Wezwanie do odbioru weksli do umów agencyjnych rozwiązanych przed 1 stycznia 2009r.

Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA" Spółka Akcyjna oraz Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie „WARTA" Spółka Akcyjna  z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 85/87, wzywają  wszystkie osoby, współpracujące na podstawie umowy agencyjnej z TUiR/TUnŻ WARTA SA,. a których umowa agencyjna została rozwiązana przed datą 01.01.2009 r., do odbioru złożonych zabezpieczeń finansowych w postaci weksla in blanco.

Odbioru w/w zabezpieczeń można dokonać do 15 września  2018 roku pod niżej wskazanym adresem, po wcześniejszym ustaleniu terminu (dane kontaktowe): 

00-805 Warszawa, ul. Chmielna 85/87

BIURO WSPARCIA DYSTRYBUCJI

Nr Telefonu TUiR WARTA S.A. + 48 22 27 22 758 adres e-mail: weksle.tuir@warta.pl

Nr Telefonu TUnŻ WARTA S.A. +48 22 27 23 055 adres e-mail: weksle.tunz@warta.pl

W przypadku nieodebrania zabezpieczeń w wyznaczonym terminie TUiR/TUnŻ dokona komisyjnego niszczenia weksli w sposób trwale uniemożliwiający odtworzenie zarówno dokumentu weksla ja i jego treści, wskutek czego odbiór weksli w terminie późniejszym będzie niemożliwy.