Warta Travel

Jedziesz wylegiwać się na plaży czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach ubezpieczenia turystycznego Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Kup ubezpieczenie online ze zniżką 10% 

Wpisz kod rabatowy Twojego Agenta lub użyj kodu RABATWARTA

1.

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

W ramach usług assistance, bezpłatnie dołączonych do zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia Warta zapewnia nielimitowany transport oraz poszukiwanie i ratownictwo. Gwarantuje to, m.in. że w razie wypadku czy poważnej choroby opłacimy Twój transport do domu nawet z „końca świata" do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Pozostałe usługi są realizowane nawet do sumy 1 000 000 zł.

2.

Elastyczna oferta dla odpoczywających

Jedziesz za granicę wypoczywać na plaży lub zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną albo większą grupą? W ramach ubezpieczenia Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

3.

Bagaż dobrze ubezpieczony

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy. Oznacza to, że praktycznie wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową.

4.

Pełna ochrona dla narciarzy i snowboardzistów

Z nami Twój wyjazd narciarski będzie wolny od niepokoju! Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu, z ubezpieczenia bagażu podróżnego wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli rozszerzysz umowę o sporty zimowe i oprócz bagażu podróżnego wybierzesz dodatkowo OC w życiu prywatnym , otrzymasz bezpłatnie specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów. Pakiet ten zapewnia: zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, zwrot kosztów karnetu oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!

 

Co warto wiedzieć o WARTA Travel?

Warta Travel

Zawarcie umowy i podstawowe informacje

Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel jest skierowane do osób wyjeżdżających za granicę. Osoby przebywające na terenie RP mogą zawrzeć umowę tu i teraz (czyli od dnia i godziny), a w przypadku osób przebywających poza granicami RP – odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu.
 
Umowa może być zawarta w zakres podstawowym oraz dodatkowym.
 
Zakres podstawowy ubezpieczenia Warta Travel obejmuje:
 
 pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych oraz nieszczęśliwych wypadków
  zorganizowanie pomocy w ramach szerokiego zakresu usług assistance 
 
Zakres dodatkowy obejmuje:
 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków
2) bagaż podróżny
3) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
4) kontynuację leczenia powypadkowego w RP
5) zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie.
Warta Travel

Zakres podstawowy WARTA Travel

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży. 
 
Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.
 
Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.
 
Gwarantujemy nielimitowany:
 
  Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu
  Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie. 
Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:
  pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
  przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
  zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.
 
Sprawdź wszystkie dostępne usługi assistance w OWU WARTA TRAVEL.
Warta Travel

Opcje dodatkowe WARTA Travel

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 •   śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 •   stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.

BAGAŻ PODRÓŻNY

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy.

Oznacza to, ze wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne). Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł.

Wypłacamy odszkodowanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, czy  wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacja medyczną.

Ponadto zwracamy wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży.

Dodatkowo zwracamy wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych.

Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.

KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP

Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP – tu limit wynosi 500 zł.

ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąc udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży zagranicznej.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

Warta Travel

Rozszerzenia umowy WARTA Travel

Umożliwiamy rozszerzenie umowy o:

 •   Uprawianie sportów zimowych
 •   Uprawianie sportów ekstremalnych,
 •   Wykonywanie pracy za granicą
 •   Działania wojenne.

W ramach ubezpieczenia turystycznego Warta Travel większość sportów uprawianych amatorsko nie wymaga żadnego rozszerzenia umowy – popularne sporty włączone są do zakresu podstawowego np. kitesurfing, czy żeglarstwo morskie i śródlądowe.

Sporty zimowe to uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach.

Sporty ekstremalne zawarte są w krótkim katalogu zamkniętym i są to:

 •   górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 4 000 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie);
 •   wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
 •   lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo;
 •   motorowe: rajdy samochodowe, motocross;
 •   MMA (mieszane sztuki walki).

Rozszerzenie o wykonywanie pracy za granicą dotyczy jedynie wybranych branży – pozostałe prace nie wymagają żadnego rozszerzenia  (np. prace opiekuńcze , prace przy zbiorach owoców itp.).
Rozszerzenia umowy wymaga wykonywanie prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów;

Rozszerzenie o działania wojenne dotyczy jedynie krajów, w których fizycznie prowadzone są działania wojenne – w systemach sprzedażowych wprowadzone zostało obligatoryjne rozszerzenie w tych krajach.

W zakresie podstawowym bez konieczności rozszerzenia umowy znajdują się szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych – tym samym nie ma potrzeby rozszerzenia umowy przy wyjazdach do krajów, w których ogłoszono stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW

W ramach ubezpieczenia Warta Travel, w momencie zakupu rozszerzenia umowy o sporty zimowe i zawarcia dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego i OC, gwarantujemy bezpłatny specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów, obejmujący:

 •   Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego z limitem 80 zł dziennie max 7 dni,
 •   Zwrot kosztów karnetu do wysokości 80% wartości karnetu
 •   Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim, czy snowboardowym z limitem 700 zł.
Warta Travel

Zgłoszenie szkody

Zgłoś szkodę pod numerem +48 502 308 308 lub poprzez formularz online.

Więcej informacji znajdziesz w specjalnym Poradniku

 

Najczęściej zadawane pytania w związku z koronawirusem

Warta Travel

Czy Warta pokryje koszty leczenia w razie zachorowania na koronawirusa podczas podróży zagranicznej?

Tak, zachorowanie w związku z koronawirusem  będzie traktowane jako nagłe zachorowanie za granicą, a więc ubezpieczony może liczyć na pomoc medyczną do wysokości sumy ubezpieczenia kosztów leczenia (max suma ubezpieczenia: 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ubezpieczenie działa tylko za granicą, czyli jeżeli objawy chorobowe zostaną zaobserwowane dopiero po powrocie z podróży do Polski – nie będzie odpowiedzialności za koszty leczenia w Polsce (nawet wykupując dodatkowe ryzyko – kontynuacja leczenia w RP, ponieważ ten dodatkowy zakres dotyczy jedynie kontynuacji leczenia powypadkowego, czyli związanego z nieszczęśliwym wypadkiem za granicą).

Warta Travel

Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą, Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski?

W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL organizujemy i pokrywamy koszty transportu do Polski, ale w sytuacji gdy stan zdrowia naszego klienta umożliwia ten transport oraz jest bezpieczny dla pozostałych pasażerów. Każdy transport jest organizowany w sposób zgodny z zaleceniami lekarza prowadzącego w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez COK. Dodatkowo świadczeniem objęte są również koszty noclegu (max 3 doby) w sytuacji gdy organizacja noclegu jest niezbędna w oczekiwaniu na transport.
 
UWAGA: Transport może zostać zorganizowany wyłącznie w sposób, na który pozwalają warunki w danym kraju, czyli w ramach posiadanych możliwości – jeśli są ograniczenia w poruszaniu się wynikające z decyzji władz administracyjnych –  Warta w ramach realizacji świadczeń assistance musi dopasowywać się do regulacji obowiązujących w danej lokalizacji . Musimy respektować zalecenia i obostrzenia ze strony władz administracyjnych i sanitarnych, a także brać pod uwagę dostępne środki transportu. W takim przypadku uwzględniamy poniesione bezpośrednio przez klienta uzasadnione koszty transportu (np. lot do domu) – mówimy tylko o przypadkach związanych z naszą odpowiedzialnością w ramach kosztów leczenia (nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, następstwo choroby przewlekłej) oraz gdy pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany. 
Warta Travel

Czy klienci, którzy nie mogą wrócić do kraju mogą liczyć na zwrot kosztów noclegu i hotelu? Czy w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego, WARTA pokryje koszt zakupu potrzebnych rzeczy?

Fakt odwołania lotu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce nie uruchamia polisy WARTA TRAVEL w zakresie organizacji noclegu. Pokrycie wydatków związanych  z odwołaniem lotu w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego do kwoty 500 zł jest możliwe jeśli lot odwołano z powodu:

• trudnych warunków atmosferycznych,

• strajku pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,

• usterki środka transportu, którym miał być realizowany przelot.

Jest to katalog zamknięty i dotyczy lotów rejsowych, dlatego w związku z odwołaniem lotu z uwagi na stan epidemiczny nie przysługuje możliwość skorzystania z ubezpieczenia. 

Warta Travel

Czy Klienci mogą liczyć na jakąkolwiek pomoc w powrocie do kraju?

Z uwagi na obecną sytuację i wprowadzone ograniczenia dla osób podróżujących, nie mamy możliwości udzielenia pomocy w tym zakresie.  W sytuacji odwołania lotu powrotnego i chęci organizacji tego lotu we własnym zakresie należy rejestrować się na stronie lotdodomu.com

Warta Travel

Czy możliwe jest przedłużenie ochrony ubezpieczenia w przypadku pobytu za granicą? W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin"?

Brak możliwości powrotu do domu w związku ze stanem epidemicznym w Polsce nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin"  (taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach: 

• zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem WARTA TRAVEL,

• odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,

• awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej,powietrznej albo wodnej,

• strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,

• zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca). 

Warta Travel

Czy w ubezpieczeniu WARTA TRAVEL istnieje karencja dla klienta, który przebywa za granicą i nie posiada ważnej polisy turystycznej? Czy Klienci mogą zakupić nową polisę online bez karencji?

Ochrona dla polisy WARTA TRAVEL, kupionej przez klienta przebywającego za granicą, obowiązuje już od dnia następnego – czyli właściwie nie ma karencji.  Możliwe jest utrzymanie ciągłości ochrony, wystarczy w dzień, w którym kończy się ochrona kupić polisę, która zapewni ciągłość od następnego dnia.

Warta Travel

Czy odwołanie podróży w związku ze stanem epidemicznym w Polsce – uruchamia ubezpieczenia kosztów odwołania podróży?

Zgodnie z OWU wystąpienie koronawirusa w kraju, do którego zaplanowany był wyjazd, bez względu na to czy został ogłoszony stan epidemii czy nie, nie uprawnia do uzyskania zwrotu poniesionych kosztów. Warta nie zwraca wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku z podróżą, jeżeli rezygnuje on z wyjazdu z powodu występowania koronawirusa. W takiej sytuacji, jeżeli klient wykupił wyjazd w biurze podróży – powinien zgłosić się do organizatora w celu uzyskania zwrotu poniesionych kosztów.

Warta Travel

Czy Warta pokryje koszty leczenia związane z zachorowanie na COVID-19 mimo ogłoszenia pandemii?

TAK. Bez względu na to czy pandemia została ogłoszona czy nie – będzie odpowiedzialność za koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem. Nie mamy wyłączenia odpowiedzialności w związku z ogłoszoną epidemią, czy pandemią. 
Należy jednak zwrócić uwagę na kwestie związane z organizacją świadczeń assistance. Warta w ramach realizacji świadczeń assistance musi dopasowywać się do regulacji obowiązujących w danej lokalizacji. Dlatego Warta nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub brak możliwości realizacji świadczeń assistance w związku z wszelkimi  ograniczeniami i obostrzeniami wprowadzonymi na terytorium danego kraju np. ograniczeniami w poruszaniu się wynikającymi z decyzji władz administracyjnych, czy też w związku z ogłoszeniem stanu wyjątkowego. W takich przypadkach możliwa jest refundacja poniesionych przez Ubezpieczonego uzasadnionych i udokumentowanych kosztów transportu. Mówimy tu tylko o przypadkach związanych z naszą odpowiedzialnością w ramach kosztów leczenia (nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek, następstwo choroby przewlekłej) oraz gdy pierwotny środek transportu nie może być wykorzystany. 
Warta Travel

Czy w przypadku gdyby linia lotnicza zlikwidowała połączenie powrotne z zagranicy do Polski to wówczas w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL istnieje jakaś gwarancja powrotu do kraju?

Nie, w przypadku likwidacji połączenia lotniczego ubezpieczenie nie pokrywa kosztów organizacji powrotu do Polski. Również nie pokrywane są koszty związane z powrotem samolotami LOT-u wyczarterowanymi przez Rząd Polski w celu sprowadzenia naszych obywateli z zagranicy.

Warta Travel

Czy w przypadku konieczności poddania się kwarantannie są zwracane poniesione dodatkowe koszty, np. hotelu lub odwołanego lotu?

Nie, koszty związane z kwarantanną nie są pokrywane w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL. 

Warta Travel

Czy można przedłużyć polisę podczas kwarantanny?

Tak, jeżeli odbywamy kwarantannę za granicą i w jej trakcie  kończy się umowa ubezpieczenia, można zawrzeć nową umowę. Jeżeli ubezpieczenie już się skończyło można zawrzeć kolejną polisę, która będzie ważna  od dnia następnego po dniu zakupu. 

Czy jeśli  Klient nie przedłuży polisy i w czasie kwarantanny zachoruje na COVID-19, czy może liczyć na ochronę z tyt. WARTA TRAVEL?

Nie – jeśli na dzień zachorowania Klient nie posiada ważnej polisy, nie będzie objęty ochroną ubezpieczeniową.

Warta Travel

Czy klientka w 8 miesiącu ciąży, która została za granicą z uwagi na zamknięcie granic będzie miała pełną ochronę w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL?

W odniesieniu do kobiet w ciąży w ubezpieczeniu kosztów leczenia i assistance  Warta nie odpowiada za koszty powstałe w wyniku porodu oraz związanego z nim leczenia i opieki nad matką lub dzieckiem jeśli nastąpił powyżej 32 tygodnia ciąży. W przypadku nagłego zachorowania np. w związku z zarażeniem się koronawirusem mamy pełną odpowiedzialność za leczenie do pełnej wysokości sumy ubezpieczenia (bez żadnych podlimitów).

Warta Travel

Czy jeżeli Klient wraca do Polski, ale ma śródlądowanie i 24h przestoju - przysługuje mu nocleg w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL?

Nie, w ramach ubezpieczenia nie pokrywamy kosztów noclegu podczas międzylądowania.   

Warto też rozważyć...