WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Obligacji Rynków Wschodzących
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
132.30 PLN 21.05.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.07
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
1.11
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
3.91
Stopa zwrotu 1 rok (%)
5.85

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu jest zapewnienie długoterminowego, realnego wzrostu wartości aktywów. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne papiery wartościowe: skarbowe i obligacje przedsiębiorstw z szeroko pojętego spectrum krajów Rynków Wschodząch. W związku z tym poziom ryzyka można określić jako średni, ponieważ większość środków lokowana jest na rynku obligacji korporacyjnych. Oczekiwać można wzrostu wartości uczestnictwa, z okresami wahań w krótkim terminie. Okresy spadku wartości jednostki uczestnictwa powinny być jedynie przejściowe. Dlatego fundusz jest przeznaczony dla osób, które cenią sobie ponadprzeciętne stopy zwrotu z inwestycji przy umiarkowanym ryzyku.

Portfel lokat funduszu WARTA Obligacji Rynków Wschodzących obejmuje dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe.

Fundusz może również zaciągać zobowiązania zabezpieczone papierami wartościowymi lub środkami pieniężnymi, takie jak pożyczki zabezpieczone papierami wartościowymi, warunkowa sprzedaż papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu, pożyczki papierów wartościowych.

Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent ogółu aktywów:

  • dłużne papiery wartościowe takie jak obligacje i bony skarbowe, obligacje korporacyjne, obligacje jednostek samorządu terytorialnego czy listy zastawne, w tym denominowane w walutach obcych i emitowane przez podmioty z krajów uznawanych za Rynki Wschodzące - od 0% do 100%;
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych;
  • zobowiązania z tytułu transakcji, o których mowa w informacji dotyczącej portfela lokat - od 0% do 30%.

Kod funduszu:
FORW

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty