WARTA Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Papierów Dłużnych

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Papierów Dłużnych
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
2
- niski
Wycena
120.18 PLN 13.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.43
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
0.24
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
1.00
Stopa zwrotu 1 rok (%)
6.38

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu WARTA Papierów Dłużnych jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości aktywów przy zachowaniu ich realnej wartości. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje denominowane w walutach obcych, które mogą być emitowane przez podmioty zagraniczne, przy czym istotna część to obligacje korporacyjne i inne papiery obarczone ryzykiem kredytowym. W ten sposób fundusz ma umożliwić osiągnięcie jak największego stopnia rentowności lokat przy akceptowaniu umiarkowanego poziomu ryzyka.

Aktywa funduszu WARTA Papierów Dłużnych mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:

  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%;
  • papiery wartościowe emitowane przez rządy lub banki centralne krajów innych niż Polska - od 0% do 50%;
  • obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%;
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 70%;
  • listy zastawne - od 0% do 30%;
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych;
  • zobowiązania z tytułu transakcji (zobowiązania zabezpieczone papierami wartościowymi lub środkami pieniężnymi, takie jak pożyczki zabezpieczone papierami wartościowymi, warunkowa sprzedaż papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu, pożyczki papierów wartościowych) - od 0% do 30%;

Kod funduszu:
FPDN

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej