Fundusz Bezpieczny - PPE

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz Bezpieczny - PPE

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz Bezpieczny - PPE
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
86.82 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.02
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.00
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.09
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.44

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Funduszu Bezpieczny - PPE jest zapewnienie długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości, w sposób umożliwiający minimalizację ryzyka przy optymalizacji poziomu rentowności lokat.

Całość aktywów funduszu inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe, głównie skarbowe, w ramach ustalonych limitów zaangażowania, stanowiących określony procent aktywów.

Aktywa funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:

  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%,
  • obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%,
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%,
  • listy zastawne - od 0% do 30%,
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych.

Aktywa Funduszu Bezpieczny - PPE lokowane są łącznie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WARTA Bezpieczny.

Kod funduszu:
FB-PPE