WARTA Aktywny

Typ funduszu: aktywnej alokacji

WARTA Aktywny

Typ funduszu: aktywnej alokacji
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Aktywny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
4
- średni
Wycena
60.16 PLN 06.12.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.40
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.89
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
12.60
Stopa zwrotu 1 rok (%)
24.81

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu WARTA Aktywny jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów, poprzez lokaty przede wszystkim w papiery wartościowe, w sposób umożliwiający osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka i ograniczaniu wahań wartości aktywów przypadających na jednostkę uczestnictwa. Realizacja celu inwestycyjnego następuje poprzez inwestycję w dłużne papiery wartościowe, akcje dopuszczone do publicznego obrotu, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz depozyty bankowe. Z uwagi na profil funduszu, akcje stanowić mogą do 80% wartości aktywów netto funduszu. Szczegóły dotyczące funduszu oraz modelowej struktury aktywów znajdują się w karcie funduszu.

Kod funduszu:
FA

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty