Warta Travel

Jedziesz wylegiwać się na plaży czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

1.

Elastyczna oferta dla odpoczywających

Jedziesz za granicę wypoczywać na plaży lub zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną albo większą grupą? W ramach ubezpieczenia Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

2.

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

W ramach usług assistance, bezpłatnie dołączonych do zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia Warta zapewnia nielimitowany transport oraz poszukiwanie i ratownictwo. Gwarantuje to, m.in. że w razie wypadku czy poważnej choroby opłacimy Twój transport do domu nawet z „końca świata" do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Pozostałe usługi są realizowane nawet do sumy 1 000 000 zł.

3.

Bagaż dobrze ubezpieczony

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy. Oznacza to, że praktycznie wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową.

4.

Pełna ochrona dla narciarzy i snowboardzistów

Z nami Twój wyjazd narciarski będzie wolny od niepokoju! Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu, z ubezpieczenia bagażu podróżnego wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli rozszerzysz umowę o sporty zimowe i oprócz bagażu podróżnego wybierzesz dodatkowo OC w życiu prywatnym , otrzymasz bezpłatnie specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów. Pakiet ten zapewnia: zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, zwrot kosztów karnetu oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!

 

 

Co warto wiedzieć o WARTA Travel?

Warta Travel

Zawarcie umowy i podstawowe informacje

Ubezpieczenie Warta Travel jest skierowane do osób wyjeżdżających za granicę. Osoby przebywające na terenie RP mogą zawrzeć umowę tu i teraz (czyli od dnia i godziny), a w przypadku osób przebywających poza granicami RP – odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu.
 
Umowa może być zawarta w zakres podstawowym oraz dodatkowym.
 
Zakres podstawowy ubezpieczenia Warta Travel obejmuje:
 
 pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych oraz nieszczęśliwych wypadków
  zorganizowanie pomocy w ramach szerokiego zakresu usług assistance 
 
Zakres dodatkowy obejmuje:
 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków
2) bagaż podróżny
3) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
4) kontynuację leczenia powypadkowego w RP
5) koszty odwołania podróży
6) zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie.
Warta Travel

Zakres podstawowy WARTA Travel

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży. 
 
Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.
 
Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.
 
Gwarantujemy nielimitowany:
 
  Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu
  Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie. 
Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:
  pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
  przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
  zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.
 
Sprawdź wszystkie dostępne usługi assistance w OWU WARTA TRAVEL.
Warta Travel

Opcje dodatkowe WARTA Travel

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 •   śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 •   stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.

BAGAŻ PODRÓŻNY

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy.

Oznacza to, ze wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne). Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł.

Wypłacamy odszkodowanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, czy  wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacja medyczną.

Ponadto zwracamy wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży.

Dodatkowo zwracamy wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych.

Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.

KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP

Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP – tu limit wynosi 500 zł.

KOSZTY ODWOŁANIA PODRÓŻY

Przedmiotem ubezpieczenia są straty finansowe poniesione przez Ubezpieczonego z przyczyn od niego niezależnych wynikając z odwołania podróży (odwołanie uczestnictwa w podróży, anulowanie biletu podróżnego, anulowanie noclegu).

Ubezpieczenie można zawrzeć w dowolnym terminie nie później, niż na 7 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia podróży.

Maksymalna suma ubezpieczenia wynosi 20 000 zł.

Ubezpieczenie kosztów odwołania podróży można zawrzeć również jako samodzielne ryzyko na polisie.

ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąc udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży zagranicznej.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

Warta Travel

Rozszerzenia umowy WARTA Travel

Umożliwiamy rozszerzenie umowy o:

 •   Uprawianie sportów zimowych
 •   Uprawianie sportów ekstremalnych,
 •   Wykonywanie pracy za granicą
 •   Działania wojenne.

W ramach ubezpieczenia Warta Travel większość sportów uprawianych amatorsko nie wymaga żadnego rozszerzenia umowy – popularne sporty włączone są do zakresu podstawowego np. kitesurfing, czy żeglarstwo morskie i śródlądowe.

Sporty zimowe to uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach.

Sporty ekstremalne zawarte są w krótkim katalogu zamkniętym i są to:

 •   górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 4 000 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie);
 •   wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
 •   lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo;
 •   motorowe: rajdy samochodowe, motocross;
 •   MMA (mieszane sztuki walki).

Rozszerzenie o wykonywanie pracy za granicą dotyczy jedynie wybranych branży – pozostałe prace nie wymagają żadnego rozszerzenia  (np. prace opiekuńcze , prace przy zbiorach owoców itp.).
Rozszerzenia umowy wymaga wykonywanie prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów;

Rozszerzenie o działania wojenne dotyczy jedynie krajów, w których fizycznie prowadzone są działania wojenne – w systemach sprzedażowych wprowadzone zostało obligatoryjne rozszerzenie w tych krajach.

W zakresie podstawowym bez konieczności rozszerzenia umowy znajdują się szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych – tym samym nie ma potrzeby rozszerzenia umowy przy wyjazdach do krajów, w których ogłoszono stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW

W ramach ubezpieczenia Warta Travel, w momencie zakupu rozszerzenia umowy o sporty zimowe i zawarcia dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego i OC, gwarantujemy bezpłatny specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów, obejmujący:

 •   Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego z limitem 80 zł dziennie max 7 dni,
 •   Zwrot kosztów karnetu do wysokości 80% wartości karnetu
 •   Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim, czy snowboardowym z limitem 700 zł.
Warta Travel

Zgłoszenie szkody

Zgłoś szkodę pod numerem +48 502 308 308 lub poprzez formularz online.

Więcej informacji znajdziesz w specjalnym Poradniku

Warto też rozważyć...