Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Skarbowy

Bieżąca wartość: 1 155,08 pln 2

Opis

Celem Funduszu jest ochrona realnej wartości powierzonego kapitału. Jest to realizowane poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek ubezpieczeniowych lub wpłat dodatkowych w dłużne papiery wartościowe. Dominujący udział papierów wyemitowanych przez Skarb Państwa wykorzystywany jest do minimalizowania ryzyka inwestycyjnego. Zaangażowanie w lokaty bankowe możliwe jest w szczególności w okresach budowania i restrukturyzacji portfela.
 
W skład portfela HDI-Gerling Skarbowy wchodzić mogą:
- dłużne papiery wartościowe,
- instrumenty rynku pieniężnego,
- lokaty bankowe,
- środki pieniężne.
Dopuszczone jest inwestowanie wyłącznie w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2010-11-29 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
0,6%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty

Fundusze Otwarte