Ustawa o odpadach nałożyła na przedsiębiorców obowiązek uzyskania zezwolenia na zbierania lub przetwarzanie odpadów, a po jej nowelizacji również obowiązek złożenia zabezpieczenia roszczeń. Zabezpieczenie to ma na celu pokrycie kosztów wykonania zastępczego poniesionych przez samorządy m.in. na usunięcie odpadów z miejsca do tego nieprzeznaczonego. Kwoty te często, jak pokazują przykłady z przeszłości, mogą wynosić od kilku tysięcy do kilkuset tysięcy złotych. W składanym do urzędu wniosku o udzielenie zezwolenia przedsiębiorcy muszą zadeklarować tonaż i rodzaj odpadów – na tej podstawie wyliczana jest kwota wymaganego zabezpieczenia roszczeń.

Nowy produkt wprowadzony przez TUiR Warta jest odpowiedzią na liczne zapytania ze strony właścicieli firm. Katalog podmiotów, które będą musiały się ubiegać o zezwolenie oraz zabezpieczenie jest bardzo szeroki. – Lista obejmuje m.in. podmioty prowadzące odzyskiwanie surowców wtórnych czyli recykling, sortownie odpadów, ubojnie, mleczarnie, hodowle drobiu, instytuty badawcze, szpitale, a także wytwarzające odpady w związku z eksploatacją instalacji, np.: warsztaty samochodowe czy lakiernie – tłumaczy Paweł Krak, dyrektor Biura Produktów Korporacyjnych w Warcie. Zabezpieczenie może zostać wniesione w różnej formie – w gotówce jako depozyt, w postaci gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub polisy ubezpieczenia. – Dla „uwolnienia” firmowych środków zdecydowaliśmy się stworzyć ofertę gwarancji środowiskowej – to pierwszy tego typu produkt na rynku stworzony z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, który nie posiada charakterystycznych dla polis ubezpieczeniowych wyłączeń odpowiedzialności – dodaje Bartosz Ornatowski, menadżer produktu w Warcie.

Maksymalna suma gwarancji ubezpieczeniowej dla firm z segmentu MŚP nie przekracza miliona złotych. Oferowana jest ona z okresem obowiązywania do dwóch lat. – Główną zaletą gwarancji jest brak konieczności blokady środków firmowych na rachunku administracji państwowej przez okres obowiązywania zezwolenia. Dzięki temu odblokowane w ten sposób środki firma może przeznaczyć na inwestycje lub na uregulowanie bieżących zobowiązań – tłumaczy Bartosz Ornatowski. Dodatkowo posiadanie zabezpieczenia oferowanego przez Wartę stanowi jasny sygnał dla kontrahentów, gdyż decyzja o jej udzieleniu poprzedzona jest szczegółową oceną ryzyka i kondycji finansowej firmy.

Środki z gwarancji środowiskowej uruchamiane są wtedy, gdy organ administracji państwowej poniesie koszt usunięcia odpadów lub ich negatywnych skutków w środowisku, a także po ewentualnej akcji gaśniczej. – Zabezpieczenie pokrywa koszt wykonania zastępczego, a wypłata świadczenia nie jest uzależniona od powstania szkody w środowisku. Dodatkowo pracujemy nad wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody
w środowisku, tak aby móc zapewnić naszym klientom kompleksową ochronę w tej dziedzinie. Jego wprowadzenie planowane jest na drugą połowę obecnego roku 
– dodaje Paweł Krak.