Formularz Sprawdź status szkody Formularz Sprawdź status szkody

Formularz

Sprawdź status szkody

Zapytaj o status świadczenia np.: urodzenie dziecka, urodzenie się wnuka, operacja, pobyt w szpitalu, poważne zachorowanie, śmierć ubezpieczonego/małżonka/partnera/dziecka.
Korzystając z formularza możesz zadać pytanie lub przekazać informacje dotyczące zgłoszonego świadczenia.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.
To pole jest wymagane.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A. z siedzibą w Warszawie (00-805) przy ul. Chmielnej 85/87 (dalej TUiR WARTA S.A.). Z administratorem można się kontaktować pisemnie na podany adres siedziby lub w sposób podany na stronie warta.pl Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi zapytania w zakresie statusu zgłoszonej szkody, przez czas konieczny do udzielenia wnioskowanej odpowiedzi, a potem, do celów archiwalnych przez okres przedawnienia roszczeń, na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych. Uzasadnionym interesem jest umożliwienie realizacji zapytania i udzielenia odpowiedzi zwrotnej w wybranej formie kontaktu a także obrona przed roszczeniami. Przysługuje Pani/Panu prawo do: a) żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia (o ile nie zakłóca to realizacji umowy lub obowiązków Warty wynikających z przepisów prawa), ograniczenia przetwarzania b) wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wartę oraz c) wniesienia skargi do Organu Nadzoru (jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Kontakt z inspektorem danych osobowych jest możliwy drogą elektroniczną, poprzez: IOD@warta.pl lub drogą pisemną pod adresem siedziby Warty podanym powyżej. Dane inspektora dostępne są w zakładce Kontakt.

* Pole obowiązkowe

captcha
Przepisz kod z obrazka