Klauzula informacyjna RODO reklamacje

Warta dba o Pani/Pana dane, dlatego w trosce o ich bezpieczeństwo prosimy o zapoznanie się z klauzulami informacyjnymi dotyczącymi ich przetwarzania w związku ze złożeniem reklamacji.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" S. A. oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A., z siedzibą przy rondzie I. Daszyńskiego 1 w Warszawie, 00-843 Warszawa, każda  Spółka w zakresie kierowanego do niej wniosku. Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie www.warta.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Wartę w celach:

- rozpatrzenia zgłoszonej skargi lub reklamacji i raportowania do Rzecznika Finansowego – na podstawie przepisów o rozpatrywaniu reklamacji oraz na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę, przez czas konieczny do wykonania tych czynności, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń. Prawnie uzasadnionym interesem administratora danych jest realizacja zgłoszenia a także obrona przed roszczeniami dotyczącymi tego zgłoszenia,

- rachunkowych, na podstawie przepisów o rachunkowości, przez okres 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje lub postępowanie związane z likwidowaną szkodą zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione.

Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych do innego administratora, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę. Ma Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzoru w zakresie danych osobowych (Prezes Urzędu ochrony Danych Osobowych). 

Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem adres siedziby Administratora danych podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są pod następującym adresem: www.warta.pl w zakładce Kontakt.

Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być: Rzecznik Finansowy. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT mającym siedzibę w Polsce lub na obszarze EOG lub kancelariom prawnym świadczącym usługi pomocy prawnej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Podanie wszystkich wskazanych w formularzu danych jest konieczne do obsługi zgłoszenia, chyba, że okienko nie jest opatrzone  znakiem ,, * " - wówczas podanie tej danej jest dobrowolne.