Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Aktywny – PPE

Bieżąca wartość: 54,29 pln 3

Opis

kod funduszu: FA-PPE
 
Celem Funduszu Aktywnego – PPE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka i ograniczeniu wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.
 
Portfel lokat Funduszu Aktywnego – PPE obejmuje dłużne papiery wartościowe oraz akcje dopuszczone do publicznego obrotu, ze względu na różny poziom ryzyka tych instrumentów wartość jednostki uczestnictwa może zarówno rosnąć jak i maleć. Inwestowanie w akcje przynosi potencjalnie wyższe zyski, które wiążą się jednak z większym ryzykiem. Dlatego Fundusz Aktywny – PPE jest wart polecenia osobom, które mają w perspektywie, co najmniej kilkunastoletni okres oszczędzania. Należy zdawać sobie sprawę, że w krótkim okresie stopa zwrotu z funduszu może przynosić mniejsze zyski lub nawet straty.
 
Portfel lokat Funduszu Aktywnego - PPE obejmuje akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz dłużne papiery wartościowe.Portfel lokat Funduszu Aktywnego - PPE obejmuje akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz dłużne papiery wartościowe.
 
Modelowa struktura aktywów Funduszu Aktywnego - PPE przedstawia się w sposób następujący:
 
  • 40% wartości aktywów jest lokowanych w instrumentach dłużnych, takich jak: obligacje skarbowe, obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, bony skarbowe, depozyty bankowe, listy zastawne, obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków. Udział papierów dłużnych przedsiębiorstw i banków oraz certyfikatów depozytowych banków może stanowić maksymalnie 50% wartości aktywów. Udział listów zastawnych może stanowić maksymalnie 30% wartości aktywów,
  • 60% wartości aktywów jest lokowanych w akcjach dopuszczonych do publicznego obrotu.
 
Dopuszcza się możliwość występowania odchyleń od struktury modelowej przy czym zaangażowanie Funduszu w akcje może zmieniać się w zakresie od 0% do 80%, natomiast część inwestowana w instrumenty dłużne w zakresie 0-100%. Tak szeroka tolerancja ma umożliwić aktywne dopasowywanie struktury lokat do oczekiwanej koniunktury. Ponadto według oceny zarządzających tym funduszem, w okresie niekorzystnej koniunktury giełdowej istnieje możliwość obniżenia udziału akcji nawet do 0% wartości aktywów. Wówczas część akcyjna lokowana jest w depozytach bankowych lub krótkoterminowo w instrumentach dłużnych. Dodatkowo wolne środki mogą być ulokowane przejściowo w depozytach bankowych.
 

Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Aktywny PPE lokowane są w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Aktywny.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2005-09-30 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
15,34%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte