Samochód

Ogólne warunki ubezpieczenia – co warto wiedzieć?

Planujesz zakup ubezpieczenia lub już je posiadasz? Chcesz wiedzieć, co zawiera wybrane przez ciebie ubezpieczenie? Przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, co znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia oraz dlaczego są to dla ciebie ważne informacje.

Co oznacza skrót OWU?

Ogólne warunki ubezpieczenia występują również pod skróconą nazwą OWU. Każdy dobrowolny produkt ubezpieczeniowy dostępny w naszym kraju posiada własne OWU. Na podstawie spisanych w ten sposób informacji o konkretnym ubezpieczeniu ustalane są prawa i obowiązki zarówno ubezpieczonego, jak również towarzystwa ubezpieczeniowego, które go oferuje. Należy mieć na uwadze, że produkty ubezpieczeniowe, zgłasza dostępne przez wiele lat, mogą ulegać modyfikacjom w trakcie ich oferowania. Dlatego OWU i tym samym zakres ochrony produktu dostępnego na początku sprzedaży, może odbierać od OWU i zakresu ochrony tego samego produktu z końca sprzedaży. Dobra wiadomość jest taka, że zdecydowana większość towarzystw ubezpieczeniowych raczej rozbudowuje ochronę na swoich produktach i zwiększa ilość ich dostępnych wersji, niż ogranicza ich zakres i dostępność.

Każde OWU zawiera wytyczne związane ze zgłaszaniem szkód do zawartej polisy. Przedstawiane są dokładne ramy czasowe na zgłaszanie roszczeń i informacje o możliwym czasie ich likwidacji. Jeśli wynika to ze specyfiki ubezpieczenia, podawany jest także zakres terytorialny ochrony polisowej. W OWU znajdziemy także wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczyciela za powstałe szkody. Najbardziej znanym wyłączeniem odpowiedzialności dla polis komunikacyjnych jest spowodowanie szkody pod wpływem alkoholu.
 

Kiedy i kto powinien zapoznać się z OWU?

Z ogólnych warunków ubezpieczenia dowiemy się wszystkiego o polisie, którą chcemy zawrzeć lub już posiadamy. Dlatego najlepiej zapoznać się z OWU przed zdecydowaniem się na konkretną polisę. Dla ubezpieczonego, który posiada już swoją polisę, także jest to zawsze ciekawa lektura. Przy omawianych polisach dobrowolnych OWU zawiera na ogół pełną informację o możliwościach ochrony oferowanych przez wskazany produkt. Zapoznając się, więc z OWU, należy mieć na uwadze warunki, na jakich zawarliśmy naszą polisę. Trzeba pamiętać, że zawierając polisę, możemy wybierać pośród wersji i rodzajów konkretnego produktu, jak również możemy dostosować koszt polisy do naszych potrzeb i możliwości. W OWU znajdziemy wszystko, co nas interesuje o naszej polisie, ale wspomniane OWU może zawierać także opcje, na które nie zdecydowaliśmy się przy zawarciu polisy.

Przy zawarciu polisy, którą wybraliśmy, zawsze potwierdzamy, że zapoznaliśmy się ogólnymi warunkami ubezpieczenia, na których będzie zawarta. Takie potwierdzenie sprawia, że akceptujemy zapis dotyczący warunków naszego ubezpieczenia. Przy zawarciu polisy powinniśmy także poza samą polisą otrzymać jej OWU. Obecnie dość często polisę, jak również OWU otrzymujemy w wersji elektronicznej. Gdybyśmy zagubili nasze OWU, możemy zwrócić się do agenta lub do infolinii towarzystwa ubezpieczeniowego, gdzie zawarliśmy polisę o ponowne jej udostępnienie. Tak samo działa to dla samej umowy polisowej. Po weryfikacji nas jako ubezpieczonego na polisie możemy otrzymać kopię naszej polisy z pomocą infolinii ubezpieczyciela.
 

Co zawierają ogólne warunki ubezpieczenia?

Ogólne warunki ubezpieczenia dla każdego produktu ubezpieczeniowego są przygotowywane przez towarzystwo ubezpieczeniowe, które go oferuje do sprzedaży. Warunki te są zatwierdzane przez zarząd ubezpieczyciela. Warunki przestrzegają w swojej treści ogólnie przyjęte normy prawne obowiązujące w naszym kraju. W OWU znajdziemy informacje o sposobie zawarcia polisy i informacje, kto może zostać objęty ubezpieczeniem. Integralną częścią OWU jest słownik definicji i ważnych pojęć, które w nim występują. Ponadto OWU precyzują zawsze przedmiot i zakres ubezpieczenia, co oznacza, że opisują, co może zostać objęte ubezpieczeniem i na jakich zasadach. Warunki opisują dokładnie sumę ubezpieczenia, na jaką można zawrzeć polisę. Suma ta wynika z wartości ubezpieczonego mienia, ustalanej często po dokonaniu jego wyceny. Dla ryzyk ubezpieczeniowych, gdzie jest mowa o objęciu ochroną odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego, ustalana jest minimalna, jak i maksymalna suma możliwych do wypłaty roszczeń. OWU zawierają bardzo często pakiet usług assistance. Taki pakiet może występować na polisach komunikacyjnych, ale także polisach na mieszkania, domy oraz na polisach na życie. Zakres usług assistance oczywiście różni się dla wspomnianych polis rodzajem realizowanych usług. Zawiera jednak zawsze kryteria ilościowe, jak i łączny koszt usług, do jakich realizacji zobowiązuje się ubezpieczyciel podczas trwania ubezpieczenia lub w trakcie roku polisowego.
 

Jak oceniasz artykuł?
Ładowanie...
Kup online polisę OC/AC
PLs
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.
Minimalna liczba znaków to 4.
Numer rejestracyjny jest błędny. Sprawdź numer rejestracyjny w dowodzie rejestracyjnym (pkt. A).
To pole jest wymagane. Uzupełnij je.

Polecane porady

Zobacz wszystkie porady