2023 r. nastąpi zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu wyodrębnionego w ramach PKO Parasolowy FIO. Nowa nazwa subfunduszu to PKO Dynamicznej Alokacji. 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu ulegnie zmianie ze strategii mieszanej na strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że zarządzający portfelem subfunduszu, gdy nie widzi okazji inwestycyjnej w bardziej ryzykownych aktywach takich jak np. akcje, utrzymuje pozycje neutralną portfela, czyli środki subfunduszu będzie utrzymywał zainwestowane w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu subfunduszem bardziej dynamicznego dostosowywania struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Należy jednak zaznaczyć, że dopuszczalny zakres udziału instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu subfunduszu pozostanie niezmieniony w stosunku do polityki inwestycyjnej realizowanej dotychczas przez subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu i wynosi on od 0% do 40% wartości aktywów netto subfunduszu. 

W związku z powyższą zmianą, zmieni się również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA PKO Stabilnego Wzrostu, którego aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu. Nowa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego to WARTA PKO Dynamicznej Alokacji.  

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA PKO Stabilnego Wzrostu lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o ww. zmianie oraz o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki dodatkowej na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.
 

Informujemy, że w wyniku decyzji PKO TFI S.A., w dniu 25 lutego 2023 r. nastąpi zmiana nazwy i polityki inwestycyjnej subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu wyodrębnionego w ramach PKO Parasolowy FIO. Nowa nazwa subfunduszu to PKO Dynamicznej Alokacji. 

Polityka inwestycyjna Subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu ulegnie zmianie ze strategii mieszanej na strategię aktywnej alokacji. Oznacza to, że zarządzający portfelem subfunduszu, gdy nie widzi okazji inwestycyjnej w bardziej ryzykownych aktywach takich jak np. akcje, utrzymuje pozycje neutralną portfela, czyli środki subfunduszu będzie utrzymywał zainwestowane w instrumenty o niskim ryzyku inwestycyjnym. Celem zmiany jest umożliwienie zarządzającemu subfunduszem bardziej dynamicznego dostosowywania struktury portfela do aktualnej sytuacji rynkowej. Należy jednak zaznaczyć, że dopuszczalny zakres udziału instrumentów udziałowych (głównie akcji) w portfelu subfunduszu pozostanie niezmieniony w stosunku do polityki inwestycyjnej realizowanej dotychczas przez subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu i wynosi on od 0% do 40% wartości aktywów netto subfunduszu. 

W związku z powyższą zmianą, zmieni się również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA PKO Stabilnego Wzrostu, którego aktywa lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu. Nowa nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego to WARTA PKO Dynamicznej Alokacji.  

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA PKO Stabilnego Wzrostu lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o ww. zmianie oraz o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki dodatkowej na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.
 

Informacja o przekształceniu subfunduszy Generali Investment TFI S.A.

TUnŻ „WARTA” S.A. informuje, że w wyniku decyzji Generali Investment TFI S.A., w dniu 1 września 2022 r. nastąpi przekształcenie trzech poniższych subfunduszy:

 • Generali Obligacje: Nowa Europa
 • Generali Akcje: Nowa Europa
 • Generali Akcje: Turcja

Począwszy od 01.09 2022 r. powyższe subfundusze będą działały pod nowymi nazwami oraz zmieni się ich polityka inwestycyjna.

1)    Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa zmieni nazwę na Generali Konserwatywny. Będzie to subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych. Spektrum inwestycyjne subfunduszu będą stanowiły obligacje skarbowe Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa (min. 60%) oraz bony skarbowe. Możliwa będzie również ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe, z ograniczeniem ryzyka poprzez odpowiednio dobrane limity inwestycyjne. 
Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o niskim poziomie ryzyka.

2)    Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa zmieni nazwę na Generali Akcji Rynków Wschodzących. Będzie to subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących. Spektrum inwestycyjnym subfunduszu będą instrumenty z ekspozycją na globalne akcje rynków wschodzących. 
Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

3)    Subfundusz Generali Akcje: Turcja zmieni nazwę na Generali Surowców. Będzie to subfundusz rynku surowców. Spektrum inwestycyjne będą stanowiły instrumenty z ekspozycją na rynek surowców (min. 70%), głównie ETF, tytuły uczestnictwa, akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem i przetwórstwem surowców. Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

Zmiana nazw subfunduszy Generali Investment TFI S.A. oraz ich polityk inwestycyjnych oznacza, że aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., które lokowane są w jednostki uczestnictwa przekształcanych subfunduszy Generali Investment TFI S.A., od dnia przekształcenia będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszy po przekształceniu. 
Zmienią się również nazwy poszczególnych UFK. UFK WARTA Generali Obligacje Nowa Europa zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Konserwatywny, UFK WARTA Generali Akcje Nowa Europa zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących, a UFK WARTA Generali Akcje Turcja zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Surowców.
Powyższa zmiana wynika bezpośrednio z decyzji Generali Investment TFI S.A., i nie jest zależna od TUnŻ „WARTA” S.A. 

Klienci, którzy posiadają środki w ww. funduszach lub podział składki uwzględniający ten fundusze, zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa oraz zmiany podziału procentowego składki na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.
W przypadku braku złożenia przez Klienta ww. dyspozycji, począwszy od 01.09.2022 r., środki zgromadzone w ramach WARTA Generali Obligacje Nowa Europa (później WARTA Generali Konserwatywny), WARTA Generali Akcje Nowa Europa (później WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących) i WARTA Generali Akcje Turcja (później WARTA Generali Surowców) oraz kolejne wpłaty składek dokonywane na te UFK będą lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiednio subfunduszu Generali Konserwatywny, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców.

TUnŻ „WARTA” S.A. informuje, że w wyniku decyzji Generali Investment TFI S.A., w dniu 1 września 2022 r. nastąpi przekształcenie trzech poniższych subfunduszy:

 • Generali Obligacje: Nowa Europa
 • Generali Akcje: Nowa Europa
 • Generali Akcje: Turcja

Począwszy od 01.09 2022 r. powyższe subfundusze będą działały pod nowymi nazwami oraz zmieni się ich polityka inwestycyjna.

1)    Subfundusz Generali Obligacje: Nowa Europa zmieni nazwę na Generali Konserwatywny. Będzie to subfundusz krótkoterminowych papierów dłużnych. Spektrum inwestycyjne subfunduszu będą stanowiły obligacje skarbowe Skarbu Państwa i gwarantowane przez Skarb Państwa (min. 60%) oraz bony skarbowe. Możliwa będzie również ekspozycja na zagraniczne aktywa, w tym obligacje państwowe i bony skarbowe, z ograniczeniem ryzyka poprzez odpowiednio dobrane limity inwestycyjne. 
Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o niskim poziomie ryzyka.

2)    Subfundusz Generali Akcje: Nowa Europa zmieni nazwę na Generali Akcji Rynków Wschodzących. Będzie to subfundusz akcji globalnych rynków wschodzących. Spektrum inwestycyjnym subfunduszu będą instrumenty z ekspozycją na globalne akcje rynków wschodzących. 
Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

3)    Subfundusz Generali Akcje: Turcja zmieni nazwę na Generali Surowców. Będzie to subfundusz rynku surowców. Spektrum inwestycyjne będą stanowiły instrumenty z ekspozycją na rynek surowców (min. 70%), głównie ETF, tytuły uczestnictwa, akcje spółek, których działalność jest związana z wydobyciem i przetwórstwem surowców. Z informacji przekazanych przez TFI będzie to subfundusz o wysokim poziomie ryzyka.

Zmiana nazw subfunduszy Generali Investment TFI S.A. oraz ich polityk inwestycyjnych oznacza, że aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych (UFK) oferowanych przez TUnŻ „WARTA” S.A., które lokowane są w jednostki uczestnictwa przekształcanych subfunduszy Generali Investment TFI S.A., od dnia przekształcenia będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszy po przekształceniu. 
Zmienią się również nazwy poszczególnych UFK. UFK WARTA Generali Obligacje Nowa Europa zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Konserwatywny, UFK WARTA Generali Akcje Nowa Europa zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących, a UFK WARTA Generali Akcje Turcja zmieni nazwę na UFK WARTA Generali Surowców.
Powyższa zmiana wynika bezpośrednio z decyzji Generali Investment TFI S.A., i nie jest zależna od TUnŻ „WARTA” S.A. 

Klienci, którzy posiadają środki w ww. funduszach lub podział składki uwzględniający ten fundusze, zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa oraz zmiany podziału procentowego składki na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.
W przypadku braku złożenia przez Klienta ww. dyspozycji, począwszy od 01.09.2022 r., środki zgromadzone w ramach WARTA Generali Obligacje Nowa Europa (później WARTA Generali Konserwatywny), WARTA Generali Akcje Nowa Europa (później WARTA Generali Akcji Rynków Wschodzących) i WARTA Generali Akcje Turcja (później WARTA Generali Surowców) oraz kolejne wpłaty składek dokonywane na te UFK będą lokowane w jednostki uczestnictwa odpowiednio subfunduszu Generali Konserwatywny, Generali Akcji Rynków Wschodzących, Generali Surowców.

Informacja o likwidacji UFK WARTA Pekao Akcji Polskich

Informujemy, że w wyniku decyzji Pekao TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Pekao Akcji – Aktywna Selekcja („subfundusz przejmujący”) i Pekao Akcji Polskich („subfundusz przejmowany”) wydzielonych w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Po upływie 7 kwietnia 2022 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

W związku z powyższym, 6 kwietnia 2022 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Pekao Akcji Polskich, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Pekao Akcji Polskich.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Pekao Akcji Polskich lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 29 marca 2022 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Pekao Akcji Polskich na fundusz WARTA Gwarantowany lub WARTA Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Pekao Akcji Polskich wg. wyceny z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA Gwarantowany/WARTA Modelowy Bezpieczny - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informujemy, że w wyniku decyzji Pekao TFI S.A., nastąpi połączenie subfunduszy Pekao Akcji – Aktywna Selekcja („subfundusz przejmujący”) i Pekao Akcji Polskich („subfundusz przejmowany”) wydzielonych w ramach Pekao Funduszu Inwestycyjnego Otwartego („Fundusz”). Po upływie 7 kwietnia 2022 r. Fundusz nie będzie zbywał i odkupywał jednostek uczestnictwa subfunduszu przejmowanego.

W związku z powyższym, 6 kwietnia 2022 r. będzie ostatnim dniem wyceny ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Pekao Akcji Polskich, który lokuje aktywa w jednostki uczestnictwa subfunduszu przejmowanego. Oznacza to jednocześnie likwidację WARTA Pekao Akcji Polskich.

Klienci, którzy posiadają środki w WARTA Pekao Akcji Polskich lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu na inny, dostępny w ramach umowy ubezpieczenia. Dyspozycje można składać do 29 marca 2022 r. włącznie. Wszystkie dyspozycje złożone po tej dacie będą odrzucane.

W przypadku braku złożenia przez Klienta dyspozycji, TUnŻ „WARTA” S.A. dokona zmiany podziału procentowego składki oraz transferu jednostek uczestnictwa z WARTA Pekao Akcji Polskich na fundusz WARTA Gwarantowany lub WARTA Modelowy Bezpieczny (w zależności od produktu). Transfer jednostek uczestnictwa będzie polegał na umorzeniu jednostek uczestnictwa w funduszu WARTA Pekao Akcji Polskich wg. wyceny z dnia 6 kwietnia 2022 r. oraz zakupie, za kwotę otrzymaną z umorzenia, jednostek funduszu WARTA Gwarantowany/WARTA Modelowy Bezpieczny - w terminie określonym w umowie ubezpieczenia.

Informacja o przekształceniu subfunduszu Esaliens Strateg

Informujemy, że w wyniku decyzji Esaliens TFI S.A., zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 20 października 2021 r. nastąpi przekształcenie subfunduszu Esaliens Strateg, wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w subfundusz Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Oznacza to, że aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Esaliens Strateg (UFK WARTA Esaliens Strateg), które lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Strateg, od dnia przekształcenia będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii. Zmianie ulegnie również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Esaliens Strateg na WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Subfundusz Esaliens Medycyny i Nowych Technologii lokuje od 60% do 100% wartości aktywów w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Pozostałą część aktywów stanowić mogą inne aktywa, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – w celu zapewnienia płynności subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji. W związku z większym zaangażowaniem w inwestycje na rynku akcji, subfundusz ten będzie cechować wyższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku subfunduszu Esaliens Strateg. Podwyższenie ryzyka wynika bezpośrednio z decyzji Esaliens TFI S.A. i nie jest zależne od TUnŻ WARTA S.A.

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA Esaliens Strateg lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.

W przypadku braku złożenia przez Klienta ww. dyspozycji, począwszy od 20.10.2021 r., środki zgromadzone w ramach UFK WARTA Esaliens Strateg oraz kolejne wpłaty składek dokonywane na ten fundusz (później: UFK WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii) będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Informujemy, że w wyniku decyzji Esaliens TFI S.A., zatwierdzonej przez Komisję Nadzoru Finansowego, w dniu 20 października 2021 r. nastąpi przekształcenie subfunduszu Esaliens Strateg, wyodrębnionego w ramach Esaliens Parasol Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w subfundusz Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Oznacza to, że aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Esaliens Strateg (UFK WARTA Esaliens Strateg), które lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Strateg, od dnia przekształcenia będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii. Zmianie ulegnie również nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Esaliens Strateg na WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Subfundusz Esaliens Medycyny i Nowych Technologii lokuje od 60% do 100% wartości aktywów w akcje spółek, których działalność związana jest z ochroną zdrowia lub nowymi technologiami. Pozostałą część aktywów stanowić mogą inne aktywa, w szczególności dłużne papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego – w celu zapewnienia płynności subfunduszu i minimalizacji ryzyka utraty wartości jednostek uczestnictwa w okresach dekoniunktury na rynku akcji. W związku z większym zaangażowaniem w inwestycje na rynku akcji, subfundusz ten będzie cechować wyższe ryzyko inwestycyjne niż w przypadku subfunduszu Esaliens Strateg. Podwyższenie ryzyka wynika bezpośrednio z decyzji Esaliens TFI S.A. i nie jest zależne od TUnŻ WARTA S.A.

Klienci, którzy posiadają środki w UFK WARTA Esaliens Strateg lub podział składki uwzględniający ten fundusz zostali poinformowani o możliwości złożenia dyspozycji transferu jednostek uczestnictwa z ww. funduszu oraz zmiany podziału procentowego składki na dowolny ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy dostępny w ramach umowy ubezpieczenia.

W przypadku braku złożenia przez Klienta ww. dyspozycji, począwszy od 20.10.2021 r., środki zgromadzone w ramach UFK WARTA Esaliens Strateg oraz kolejne wpłaty składek dokonywane na ten fundusz (później: UFK WARTA Esaliens Medycyny i Nowych Technologii) będą lokowane w jednostki uczestnictwa subfunduszu Esaliens Medycyny i Nowych Technologii.

Ubezpiecz się zdalnie