WARTA Modelowy Bezpieczny

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Modelowy Bezpieczny

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Modelowy Bezpieczny
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
25.20 PLN 30.01.2023
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.08
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
3.24
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.69
Stopa zwrotu 1 rok (%)
1.08

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek porównywalny z innymi, bezpiecznymi formami oszczędzania lub potencjalnie je przewyższający, realizowany poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 100% aktywów funduszu, inne dłużne papiery wartościowe wymienione stanowią do 40% aktywów funduszu, depozyty bankowe stanowią do 100% aktywów funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu. Minimalny rating dla papierów dłużnych wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub NBP nie może być niższy niż rating Standard&Poor dla długu wewnętrznego Polski lub odpowiadający mu rating innej agencji (Mood's, Fitch).

Kod funduszu:
HG11

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej