Jak informuje Komisja Nadzoru Finansowego „wyróżnienie zostało ustanowione w celu propagowania wśród instytucji finansowych mediacji i polubownego rozwiązywania sporów z odbiorcami świadczonych przez te instytucje usług, a także uhonorowania osób zasłużonych dla instytucji mediacji za działania podejmowane na rzecz propagowania idei polubownego rozwiązywania sporów na rynku finansowym.” Warta znalazła się w prestiżowym gronie 7 firm ubezpieczeniowych i instytucji publicznych. Przyznana statuetka jest kolejnym, cennym potwierdzeniem wysokiej jakości obsługi klientów w Warcie, która nawet w trudnych i spornych sprawach szuka polubownego rozwiązania sporu.

„Mediacje są niezwykle istotnym czynnikiem wysokiej jakości obsługi klienta i budowania dobrych, długofalowych relacji. Wiele skomplikowanych spraw wymaga głębszego dialogu i zrozumienia racji obu stron, a mediacje są idealną platformą do rozwiązywania spornych tematów. To dla nas bardzo ważna informacja, że działania naszego zespołu w tej kwestii zostały docenione również przez Komisję Nadzoru Finansowego”, mówi Adam Fulneczek, dyrektor zarządzający kierujący Departamentem Strategii Likwidacji Szkód.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę, w skład której wchodzi: Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Prezes Sądu Polubownego przy KNF oraz trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF.