Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Novo Akcji

Bieżąca wartość: 133,68 pln 5

Opis

kod funduszu: SE41
 
Strategia Funduszu jest tożsama z polityką inwestycyjną subfunduszu Novo Akcji prowadzonego przez Opera TFI S.A. Subfundusz Novo Akcji inwestuje przede wszystkim w akcje spółek giełdowych, co daje możliwość wysokich zysków w długim okresie czasu. Ryzyko inwestycyjne jest wyższe niż w pozostałych funduszach, co przejawia się w krótkoterminowych wahaniach wartości jednostek uczestnictwa.
Celem subfunduszu Novo Akcji jest wzrost wartości jego aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Subfundusz realizuje ten cel, inwestując powierzone środki głównie w akcje i inne instrumenty o zbliżonym ryzyku. W zależności od koniunktury na rynku i oceny ryzyka inwestycyjnego związanego
z lokatami w akcje, pewną część środków subfundusz może lokować w papiery dłużne.
 
Typowy skład lokat funduszu Novo Akcji:
Subfundusz inwestuje głównie w polskie i zagraniczne akcje, których udział może sięgać od 50 do 100% aktywów.
 
Notowania
Ten fundusz posiada notowania od 1998-06-02 do 2018-12-06 
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 1998-06-02 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
45,54%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte