WARTA Akcji Polskich 2

Typ funduszu: akcji

WARTA Akcji Polskich 2

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Akcji Polskich 2
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
114.11 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
1.34
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-1.91
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
8.41
Stopa zwrotu 1 rok (%)
23.68

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Portfel lokat funduszu WARTA Akcji Polskich 2 obejmuje akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.

Aktywa funduszu WARTA Akcji Polskich 2 mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

  • akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF - od 0% do 100% wartości aktywów funduszu
  • wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych;
  • fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem;
  • fundusz może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach funduszu do wysokości 30% wartości aktywów funduszu.

Kod funduszu:
FAPL2

Karta funduszu
Sprawozdania