Kluczowe informacje dotyczące porozumienia Warty z UOKiK z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. (dalej TUnŻ „WARTA" S.A.) zawarło z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Porozumienie, w ramach którego TUnŻ „WARTA" S.A. zobowiązała się do obniżenia wysokości opłat pobieranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Zgodnie z powyższym zobowiązaniem, TUnŻ „WARTA" S.A. umożliwi swoim Klientom obniżenie opłat w następujący sposób:

1. dla produktów ze składką regularną pobieranie opłat:

- w pierwszym roku polisowym w wysokości 25% składki pierwszorocznej, czyli sumy składek należnych w pierwszym roku polisowym, a w kolejnych latach polisowych w wysokości 50% składki pierwszorocznej, czyli sumy składek należnych w pierwszym roku polisowym, albo
- opłat wynikających z obowiązującego klienta wzorca umownego,
- w zależności od tego, które z rozwiązań będzie korzystniejsze dla Klienta przewidując niższą wartość opłaty.

2. dla produktów ze składką jednorazową pobieranie opłat:

- w wysokości 4% sumy składek wpłaconych, albo
- opłat wynikających z obowiązującego klienta wzorca umownego,
- w zależności od tego, które z rozwiązań będzie korzystniejsze dla Klienta przewidując niższą wartość opłaty.

Opisane powyżej wysokości opłat będą miały zastosowanie w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w którym ogólne warunki ubezpieczenia przewidują pobieranie opłat. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu naliczania opłaty z tytułu całkowitego wykupu ubezpieczenia, w związku z rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, TUnŻ „WARTA" S.A. przedstawi Panu/Pani w Porozumieniu do Umowy ubezpieczenia, którego treść zostanie wysłana w przypadku podjęcia przez Pana/Panią decyzji o zakończeniu umowy ubezpieczenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej propozycji prosimy o kontakt:


- na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
- na adres e-mail: infolinia@warta.pl
- pod nr telefonu 801 308 308, 502 308 308 (opłata za połączenie według taryfy operatora).

Ponadto chcielibyśmy poinformować, iż zawarcie Porozumieniu do Umowy ubezpieczenia nie wyłącza ani nie ogranicza Państwa uprawnień do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż to wynika z obniżenia opłat w związku z zawarciem Porozumieniu do Umowy ubezpieczenia.

Opisane powyżej wysokości opłat będą miały zastosowanie w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych w oparciu o następujące wzorce umowne:

- Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Golden Profit",
- Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Mega Kapitał",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym "Multiaspekt",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Multiaspect 600",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OVB.Invest",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "AIB Golden Seven",
- Ubezpieczenie na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MULTIASPEKT Profit",
- Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "MEGA PROFIT",
- Posagowe Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "ŹRÓDŁO",
- Promocyjne Posagowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "DOPŁYW",
- Terminowe Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "KASKADA",
- Ochronne Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "RZEKA",
- Promocyjne Terminowe Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "STRUMIEŃ",
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TWOJA STRATEGIA,
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TWOJA STRATEGIA Premium,
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Optymalny Plan,
- Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan "Pracujesz - Oszczędzasz",
- Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Ekspresowy Plan Oszczędnościowy",
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Invest Spectrum.


Dodatkowo, w przypadku Klientów, którzy po dniu 1 stycznia 2008 roku zawarli z TUnŻ „WARTA" S.A. umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (bądź przystąpili do takiej umowy grupowej) opłacaną składką regularną, którzy:

1) w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia (bądź przystąpienia do umowy grupowej) mieli ukończony 61. rok życia i
2) rozwiązali umowę ubezpieczenia (bądź wystąpili z ubezpieczenia grupowego) mając wówczas ukończony 65. rok życia,
3) należna im zgodnie z umową ubezpieczenia wartość wykupu była niższa niż wartość wykupu wyliczona zgodnie z treścią ww. Porozumienia,
niezależnie od wzorca umownego (dalej: OWU) na podstawie którego zawarli umowę ubezpieczenia (bądź przystąpili do umowy grupowej), TUnŻ „WARTA" S.A. dokona na ich wniosek, złożony w terminie do trzech lat licząc od dnia wejścia w życie Porozumienia, wypłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą wartości wykupu obliczoną zgodnie z treścią Porozumienia, a kwotą wartości wykupu obliczoną zgodnie z OWU.