Fundusz Zrównoważony - PPE

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

Fundusz Zrównoważony - PPE

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
Fundusz Zrównoważony - PPE
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
81.71 PLN 06.06.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.42
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.40
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.89
Stopa zwrotu 1 rok (%)
9.85

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Funduszu Zrównoważony - PPE jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy zachowaniu optymalnego poziomu bezpieczeństwa i minimalizacji wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję w dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Z uwagi na profil funduszu, akcje stanowić mogą do 30% wartości aktywów netto funduszu. Szczegóły dotyczące funduszu oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu.

Aktywa Funduszu Zrównoważony - PPE lokowane są łącznie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym WARTA Stabilnego Wzrostu.

Kod funduszu:
FZ-PPE