Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA TAURUS

Bieżąca wartość: 148,11 pln 3

Opis

Celem Funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości Jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych w aktywa charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję do 100% wartości aktywów Funduszu w jednostki uczestnictwa funduszy gotówkowych i pieniężnych, obligacyjnych oraz akcyjnych. Z uwagi na profil Funduszu, jednostki uczestnictwa funduszy akcyjnych stanowić mogą do 100% wartości aktywów netto Funduszu. Środki pieniężne oraz depozyty bankowe stanowić mogą do 10% wartości aktywów Funduszu. Szczegóły dotyczące benchmarku oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu. 

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2004-11-30 do 2018-05-18
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
-2,78%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte