Kluczowe informacje dotyczące porozumienia Warty z UOKiK z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 19 grudnia 2016 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. (dalej TUnŻ „WARTA" S.A.) zawarło z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Porozumienie, w ramach którego TUnŻ „WARTA" S.A. zobowiązała się do obniżenia wysokości opłat pobieranych w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

Zgodnie z powyższym zobowiązaniem, TUnŻ „WARTA" S.A. umożliwi swoim Klientom obniżenie opłat w następujący sposób:

1. dla produktów ze składką regularną pobieranie opłat:

- w pierwszym roku polisowym w wysokości 25% składki pierwszorocznej, czyli sumy składek należnych w pierwszym roku polisowym, a w kolejnych latach polisowych w wysokości 50% składki pierwszorocznej, czyli sumy składek należnych w pierwszym roku polisowym, albo
- opłat wynikających z obowiązującego klienta wzorca umownego,
- w zależności od tego, które z rozwiązań będzie korzystniejsze dla Klienta przewidując niższą wartość opłaty.

2. dla produktów ze składką jednorazową pobieranie opłat:

- w wysokości 4% sumy składek wpłaconych, albo
- opłat wynikających z obowiązującego klienta wzorca umownego,
- w zależności od tego, które z rozwiązań będzie korzystniejsze dla Klienta przewidując niższą wartość opłaty.

Opisane powyżej wysokości opłat będą miały zastosowanie w każdym roku trwania umowy ubezpieczenia, w którym ogólne warunki ubezpieczenia przewidują pobieranie opłat. Szczegółowe warunki dotyczące sposobu naliczania opłaty z tytułu całkowitego wykupu ubezpieczenia, w związku z rozwiązaniem Umowy ubezpieczenia, TUnŻ „WARTA" S.A. przedstawi Panu/Pani w Porozumieniu do Umowy ubezpieczenia, którego treść zostanie wysłana w przypadku podjęcia przez Pana/Panią decyzji o zakończeniu umowy ubezpieczenia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat naszej propozycji prosimy o kontakt:


- na adres: Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" S.A. rondo I. Daszyńskiego 1, 00-843 Warszawa
- na adres e-mail: infolinia@warta.pl
- pod nr telefonu 502 308 308 (koszt połączenia zgodnie z taryfą operatora).

Ponadto chcielibyśmy poinformować, iż zawarcie Porozumieniu do Umowy ubezpieczenia nie wyłącza ani nie ogranicza Państwa uprawnień do dochodzenia roszczeń na drodze cywilnoprawnej w większym rozmiarze niż to wynika z obniżenia opłat w związku z zawarciem Porozumieniu do Umowy ubezpieczenia.

Opisane powyżej wysokości opłat będą miały zastosowanie w związku z rozwiązaniem umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, zawartych w oparciu o następujące wzorce umowne:

- Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Golden Profit",
- Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Mega Kapitał",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Funduszem Kapitałowym "Multiaspekt",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "Multiaspect 600",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym OVB.Invest",
- Indywidualne Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "AIB Golden Seven",
- Ubezpieczenie na Zycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym „MULTIASPEKT Profit",
- Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "MEGA PROFIT",
- Posagowe Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "ŹRÓDŁO",
- Promocyjne Posagowe Ubezpieczenie na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "DOPŁYW",
- Terminowe Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "KASKADA",
- Ochronne Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "RZEKA",
- Promocyjne Terminowe Ubezpieczenie na Życie związane z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym "STRUMIEŃ",
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TWOJA STRATEGIA,
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym TWOJA STRATEGIA Premium,
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Optymalny Plan,
- Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Plan "Pracujesz - Oszczędzasz",
- Indywidualne ubezpieczenie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym "Ekspresowy Plan Oszczędnościowy",
- Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym db Invest Spectrum.


Dodatkowo, w przypadku Klientów, którzy po dniu 1 stycznia 2008 roku zawarli z TUnŻ „WARTA" S.A. umowę ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym (bądź przystąpili do takiej umowy grupowej) opłacaną składką regularną, którzy:

1) w dacie zawarcia umowy ubezpieczenia (bądź przystąpienia do umowy grupowej) mieli ukończony 61. rok życia i
2) rozwiązali umowę ubezpieczenia (bądź wystąpili z ubezpieczenia grupowego) mając wówczas ukończony 65. rok życia,
3) należna im zgodnie z umową ubezpieczenia wartość wykupu była niższa niż wartość wykupu wyliczona zgodnie z treścią ww. Porozumienia,
niezależnie od wzorca umownego (dalej: OWU) na podstawie którego zawarli umowę ubezpieczenia (bądź przystąpili do umowy grupowej), TUnŻ „WARTA" S.A. dokona na ich wniosek, złożony w terminie do trzech lat licząc od dnia wejścia w życie Porozumienia, wypłaty kwoty stanowiącej różnicę między kwotą wartości wykupu obliczoną zgodnie z treścią Porozumienia, a kwotą wartości wykupu obliczoną zgodnie z OWU.