Naszym celem jest oferowanie usług jak najwyższej jakości. Dlatego Warta każdą reklamację traktuje jako źródło informacji o tym, jak doskonalić elementy budzące zastrzeżenia naszych klientów. 

 

1. Jak zgłosić reklamację?

Reklamacje mogą być zgłaszane:

a)    w formie pisemnej na adres:

          TUiR Warta S.A., skr. pocztowa 1020, 00-950 Warszawa,

          TUnŻ Warta S.A., skr. pocztowa 1013, 00-950 Warszawa 1,

b)    w formie elektronicznej za pomocą formularza na stronie: www.warta.pl/reklamacje,

c)    telefonicznie pod numerem:

          TUiR Warta S.A. oraz TUnŻ Warta S.A.  -  502 308 308

d)    w każdej jednostce TUiR WARTA S.A./TUnŻ S.A. na piśmie doręczonym osobiście lub  w formie ustnej do protokołu.

 

Złożenie reklamacji niezwłocznie po powzięciu przez Klienta zastrzeżeń ułatwi i przyspieszy rzetelne rozpatrzenie reklamacji.

W treści reklamacji należy podać dane, które umożliwią identyfikację sprawy oraz pozwolą na sprawne rozpatrzenie reklamacji:

           imię i nazwisko/nazwę oraz adres korespondencyjny składającego reklamację 1,

           nr polisy/ nr szkody/nr sprawy 1,

           nr telefonu/adres e-mail 2,

           opis przedmiotu reklamacji,

           żądanie potwierdzenia wpływu reklamacji do Warty.

 

2. Jak będzie rozpatrywana reklamacja?

Treść reklamacji zostanie dokładnie przeanalizowana. Odpowiedź będzie zawierała informację o wyniku rozpatrzenia złożonej reklamacji, szczegółowe wyjaśnienia wszystkich kwestii przedstawionych w reklamacji wraz ze stanowiskiem popartym podstawą prawną.

TUiR Warta S.A. rozpatrzy skargę, zażalenie, reklamację w terminie 30 dni od daty wpływu i udzieli odpowiedzi w formie pisemnej przesyłką listową lub w formie elektronicznej na wniosek składającego skargę, zażalenie, reklamację. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi, zażalenia, reklamacji jest dedykowana jednostka organizacyjna Warty wyznaczona przez Zarząd TUiR Warta S.A.

 

3. Pozasądowe rozpatrywanie sporów

Warta jest otwarta na pozasądowe rozwiązywanie ewentualnych sporów (mediacje, sąd polubowny, ugodowe zakończenie sprawy). Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozpatrywania sporów jest:

           Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego

(strona internetowa: https://www.knf.gov.pl)

           Rzecznik Finansowy

(strona internetowa: http://rf.gov.pl/). 

W przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przez internet istnieje możliwość złożenia stosownego wniosku za pośrednictwem platformy ODR dostępnej pod adresem: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

 

1 Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Ich brak uniemożliwia rozpatrzenie reklamacji.

2 Podanie adresu e-mail jest niezbędne w przypadku wnioskowania o prowadzenie korespondencji w sprawie reklamacji za pośrednictwem adresu e-mail.