Notowania UFK / Wyceny bieżącej wartości składki

WARTA Obligacji Rynków Wschodzących

Bieżąca wartość: 126,46 pln 2

Opis

Portfel lokat funduszu WARTA Obligacji Rynków Wschodzących obejmuje dłużne papiery wartościowe, jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych, instrumenty pochodne oraz depozyty bankowe. Fundusz może również zaciągać zobowiązania zabezpieczone papierami wartościowymi lub środkami pieniężnymi, takie jak pożyczki zabezpieczone papierami wartościowymi, warunkowa sprzedaż papierów wartościowych z przyrzeczeniem odkupu, pożyczki papierów wartościowych

kod funduszu: FORW
 
Celem Funduszu jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego wzrostu wartości aktywów. Cel ten ma zostać osiągnięty poprzez lokaty w dłużne
papiery wartościowe: skarbowe i obligacje przedsiębiorstw z szeroko pojętego spectrum krajów EM. W związku z tym poziom ryzyka można
określić jako średni lub wysoki, ponieważ większość środków lokowana jest na rynku obligacji korporacyjnych. Oczekiwać można wzrostu wartości
uczestnictwa, z okresami wahań w krótkim terminie. Okresy spadku wartości jednostki uczestnictwa powinny być jedynie przejściowe. Dlatego

fundusz jest przeznaczony dla osób, które cenią sobie ponad przeciętne stopy zwrotu z inwestycji przy umiarkowanym ryzyku.

Aktywa Funduszu mogą być inwestowane w następujące rodzaje instrumentów finansowych, z zachowaniem poniższych limitów zaangażowania
określonych jako procent ogółu aktywów:
  • papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa RP, polskie jednostki samorządu terytorialnego  lub Narodowy Bank Polski – bez ograniczeń;
  • obligacje skarbowe emitowane przez rządy krajów innych niż Polska, uznawanych za Rynki Wschodzące – od 0% do 90%;
  • obligacje przedsiębiorstw i banków oraz jednostek samorządu terytorialnego emitowane przez podmioty z krajów uznawanych za Rynki Wschodzące w tym Polski – od 0% do 90%;
  • listy zastawne emitowane przez podmioty z krajów uznawanych za Rynki Wschodzące w tym Polski – od 0% do 30%;
  • wolne środki gotówkowe mogą być lokowane na depozytach bankowych, przy czym ich wartość nie powinna przekroczyć 25% wartości aktywów funduszu;
  • jednostki i tytuły uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne funduszy, których polityka inwestycyjna jest zbliżona do polityki inwestycyjnej funduszu – od 0% do 100%;
  • zobowiązania z tytułu transakcji, o których mowa w informacji dotyczącej portfela lokat, łącznie – od 0% do 30%.

Notowania

Ten fundusz posiada notowania od 2014-10-27 do 2021-05-04
Wybór zakresu spoza ww. okresu może nie wyświetlić żadnych danych.

Stopa zwrotu
za wybrany okres:
8,3%

Pobierz tabelę z danymi

Dokumenty


Załączniki:
Korekty wyceny
20200131UFKEMdocx.pdf 523.9 KB
FUNDUSZ_WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_korekta_wyceny_2019-10-30.pdf 532.7 KB
Sprawozdania
Warta_Obligacji_Rynkow_Wschodzacych_SPRAWOZDANIE_POLROCZNE_31.12.2014.pdf 225.1 KB
Warta Obligacji Rynkow Wschodzacych_sprawozdanie_roczne_31.12.2014..pdf 432.1 KB
Warta Obligacji Rynkow Wschodzacych_sprawozdanie_polroczne_30.06.2015.pdf 129.8 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2015.pdf 226.1 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2015.pdf 333.5 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2016.pdf 379.1 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2016.pdf 374.7 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2016.pdf 546.2 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2017.pdf 515 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2017.pdf 553.5 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2017.pdf 98.5 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2018.pdf 194.7 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2018.pdf 199.7 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2018.pdf 204.1 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2019.pdf 199.7 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2019.pdf 200.5 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_roczne_31.12.2019.pdf 205.4 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_30.06.2020.pdf 200.6 KB
WARTA_OBLIGACJI_RYNKOW_WSCHODZACYCH_sprawozdanie_polroczne_31.12.2020.pdf 196.4 KB
Karta funduszu
20210228UFKEMdocx.pdf 497.1 KB
20210131UFKEMdocx.pdf 500.1 KB
20201231UFKEMdocx.pdf 500.3 KB
20201130UFKEMdocx.pdf 503.2 KB
20201031UFKEMdocx.pdf 501.7 KB
20200930UFKEMdocx.pdf 496.2 KB
20200830UFKEMdocx.pdf 528 KB
20200731UFKEMdocx.pdf 475.2 KB
20200630UFKEMdocx.pdf 497.7 KB
20200531UFKEMdocx.pdf 533.6 KB
20200331UFKdocx.pdf 473.7 KB
20200229UFKEMdocx.pdf 522.3 KB
20191231UFKEMdocx.pdf 526.2 KB
20191130UFKEMdocx.pdf 523.1 KB
20191031UFKEMdocx.pdf 499.5 KB
20190830UFKEMdocx.pdf 517.8 KB
20190731UFKEMdocx.pdf 531.9 KB
20190531UFKEMdocx.pdf 523.1 KB
20190430UFKEMdocx.pdf 524.7 KB
20190131UFKEMdocx.pdf 522.8 KB
20181231UFKEMdocx.pdf 501.8 KB
20181130UFKEMdocx.pdf 523.7 KB
20181031UFKEMdocx.pdf 523.4 KB
20180930UFKEMdocx.pdf 530.3 KB
20180830UFKEMdocx.pdf 513.9 KB
20180731UFKEMdocx.pdf 518.5 KB
20180630UFKEMdocx.pdf 520 KB
20180531UFKEMdocx.pdf 513.8 KB
20180331UFKEMdocx.pdf 518.6 KB
20180228UFKEMdocx.pdf 513.1 KB
20180131UFKEMdocx.pdf 525.1 KB
20171231UFKEMdocx.pdf 526.2 KB
20171130UFKEMdocx.pdf 497.4 KB
20170930UFKEMdocx.pdf 487.5 KB
20170831UFKEMdocx.pdf 500.3 KB
20170630UFKEMdocx.pdf 495 KB
20170531UFKEMdocx.pdf 493.2 KB
20170430UFKEMdocx.pdf 493.8 KB
20170331UFKEMdocx.pdf 507.6 KB
20170228UFKEMdocx.pdf 538.2 KB
20170131UFKEMdocx.pdf 540.5 KB
20161231UFKEMdocx.pdf 529.7 KB
20161031UFKEMdocx.pdf 521.1 KB
20160430UFKEMdocx.pdf 473.3 KB
20160131UFKEMdocx.pdf 474.4 KB
WARTA UFKEM3011.pdf 150.7 KB
WARTA UFKEM3110.pdf 148.9 KB
WARTA UFKEM3009.pdf 145.5 KB
WARTA UFKEM3108.pdf 141.8 KB
WARTA UFKEM3107.pdf 138.7 KB
WARTA UFKEM3105.pdf 132.6 KB
WARTA UFKEM3004.pdf 129.7 KB
WARTA UFKEM310315.pdf 269.5 KB
WARTA UFKEM3101.pdf 111.7 KB
Karta funduszu WARTA Obligacji Rynkow Wschodzacych.pdf 519.7 KB
20160731UFKEMdocx.pdf 537.5 KB

Fundusze Otwarte