WARTA Skarbowy

Typ funduszu: papierów dłużnych

WARTA Skarbowy

Typ funduszu: papierów dłużnych
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Skarbowy
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
1225.44 PLN 10.04.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
-0.03
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.25
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.58
Stopa zwrotu 1 rok (%)
7.03

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu jest ochrona realnej wartości powierzonego kapitału. Jest to realizowane poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe. Dominujący udział papierów wyemitowanych przez Skarb Państwa wykorzystywany jest do minimalizowania ryzyka inwestycyjnego. Zaangażowanie w lokaty bankowe możliwe jest w szczególności w okresach budowania i restrukturyzacji portfela.

W skład portfela funduszu wchodzić mogą:

  • dłużne papiery wartościowe,
  • instrumenty rynku pieniężnego,
  • lokaty bankowe,
  • środki pieniężne.

Dopuszczone jest inwestowanie wyłącznie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

Kod funduszu:
HG13

Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej