Warta Travel

Jedziesz wylegiwać się na plaży czy zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną czy większą grupą? Wyjeżdżasz za granicę czy zostajesz w Polsce? W ramach ubezpieczenia turystycznego Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

Kup ubezpieczenie online ze zniżką 10% 

Wpisz kod rabatowy Twojego Agenta lub użyj kodu RABATWARTA

1.

Pokrycie pełnych kosztów pomocy

W ramach usług assistance, bezpłatnie dołączonych do zakresu ubezpieczenia kosztów leczenia Warta zapewnia nielimitowany transport oraz poszukiwanie i ratownictwo. Gwarantuje to, m.in. że w razie wypadku czy poważnej choroby opłacimy Twój transport do domu nawet z „końca świata" do wysokości faktycznie poniesionych kosztów. Pozostałe usługi są realizowane nawet do sumy 1 000 000 zł.

2.

Elastyczna oferta dla odpoczywających

Jedziesz za granicę wypoczywać na plaży lub zjeżdżać na nartach? A może lubisz uprawiać sporty ekstremalne? Wyjeżdżasz do pracy? Podróżujesz sam, z rodziną albo większą grupą? W ramach ubezpieczenia Warta Travel możesz dobrać zakres ochrony do swoich potrzeb.

3.

Bagaż dobrze ubezpieczony

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy. Oznacza to, że praktycznie wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową.

4.

Pełna ochrona dla narciarzy i snowboardzistów

Z nami Twój wyjazd narciarski będzie wolny od niepokoju! Jeśli stracisz swoje narty, ulegną one uszkodzeniu lub zniszczeniu, z ubezpieczenia bagażu podróżnego wypłacimy Ci za nie odszkodowanie. Jeśli rozszerzysz umowę o sporty zimowe i oprócz bagażu podróżnego wybierzesz dodatkowo OC w życiu prywatnym , otrzymasz bezpłatnie specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów. Pakiet ten zapewnia: zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego, zwrot kosztów karnetu oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim. Wszystko po to, żeby Twój wyjazd był udany!

Co warto wiedzieć o WARTA Travel?

Warta Travel

Zawarcie umowy i podstawowe informacje

Ubezpieczenie turystyczne Warta Travel jest skierowane do osób wyjeżdżających za granicę. Osoby przebywające na terenie RP mogą zawrzeć umowę tu i teraz (czyli od dnia i godziny), a w przypadku osób przebywających poza granicami RP – odpowiedzialność rozpoczyna się od dnia następnego po zawarciu.
 
Umowa może być zawarta w zakres podstawowym oraz dodatkowym.
 
Zakres podstawowy ubezpieczenia Warta Travel obejmuje:
 
 pokrycie kosztów leczenia nagłych zachorowań, następstw chorób przewlekłych oraz nieszczęśliwych wypadków
  zorganizowanie pomocy w ramach szerokiego zakresu usług assistance 
 
Zakres dodatkowy obejmuje:
 
1) następstwa nieszczęśliwych wypadków
2) bagaż podróżny
3) odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym
4) kontynuację leczenia powypadkowego w RP
5) zniesienie udziału własnego w wynajętym samochodzie.
Warta Travel

Zakres podstawowy WARTA Travel

Przedmiotem ubezpieczenia są koszty leczenia powstałe w związku z nagłym zachorowaniem, następstwami choroby przewlekłej lub nieszczęśliwym wypadkiem w trakcie podróży. 
 
Suma ubezpieczenia to nawet 1 000 000 zł.
 
Pełny pakiet usług assistance jest bezpłatnie dołączony do zakresu podstawowego.
 
Gwarantujemy nielimitowany:
 
  Transport ubezpieczonego, w tym transport zwłok bez względu na przyczynę zgonu
  Poszukiwanie i ratownictwo w górach, na lądzie i na wodzie. 
Pozostałe usługi są świadczone do sumy 1 000 000 zł – w ich ramach otrzymasz m.in.:
  pomoc tłumacza języka angielskiego podczas pobytu w szpitalu
  przedłużenie ochrony o 48 godzin w razie np. odwołanie lotu, czy strajku pracowników przewoźnika,
  zastępczego kierowcę, gdy zdrowie nie pozwala Ci na prowadzenie  samochodu.
 
Sprawdź wszystkie dostępne usługi assistance w OWU WARTA TRAVEL.
Warta Travel

Opcje dodatkowe WARTA Travel

NASTĘPSTWA NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje:

 •   śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 •   stały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku

Ubezpieczenie można zawrzeć nawet na 100 000 zł.

BAGAŻ PODRÓŻNY

Ochroną obejmujemy przedmioty osobistego użytku (wraz z walizkami, torbami, plecakami) i sprzęt sportowy.

Oznacza to, ze wszystkie rzeczy służące do użytku podczas podróży są objęte ochroną ubezpieczeniową (z wyjątkiem krótkiego katalogu wyłączeń np. dzieła sztuki, instrumenty muzyczne). Umowę można zawrzeć na max sumę ubezpieczenia 10 000 zł.

Wypłacamy odszkodowanie za m.in. utratę bagażu wskutek kradzieży z włamaniem i rabunku, czy  wypadku środka komunikacji, a także uszkodzenie lub zniszczenie bagażu wskutek zdarzenia losowego lub nieszczęśliwego wypadku potwierdzonego dokumentacja medyczną.

Ponadto zwracamy wydatki na zakup odzieży i przyborów toaletowych w przypadku opóźnienia dostarczenia bagażu przez zawodowego przewoźnika lotniczego licząc od 5-tej godziny od chwili przylotu do celu podróży.

Dodatkowo zwracamy wydatki poniesione na zakup posiłku, noclegu, czy przedmiotów niezbędnych do osobistego użytku w związku z udokumentowanym opóźnieniem lub odwołaniem lotu.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej odpowiadamy za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone podczas podróży, w tym również w mieniu stanowiącym wyposażenie hotelu, ośrodka turystycznego, kwater prywatnych.

Ubezpieczenie to można zawrzeć nawet na sumę 1 000 000 zł.

KONTYNUACJA LECZENIA POWYPADKOWEGO W RP

Ubezpieczenie to obejmuje koszty leczenia do sumy 5 000 zł oraz koszty rehabilitacji związane z nieszczęśliwym wypadkiem, który miał miejsce poza granicami RP – tu limit wynosi 500 zł.

ZNIESIENIE UDZIAŁU WŁASNEGO W WYNAJĘTYM SAMOCHODZIE

Przedmiotem ubezpieczenia jest kwota stanowiąc udział własny Ubezpieczonego określona w umowie najmu jednego samochodu, jaką Ubezpieczony pokrył we własnym zakresie w związku z wystąpieniem w nim szkody polegającej na uszkodzeniu samochodu w wyniku kolizji lub wypadku komunikacyjnego podczas podróży zagranicznej.

Suma ubezpieczenia wynosi 5 000 zł.

Warta Travel

Rozszerzenia umowy WARTA Travel

Umożliwiamy rozszerzenie umowy o:

 •   Uprawianie sportów zimowych
 •   Uprawianie sportów ekstremalnych,
 •   Wykonywanie pracy za granicą
 •   Działania wojenne.

W ramach ubezpieczenia turystycznego Warta Travel większość sportów uprawianych amatorsko nie wymaga żadnego rozszerzenia umowy – popularne sporty włączone są do zakresu podstawowego np. kitesurfing, czy żeglarstwo morskie i śródlądowe.

Sporty zimowe to uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego i snowboardingu na oznakowanych trasach.

Sporty ekstremalne zawarte są w krótkim katalogu zamkniętym i są to:

 •   górskie: narciarstwo i snowboarding poza oznakowanymi trasami, freeskiing, kolarstwo górskie, speleologia, wspinaczka górska przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub bez asekuracji (bouldering), wspinaczka lodowa, wspinaczka wysokogórska lub trekking powyżej 4 000 m n.p.m., abseiling (zjazd na linie);
 •   wodne: rafting, kajakarstwo górskie, żeglarstwo oceaniczne;
 •   lotnicze: paralotniarstwo, spadochroniarstwo, szybownictwo;
 •   motorowe: rajdy samochodowe, motocross;
 •   MMA (mieszane sztuki walki).

Rozszerzenie o wykonywanie pracy za granicą dotyczy jedynie wybranych branży – pozostałe prace nie wymagają żadnego rozszerzenia  (np. prace opiekuńcze , prace przy zbiorach owoców itp.).
Rozszerzenia umowy wymaga wykonywanie prac w przemyśle: wydobywczym, metalowym, maszynowym, budowniczym, stoczniowym, chemicznym, zbrojeniowym, paliwowym, hutniczym, energetycznym, drzewnym (w tym wycinka drzew), transportowym (transport ciężarowy pow. 3,5 t) oraz wszelkich prac na wysokości powyżej 5 metrów;

Rozszerzenie o działania wojenne dotyczy jedynie krajów, w których fizycznie prowadzone są działania wojenne – w systemach sprzedażowych wprowadzone zostało obligatoryjne rozszerzenie w tych krajach.

W zakresie podstawowym bez konieczności rozszerzenia umowy znajdują się szkody powstałe w wyniku aktów terrorystycznych – tym samym nie ma potrzeby rozszerzenia umowy przy wyjazdach do krajów, w których ogłoszono stan wyjątkowy w związku z zagrożeniem terrorystycznym.

PAKIET KORZYŚCI DLA NARCIARZY I SNOWBOARDZISTÓW

W ramach ubezpieczenia Warta Travel, w momencie zakupu rozszerzenia umowy o sporty zimowe i zawarcia dodatkowego ubezpieczenia bagażu podróżnego i OC, gwarantujemy bezpłatny specjalny pakiet korzyści dla narciarzy i snowboardzistów, obejmujący:

 •   Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego lub snowboardowego z limitem 80 zł dziennie max 7 dni,
 •   Zwrot kosztów karnetu do wysokości 80% wartości karnetu
 •   Odpowiedzialność cywilną za szkody rzeczowe spowodowane w wypożyczonym sprzęcie narciarskim, czy snowboardowym z limitem 700 zł.
Warta Travel

Zgłoszenie szkody

Zgłoś szkodę pod numerem +48 502 308 308 lub poprzez formularz online.

Więcej informacji znajdziesz w specjalnym Poradniku

 

Najczęściej zadawane pytania w związku z koronawirusem

Warta Travel

Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL, Warta pokryje koszty leczenia i assistance w razie zachorowania na COVID-19 podczas podróży zagranicznej?

Tak, od początku epidemii COVID-19, zachorowania w związku z koronawirusem są traktowane jako nagłe zachorowania za granicą. Ubezpieczony ma zapewnioną pomoc do wysokości sumy ubezpieczenia wybranej podczas zakupu ubezpieczenia (nawet do 1 000 000 zł). Co ważne – nie ma konieczności dokupowania dodatkowych rozszerzeń do podstawowego zakresu ubezpieczenia. Ochroną są objęci wszyscy ubezpieczeni posiadający polisę WARTA TRAVEL.

Warta Travel

Czy uzyskam potwierdzenie ochrony w zakresie leczenia COVID-19, np. dla służb granicznych?

Tak, na polisach WARTA TRAVEL dodaliśmy informację w języku polskim i angielskim, potwierdzającą ochronę w tym zakresie. „Ubezpieczenie obejmuje również koszty leczenia związane z nagłym zachorowaniem na COVID-19 zaistniałym w trakcie podróży./The insurance also includes the cost of medical treatment related to a sudden illness of COVID-19 during the travel."

Warta Travel

Czy jeśli podczas zachorowania na COVID-19 dojdzie do zaostrzenia choroby przewlekłej (tzw. choroby współistniejącej), Warta pokryje koszty jej leczenia?

Leczenie następstw chorób przewlekłych (a w sytuacji zachorowania na COVID-19 nazywanych często chorobami współistniejącymi) w ubezpieczeniu WARTA TRAVEL jest w podstawowym zakresie ubezpieczenia. Co ważne, koszty te pokrywane są do 100% sumy ubezpieczenia kosztów leczenia i nie wymagają opłacenia dodatkowej składki.

Warta Travel

Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL są pokrywane koszty kwarantanny lub izolatorium?

Jeśli u Ubezpieczonego zostanie zdiagnozowany COVID-19 i zachorowanie będzie potwierdzone dodatnim wynikiem testu, Warta pokryje koszty kwarantanny oraz izolatorium wskazanego i zorganizowanego przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju.
Jeśli jako miejsce izolatorium zostanie wskazany hotel, wówczas również pokryjemy koszty zakwaterowania i wyżywienia.
Warta Travel

Czy w ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL zostaną pokryte koszty testu w kierunku COVID-19?

Warta pokryje koszty testu w kierunku COVID-19 w następujących przypadkach:

• jeżeli to badanie jest częścią procedury medycznej, niezbędnej do udzielenia pomocy medycznej w przypadku nagłego zachorowania (również nie związanego z COVID-19) lub nieszczęśliwego wypadku,
• jeśli służy zdiagnozowaniu COVID-19 i wynik testu jest pozytywny,
• jeśli po stwierdzonym zachorowaniu i przebytym leczeniu lub pobycie na kwarantannie/ w izolatorium, wskazanym i zorganizowanym przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju, wykonano test, w celu potwierdzenia wyzdrowienia (bez względu na wynik testu).
Warta Travel

Czy ubezpieczenie WARTA TRAVEL pokrywa koszty rekonwalescencji po przebyciu COVID-19?

Tak, jeśli Ubezpieczony nie będzie w pełni sił, a rekonwalescencja będzie zalecona przez lekarza prowadzącego, w porozumieniu z lekarzem Centrum Obsługi Klienta Warty (COK), Warta zapewni zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania Ubezpieczonego w miejscu wskazanym przez COK przez okres do 5 dni.

Warta Travel

Czy w razie zachorowania na COVID-19 za granicą Warta pokryje koszt transportu klienta do Polski lub kraju stałego zamieszkania?

W ramach ubezpieczenia WARTA TRAVEL organizowany jest transport medyczny Ubezpieczonego. W związku z zachorowaniem na COVID-19, transport medyczny jest organizowany w terminie i w warunkach zalecanych przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego, w porozumieniu z lekarzem wskazanym przez Wartę (COK), wyłącznie w sytuacji jeśli stan zdrowia Ubezpieczonego pozwala na transport. Dodatkowo transport będzie realizowany wyłącznie w sytuacji otwartych granic, z uwzględnieniem ograniczeń w przemieszczeniu się, wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne.

• Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny i zgodnie z zaleceniami lekarza będzie wymagał transportu medycznego do Polski lub kraju stałego zamieszkania, a pierwotnie planowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to Warta zorganizuje i pokryje koszty takiego transportu. Dodatkowo, jeśli w oczekiwaniu na transport będzie niezbędna organizacja noclegu to Warta pokryje koszty noclegu Ubezpieczonego (max 3 doby),
•  Jeśli Ubezpieczony, po przejściu COVID-19 będzie mógł opuścić placówkę medyczną / izolatorium / miejsce kwarantanny zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego i nie będzie wymagał dalszego leczenia, a jego wcześniej zaplanowany środek transportu nie będzie mógł zostać wykorzystany, to WARTA zorganizuje i pokryje koszty transportu do Polski,
• Nie będzie możliwe zorganizowanie transportu jeśli chory na COVID – 19 przebywa w szpitalu /na kwarantannie lub w izolatorium, aż do czasu wyzdrowienia, potwierdzonego przez lekarza prowadzącego.
Warta Travel

Czy Warta pokryje koszty transportu zwłok Ubezpieczonego, jeśli z powodu zachorowania na COVID-19 lub z powodu chorób współistniejących dojdzie do zgonu?

Tak, Warta pokryje koszty przewozu zwłok Ubezpieczonego (bez względu na przyczynę zgonu), to znaczy załatwi wszelkie formalności i pokryje koszty związane z przewiezieniem zwłok Ubezpieczonego do wskazanego przez osobę bliską miejsca w RP. Usługa będzie
realizowana z uwzględnieniem ograniczeń wprowadzonych przez władze administracyjne lub sanitarne kraju zdarzenia.
Warta Travel

Czy WARTA pokryje koszty wcześniejszego powrotu z podróży Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących, jeśli ktoś bliski w Polsce zachoruje na COVID-19 ?

Tak, jeśli zachorowanie na COVID-19 zagraża życiu osoby bliskiej, lub jeśli dojdzie do śmierci osoby bliskiej, WARTA pokryje koszty powrotu Ubezpieczonego i osób z nim podróżujących do Polski, pod warunkiem, że nie będą oni mogli skorzystać z przewidzianego wcześniej środka transportu.

Warta Travel

W jakich przypadkach działa świadczenie assistance „przedłużenie ochrony o 48 godzin"?

Taka możliwość jest tylko we wskazanych w OWU przypadkach:

• zachorowanie lub nieszczęśliwy wypadek, któremu uległ Ubezpieczony lub osoba bliska Ubezpieczonego wspólnie z nim podróżująca objęta ubezpieczeniem WARTA TRAVEL,
• odwołanie lub opóźnienie środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej ze względu na trudne warunki atmosferyczne,
• awaria lub wypadek środka transportu komunikacji lądowej, powietrznej albo wodnej,
• strajk pracowników przewoźnika lub obsługi portu lotniczego,
• zdarzenie losowe w miejscu pobytu lub związana z nim akcja ratunkowa uniemożliwiająca Ubezpieczonemu powrót w zaplanowanym terminie.
 
Brak możliwości powrotu do domu, w związku z decyzją administracyjną władz o zamknięciu granic nie jest przesłanką do przedłużenia ochrony w ramach świadczenia „przedłużenie ochrony o 48 godzin".
Warta Travel

Jakich kosztów nie pokrywamy w związku z epidemią COVID -19?

Nie pokrywamy m.in. następujących kosztów związanych z epidemią COVID-19:

• kosztów profilaktycznych testów na COVID-19.
• kosztów kwarantanny, izolatorium czy transportu, jeśli u ubezpieczonego nie stwierdzono COVID-19,
• kosztów kwarantanny czy izolatorium, o ile nie zostały wskazane i zorganizowane przez służby medyczne lub sanitarne danego kraju,
• kosztów kwarantanny ani izolatorium, jeśli odbycie kwarantanny jest obowiązkowe po przybyciu do danego kraju i jest elementem profilaktyki / prewencji,
• kosztów transportu do kraju, w sytuacji gdy pierwotnie planowany powrót nie może być zrealizowany w wyniku zamknięcia granic/ zakazów lotów wydanych przez władze administracyjne/ państwowe,
• kosztów związanych z organizacją powrotu do Polski jeśli ubezpieczony nie skorzysta z pierwotnie planowanego środka transportu, z powodu przebywania na kwarantannie czy w izolatorium - bez potwierdzonego, pozytywnym wynikiem testu, COVID-19.

Warto też rozważyć...