Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

Fundusz Bezpieczny – PPE

Bieżąca wartość: 83,10 pln 2

Opis

 

Całość środków Funduszu Bezpiecznego - PPE inwestowana jest w dłużne instrumenty finansowe, głównie skarbowe w ramach ustalonych limitów zaangażowania stanowiących określony procent aktywów. Wybór tego funduszu zapewnia stabilny wzrost wartości powierzonych środków.

Stopa zwrotu z lokat może być niższa niż w innych inwestycjach, ale jest też mniej podatna na wahania koniunktury giełdowej. Dlatego fundusz ten jest wskazany dla osób, które cenią sobie pewność inwestycji, nawet za cenę mniejszych zysków.

 

Aktywa Funduszu Bezpiecznego - PPE mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania określonych jako procent aktywów:

  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski - od 0% do 100%,
  • obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki - od 0% do 50%,
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz certyfikaty depozytowe banków - od 0% do 50%,
  • listy zastawne - od 0% do 30%,
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane  na depozytach bankowych.

 

Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego Warta Bezpieczny PPE lokowane są w ramach ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego WARTA Bezpieczny.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2005-09-30 do 2021-06-15
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
1,05%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte