WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu

WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu

Typ funduszu: stabilnego wzrostu
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Modelowy Stabilnego Wzrostu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
230.97 PLN 10.07.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.27
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.09
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.67
Stopa zwrotu 1 rok (%)
11.27

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem Fundusz Stabilnego Wzrostu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 80% aktywów Funduszu, pozostałe dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów Funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 20% do 40% aktywów Funduszu, depozyty bankowe stanowią do 80% aktywów Funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby Funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań Funduszu.

Minimalny rating dla papierów dłużnych wyemitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa lub NBP nie może być niższy niż rating Standard & Poor dla długu wewnętrznego Polski lub odpowiadający mu rating innej agencji (Mood's, Fitch).

Kod funduszu:
HG21

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej