Fundusz UFK

Typ funduszu: papierów dłużnych

Fundusz UFK

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz UFK
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
374.9031 PLN 31.05.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.34
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.04
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
6.99
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.70

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego i stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości, w sposób umożliwiający minimalizację ryzyka przy optymalizacji poziomu rentowności lokat.

Aktywa Funduszu UFK mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:

  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%,
  • obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%,
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%,
  • listy zastawne - od 0% do 30%,
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych.

Szczegóły dotyczące funduszu oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu.

Kod funduszu:
JU1

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej