Fundusz Pracowniczych Programów Emerytalnych

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Fundusz Pracowniczych Programów Emerytalnych

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz Pracowniczych Programów Emerytalnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
82.19 PLN 10.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.06
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.89
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.26

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Funduszu Pracowniczych Programów Emerytalnych jest wzrost wartości aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartości lokat Funduszu.

Aktywa Funduszu Pracowniczych Programów Emerytalnych inwestowane są w pierwszej kolejności w jednostki uczestnictwa PKO Parasolowy FIO Subfundusz PKO Stabilnego Wzrostu, który jest następcą prawnym funduszu Gamma Stabilny FIO. Aktywa funduszu lokowane są w akcje, pozostała część inwestowana jest w dłużne papiery wartościowe, np. obligacje skarbowe. Dzięki zaangażowaniu w akcje jego potencjał wzrostu w czasie hossy przekracza potencjał tradycyjnych form oszczędzania, np. depozytów bankowych. W czasie dekoniunktury na giełdzie fundusz ogranicza udział akcji i zwiększa zaangażowanie w papiery dłużne. Dlatego fundusz przeznaczony jest dla osób, które chciałyby skorzystać z potencjału, jaki w długim terminie daje inwestowanie części kapitału w akcje, pragnących jednocześnie ograniczyć ryzyko takiej inwestycji, poprzez lokowanie części środków w papiery dłużne.

Kod funduszu:
PPE

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej