WARTA Wzrostu i Dochodu

Typ funduszu: zrównoważony

WARTA Wzrostu i Dochodu

Typ funduszu: zrównoważony
Nazwa Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
Wycena Zmiana od poprzedniej
wyceny (%)
Stopa zwrotu
1 mies. (%)
Stopa zwrotu
6 mies. (%)
Stopa zwrotu
1 rok (%)
Nazwa
WARTA Wzrostu i Dochodu
Poziom ryzyka
Wskaźnik 1 oznacza fundusze o najniższym ryzyku inwestycyjnym, a wskaźnik 7 – fundusze o najwyższym ryzyku inwestycyjnym.
3
- średnio niski
Wycena
35.34 PLN 12.06.2024
Zmiana od poprzedniej wyceny (%)
0.91
Stopa zwrotu 1 mies. (%)
-0.93
Stopa zwrotu 6 mies. (%)
4.87
Stopa zwrotu 1 rok (%)
17.37

Wybierz okres

Wskaż konkretne daty

Ładowanie...

Opis

Celem funduszu WARTA Wzrostu i Dochodu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe oraz akcje renomowanych spółek. Obligacje, bony i inne papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa stanowią do 60% aktywów funduszu, inne dłużne papiery wartościowe stanowią do 20% aktywów funduszu, akcje spółek publicznych stanowią od 40% do 60% aktywów funduszu, depozyty bankowe stanowią do 60% aktywów funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prowadzonym na potrzeby funduszu utrzymywane są w zakresie niezbędnym do zaspokojenia bieżących zobowiązań funduszu.

Kod funduszu:
HG31

Karta funduszu
Sprawozdania
Zobacz więcej Zobacz mniej
Komunikaty