WARTA Akcji Polskich

Typ funduszu: akcji

WARTA Akcji Polskich

Typ funduszu: akcji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Akcji Polskich
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
120.61 PLN 16.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.20
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
6.77
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
15.90
Stopa zwrotu 1 rok (%)
30.12

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Portfel lokat funduszu WARTA Akcji Polskich obejmuje akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe.

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w udziałowe papiery wartościowe i instrumenty finansowe notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu wysokiego poziomu ryzyka i wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa.

Aktywa funduszu WARTA Akcji Polskich mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych:

  • akcje dopuszczone do publicznego obrotu oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych, tytuły uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych, fundusze typu ETF - od 0% do 100% wartości aktywów funduszu
  • wolne środki pieniężne mogą być lokowane w obligacjach skarbowych, bonach skarbowych oraz depozytach bankowych;
  • fundusz może dokonywać transakcji na instrumentach pochodnych o ile służy to zmniejszeniu ryzyka lub efektywnemu zarządzaniu portfelem;
  • fundusz może zaciągać zobowiązania zabezpieczone na aktywach funduszu do wysokości 30% wartości aktywów funduszu.

Kod funduszu:
FAPL

Karta funduszu
Zobacz więcej Zobacz mniej
Sprawozdania
Komunikaty